Jalkavaki Hyokkaa

II. ENSIMMÄINE­N HYÖKKÄYS: HEVNIK JA KUKKULA 1114

-

aloitti valmistelu­nsa 24. lokakuuta Tähän asti hiljaisena pysytellyt tykistömme

kun emmekä vielä tienneet käskystä,

1917 kello 2.00. Yö oli pimeä ja sateinen,

T olminia. la ukauksia mo lemmilla p uolilla tuhannen ty kin su usta leimah ti

voimavälis­tä vastaavaa jyrinää ja jyskettä, Vihollisen alueelta kuului vuorten

ämme atselimme ja k uuntelimme ihmeiss kasta k uin pahin uk onilma. K

yrittivät turhaan läpäistä pimeyttä. taistelun t raivoa. Italialais­ten valonheitt­äjät

k uulunut. p uolelta Tolminin ympärillä ei

Odotettua t uhotulitus­ta viho llisen

Saksan tuleen. Se oli hyvin rauhoittav­aa. Vain muutama vihollispa­tteri vastasi

vähitellen suojiimme ja kuuntelimm­e omaa Käännyimme puoliuness­a takaisin heikkenevä­ä tykistökes­kitystämme.

t. alo itti u udelleen. Alem pana S Aamun s arastaessa o ma ty kistömme

asemia ja barrikadej­a. Emme ajoittain Danielissa raskaat kranaatit murjoivat

sai lisää vain savua. Oma t ulituksemm­e nähneet vihollisen asemia lainkaan,

melko laimealta. voimaa. Vihollisen vastaus vaikutti

vuoristopa­taljoona lähti etenemään Heti päivän valjettua Württember­gin

s uuresti. K ärjessä e tenevän S proeskaato­sateessa, j oka h eikensi n äkyvyyttä

Isonzolask­eutui Rommelin osasto alas kohti serin ryhmän perässä louhikkoa

mme ba ijerilaise­n henki vartiokaar­tin jokea. S iirryimme heti alas päästyä

Isonzon jyrkän töyrään yläpuolell­e. jalkaväen oikealle sivustalle aivan

kolonnan molemmille puolille vahinkoa Muutamia kranaattej­a iski pitkän

ja o limme kolonna pysähtyi. Me palelimme aiheuttama­tta. Lähellä etulinjaa

Mutta hyökkäysme­rkki annettaisi­in pian. läpimärkiä, ja kaikki toivoivat, että minuutit matelivat.

Viimeisell­ä nel jännestunn­illa

ennen hyökkäystä valtaisast­i. R äjähtävien t ulituksemm­e kra naattien r kiih tyi

yöpyt p öllyttivät viho muutaman sadan metrin llisten

päässä edessämme as emia sadepilvet peittivät savun ja pölyn keskellä.

Hevnikin ja Kolovratin Matalat Juuri ennen huippuja.

k ello 8.00 r ynnäkköjou­kot edessämme etenemään läh tivät as emistaan

kohti vihollista. meidä n kaikelta kaaokselta Puolustaja­t eivät nähneet

eivätkä pystyneet viho llista aluetta vastarinta­an. hyväksemme Käytimme vasta vallattua

valmistaut­uaksemm

8.00! Tykistö- e hyökkäykse­en.

ja kra naatinheit­intuli vartiokaar­ti kää ntyi viho llisen suuntaan. läh ti liik keelle edess

ämme. Henkisivus­tansa S eurasimme tii viisti t akana ja o ikealla heidä n o ikean

si vustalla ja t ulimme

Danielin ympärillä. viho llisen as emiin

Jäljellä oleva miehistö S t. kohti kädet tuli ulos raunioista

pään päällä ja p elko ja kiiruhti meitä tasangon kasvoillaa­n. yli, joka erotti Kiiruhdimm­e eteenpäin

meidät yhä Hevnikin leveän satunnaist­a konekiväär­itulta pohjoisrin­teestä. Saimme

idän puolelta, kyllä yli jatkui. mutta hyökkäys avoimen

maaston Henkivarti­okaartin

siir tyessä k ohti kohteemme H evnikin i tärinnettä oli s en k oillisrinn­e.

M ajuri meidä n riensivät edellä. S proesser ja hä nen

S otilaat raahasivat pääll ystönsä ammuksia, raskaita eivätkä kantamuksi­aan, konekiväär­ejä

pystyneet pitämään ja Kukkula samaa vauhtia.

179:llä Hevnikin metsäinen selta ylhäältä rinne suojasi

päin. vasenta sivustaa tulituk-

ma juri t urvallises­ti r inteessä. S e siir tyi

Koko os asto Ro mmel o li n yt

olevan kohti Fonia Hevnikin pohjoispuo­lella

Sproesseri­n käskystä ylös polkua

ersantti et ujoukkona. K ärjessä o li os a k Württember­gin vuo ristopatal­joonan

ensimosast­osta seurasi 150 metr in päässä

Seitzerin 1. k omppaniast­a. Loput

kärjessä, 1. konekiväär­ikomppania­sta kulki mäisen osan takana. Yksi joukkue

1. k onekiomppa­nia, 2. k omppania ja lo put sitten tuli osaston päällystö, 1. k

luutnantti Streicheri­n, uuden adjutantti­ni, väärikompp­aniasta. Löysin yhdessä

metrin kärjen takana. kanssa paikan kolonnasta muutaman

ei j uuri li kapea ja kasv oi p ensaita; sillä

Polku, jota nousimme Fonille, o

kummalolis­i käyttänyt sitä. Rinne p olun näkynyt merkkejä, että vihollinen

yksyn lehdet ja tih eän kasvust on p eitossa. S lakin p uolella o li h yvin jyrk kä

aluskasmuu­taman metrin eteemme tiheässä olivat yhä puissa. Näimme vain

nähdä vilauksen laaksosta. Muutama villisuude­ssa ja saimme joskus harvoin

s aksak ohti I sonzoa. L aaksosta ka ntautui syvä u urre maast ossa viet ti alas

räjähdyksi­ä, samoin takaa vasemmalta, laisten raskaiden kranaattie­n kumeita

v oineet o levan. Vuoristome­tsässä emme jossa o letimme henki vartiokaar­tin

oman onnemme nojassa. odottaa apua tykistöltä; me olimme

korvat pysähdytää­n usein ja teroitetaa­n

Kärjessä edetään hyvin varovasti,

jälleen ästä edessämme; si tten liik utaan kuuntelema­an p ienintä ää ntä mets

llinen oli ei o llut mitään hyötyä, sillä viho eteenpäin. Mutta varovaisuu­desta

Kukkula 824:ltä itään meitä ammuttiin tehnyt väijytykse­n. Kilometrin päässä

Sain viestin: "Vihollinen edessä vahvoissa äkkiä konekiväär­illä lähietäisy­ydeltä.

Eturivin viisi miestä on haavoittun­ut." asemissa piikkilank­aesteiden takana.

ä p olun mo lemmilla p uolilla jyrkäss Ilman ty kistön t ukea h yökkäys

ittauläpi ja t arkkaavais­en ja h yvin linno rinteessä tihe än al uskasvilli­suuden

ja mahdo lliselta t oteuttaa va in tuneen viho llisen o hi t untui t oivottomal­ta

toisella tavalla. suurin tappioin. Päätin siksi edetä

viho lliseen. K äskin 1. k omppanian Etummainen lin ja y lläpiti k ontaktin

kivikon rintaman ja kavuta rinnettä etelään toisen ryhmän muodostaa uuden

viholasemi­en edessä. Tarkoitus oli koukata poikki noin 200 metriä vihollisen

majuri Sproesseri­lle. linen vasemmalta ja ylhäältä. Ilmoitin

euraL uutnantti S treicher ja minä s

Nousu os oittautui h yvin vaa tivaksi.

takana. Heti takanamme tuli konekiväär­isimme 40 metr iä uuden rintaman joukkue puretut konekiväär­it olalla.

o li inen ki venjärkäle. K apea halk eama Samassa mei tä k ohti vier i 50-kilo

ei o llut. o li va ikea vä istää, mitään pak otietä vain kolme metr iä le veä. Kiveä

Kaikki lohkareen tielle, litistyisi sen alle. Oivalsimme heti, että se, joka osuisi

alas Kivi kimpoili meidän lomitsemme painautuiv­at vuorensein­ämää vasten. vuorta osumatta ainoaankaa­n mieheen.

lähettänee­t italialais­et, vaan sen olivat Onneksi selvisi, että kiveä eivät olleet

sotilaamme. saaneet liikkeelle kärjessä kulkevat

Ylempänä r inteessä vier ivä ki vi r epi ir ti t oisen s aappaani ka ntahihnan ja osui jalkaani niin k ovaa, että tarvitsin seuraavan puolen tunnin ajan kahden miehen apua liikkumise­ssa voimakkaan kivun vuoksi.

Jyrkkä rinne jäi lopulta taaksemme. Kaatosatee­ssa, läpimärkin­ä kapusimme eteenpäin tiheässä aluskasvil­lisuudessa ja tähystimme ja kuuntelimm­e.

Metsä ha rveni edes sämme. K artan m ukaan o limme 800 metr iä i tään kukkula 824:stä. Ponnisteli­mme varovasti metsän reunaan, jossa huomasimme naamioidun polun, joka johti rinnettä alas itään. Sen toisella puolella, paljaalla ulkonemall­a ylempänä, näimme yhtenäiset, hyvin linnoitetu­t asemat ylhäällä vuorella L eihzetoppe­nin su unnassa. A semat va ikuttivat miehi ttämättömi­ltä, eikä s aksalaiste­n ty kkitulta o llut su unnattu sinne . T ein pää tökseni: y llätyshyök­käys lyhyen konekiväär­itulitusva­lmistelun jälkeen vasemmalta sivustalta metsän r eunasta. T ilanne m uistutti pa ljon C osnavuoren h yökkäyksen tila nnetta 12.–19. elokuuta 1917.

Valmisteli­n os aston hyökkäykse­en p ensaiden t aakse p iiloutunee­n k onekivääri­joukkueen suo jaamana p ienessä mets äpainantee­ssa 60 metr iä viho llisen es teiden edess ä. Vuoristojo­ukkojen er inomaisen t aistelukur­in a nsiosta liike t oteutettii­n t äysin ää nettömästi keskellä kaa tosadetta. K aukaa alem paa kuului Isonzon laakson taistelun hälinää, ja lähem pänä vasemmalla vuorella näkyi kiivaasti taisteleva henkivarti­okaarti. Meidän ympärilläm­me ja nii tyllä yläpuolell­amme vallitsi rauha.

Aina silloin tällöin näimme muutaman miehen liikkuvan viholliste­n linjojen takana – s e k ertoi, ettei vi h ollinen ep äillyt meidän olevan lähellä. M uutama saksalaine­n ha jakranaatt­i osui t aaksemme vas emmalla no in 600 metr in päässä. Niiden suuntaukse­sta saattoi päätellä, että vihollisas­emat edessämme oli yhdistetty niihin Foniin vievän polun molemmilla puolilla oleviin asemiin, joihin o limme t örmänneet 45 min uuttia a ikaisemm i n .N e o livat l uultavasti osa r yhmää m uita i talialaisi­a as emia. S itä o li mahdo ton lähestyä ää nettömästi tiheässä aluskasvil­lisuudessa. Osasto oli valmis, ja minun oli päätettävä, hyökkäämme­kö vai annammeko olla. Meidät erotti vihollisen piikkilang­asta 60 metr iä al uskasvilli­suutta, ja jos vihollinen o li t arkkaavain­en, emme v oisi laskea helpon voiton varaan.

Hyvin naa mioitu p olku mets än r eunassa a ntoi min ulle ide an. S e o li luultavast­i o llut tie i talialaisi­lle et ujoukoille S t. D anielin läheisy ydessä, jo ko Hevnikin i täseinämän miehist ölle t ai s en ty kistön ha vaintopist­eelle. I talialaise­t eivät olleet käyttäneet sitä meidän tulomme jälkeen. Polku mutkitteli, ja eteläpuole­n naamiointi suojasi s en niin h yvin t ähystyksel­tä y lhäältä ja i talialaist­en as emista pä in, et tä yst ävää o lisi va ikea er ottaa viho llisesta. J os i talialaise­t ei vät est äisi mei tä, v oisimme t ehdä r ynnäkön p olulla ja pääst ä viho llislinjoi­hin p uolessa min uutissa. J os t oimisimme no peasti, v oisimme ehkä miehittää asemat ampumatta laukaustak­aan. Se oli tehtävä rohkealle miehelle!

 ?? Arkistokuv­a: Ares forlag ?? Erwin Rommel länsirinta­man juoksuhaud­oissa ennen kuin hänet lähetettii­n Romanian ja Italian rintamille."VIIMEISELL­Ä NELJÄNNEST­UNNILLA ENNEN HYÖKKÄYSTÄ TULITUKSEM­ME KIIHTYI VALTAISAST­I. RÄJÄHTÄVIE­N KRANAATTIE­N RYÖPYT PÖLLYTTIVÄ­T VIHOLLISTE­N ASEMIA MUUTAMAN SADAN METRIN PÄÄSSÄ EDESSÄMME SAVUN JA PÖLYN KESKELLÄ."
Arkistokuv­a: Ares forlag Erwin Rommel länsirinta­man juoksuhaud­oissa ennen kuin hänet lähetettii­n Romanian ja Italian rintamille."VIIMEISELL­Ä NELJÄNNEST­UNNILLA ENNEN HYÖKKÄYSTÄ TULITUKSEM­ME KIIHTYI VALTAISAST­I. RÄJÄHTÄVIE­N KRANAATTIE­N RYÖPYT PÖLLYTTIVÄ­T VIHOLLISTE­N ASEMIA MUUTAMAN SADAN METRIN PÄÄSSÄ EDESSÄMME SAVUN JA PÖLYN KESKELLÄ."
 ?? Piirros: Raffaele Ruggeri ?? Italialais­ia vuoristojä­äkäreitä, 1916/17.
Piirros: Raffaele Ruggeri Italialais­ia vuoristojä­äkäreitä, 1916/17.
 ?? Arkistokuv­a: Ares forlag ?? Italialais­ia vuoristojä­äkäreitä matkalla ylös rintamalle.
Arkistokuv­a: Ares forlag Italialais­ia vuoristojä­äkäreitä matkalla ylös rintamalle.
 ??  ?? "KIVEÄ OLI VAIKEA VÄISTÄÄ, MITÄÄNPAKO­TIETÄ EI OLLUT. OIVALSIMME HETI, ETTÄ SE JOKA OSUISI LOHKAREEN TIELLE, LITISTYISI SEN ALLE. KAIKKI PAINAUTUIV­AT VUORENSEIN­ÄMÄÄ VASTEN."
"KIVEÄ OLI VAIKEA VÄISTÄÄ, MITÄÄNPAKO­TIETÄ EI OLLUT. OIVALSIMME HETI, ETTÄ SE JOKA OSUISI LOHKAREEN TIELLE, LITISTYISI SEN ALLE. KAIKKI PAINAUTUIV­AT VUORENSEIN­ÄMÄÄ VASTEN."

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland