TOLMININ HYÖK­KÄYK­SEN EN­SIM­MÄI­NEN PÄIVÄ

I. ISONZON 12. TAISTELU: LÄHTÖ JA VAL­MIS­TE­LUT

Jalkavaki Hyokkaa - - Tolminin Taistelu -

Olim­me ka uniis­sa Kärn­teO­tin lo­ka­kuun alus­sa jäl­leen os as­to­ni ko­men­non.

kautta. Deal Cos­nan vuo­rel­la nis­sä, jon­ne pa­tal­joo­na oli siir­ret­ty Ma­ke­do­nian

nyt ke­vyi­tä ko­ne­ki­vää­re­jä, kär­si­mäm­me tap­piot oli kor­vat­tu. Meil­lä oli li­säk­si

ai­kam­me lei­ris­sä tu­tus­mi­kä li­sä­si komp­pa­nian tu­li­voi­maa. Käy­tim­me ly­hyen tu­mal­la pe­rus­teel­li­ses­ti uusiin asei­siim­me.

täi­si mei­dä t. I sonzon Em­me vie­lä tien­neet, min­ne a rmei­jan jo hto lä­het rintamalle?

n lii tyt­tyä s otaan t ou­koT­ries­ten val taus o n o llut I ta­lian pää ta­voi­te maa

ua I sonzo­joen ala juok­sul­la kuus­sa 1915. Olem­me t or­ju­neet kym­men en isk

on pai­net­tu hi­taas­ti mut­ta kah­den vii­me vuo­den ai­ka­na, ja itä­val­ta­lais­jouk­ko­ja

uu­den­nes­sa h yök­käyk­ses­sä var­mas­ti t aak­se­päin. I ta­lia­lai­set o nnis­tui­vat k

ja val­taa­maan kau­pun­gin. saa­maan ja­lan­si­jan joen itä­ran­nal­ta Go­rizian lä­hel­tä

lä nsi­rin­ta­man Ca­dor­no o rga­ni­soi I sonzon y hden­nen­tois­ta h yök­käyk­sen

väen­di­vi­sioo­naa hyök­kä­si mal­liin. Vii­si­kym­men­tä 5 000 ty­kin tu­ke­maa jal­ka

ä. U rheat i tä­val­ta­lais­so­ti­laat ka­peal­la r in­ta­mal­la G orizian ja mer en vä­liss

jäl­ki puo­lis­kol­la i ta­lia­lai­set tor­jui­vat h yök­kää­viä i ta­lia­lai­sia, m ut­ta t ais­te­lun

B ain­sizzas­sa, miss ä ylit­ti­vät I sonzon k es­ki­juok­sun ja val ta­si­vat y lä­ta­san­gon

tä­mäl­lä t ais­te­luun k oko liit­to­lai­sem­me s ai­vat et ene­mi­sen p ysäh­ty­mään lä­het

alk uun, si tten ti­la nne vah­vuu­ten­sa. T ämä val tai­sa h yök­käys k es­ti sy ys­kuun

hyök­käyk­seen. rau­hoit­tui, ja C ador­na val­mis­tau­tui Isonzon kah­den­teen­tois­ta

su urem­pia t oi­vei­ta Nyt Isonzon k es­kel­tä val­la­tut al ueet a ntoi­vat i ta­lia­lai­sil­le

vih­doin hei­dän ulot­tu­vil­laan. seu­raa­vas­ta hyök­käyk­ses­tä, ja ta­voi­te, Tries­te, oli

jo utui­vat p yy­tä­mään a pua Itä­val­ta­lai­set ei vät o lleet vast us­ta­jien­sa t asol­la ja

(Flan­der­sin ja Ver­du­nin) sak­sa­lai­sil­ta. Sak­san ar­mei­jan yli­joh­to lä­het­ti län­nen

a rmei­jan, joss a o li tais­te­lu­jen val ta­vas­ta jo uk­ko­jen k ulu­tuk­ses­ta h uo­li­mat­ta

s ak­sa­lais-itä­val­ta­lai­sen seit­se­män t ais­te­lu­val­mis­ta di vi­sioo­naa. Y hdis­te­tyn

t ulok­sia. Ta­voi­te o li hyök­käyk­sen I sonzo­joen y lä­osis­sa o do­tet­tiin t uot­ta­van

toi­sel­le puo­lel­le. ajaa ita­lia­lai­set val­tio­ra­jan yli ja, jos mah­dol­lis­ta, Taglia­men­ton

Würt­tem­ber­gin vuo­ris­to­pa­tal­joo­na liit­tyi vas­ta­pe­rus­tet­tuun 14. a rmei­jaan ja y hdis­tet­tiin al ppi­jouk­koi­hin. Alo itim­me ma rs­sim­me r in­ta­mal­le

18. lo­ka­kuu­ta k okoon­tu­mi­sa­lu­eel­ta K ran­jin lä­hel tä (s aks. K rain­burg). M

aju­ri Sproes­se­rin r yh­mä (W ürt­tem­ber­gin vuo ris­to­pa­tal­joo­na ja W ürt­tem­ber­gin vuo­ris­to­hau­pit­sio­sas­to) t ait­toi p ilk­ko­pi­mei­nä ö inä ja us ein kaa to­sa­tees­sa tai­val­ta S kof­ja L okan (s aks. B ischo­flak), Sa­li­lo­gia n ja P odbr­don ka

ut­ta Knezaan, jon­ne saa­vuim­me 21. lo­ka­kuu­ta. Vi­hol­li­sen len­to­tie­dus­te­lun vuok­si jo­kai­nen ma rs­sie­tap­pi o li s el­vi­tet­täv ä e nnen pä ivän­koit­toa, sil­lä ka ik­kien mies­ten oli sil­loin et­sit­tä­vä suo­jaa epä­mu­ka­vim­mis­ta ja riit­tä­mät­tö­mim­mis­tä ma­joi­tus­ti­lois­ta, joi­ta ku­vi­tel­la saat­taa. Nä­mä yö­mars­sit oli­vat erit­täin vaa­ti­via ku­lu­te­tuil­le jou­koil­lem­me.

Mi­nun os as­tos­sa­ni o li k ol­me vuo ris­to­komp­pa­ni­aa ja y ksi k one­ki­vää­ri­komp­pa­nia. M ars­sin y leen­sä jal­ka isin esik un­ta­ni ka ns­sa p it­kän k

olon­nam­me kä rjes­sä. K neza o li no in 8 ki­lo met­riä et ulin­jas­ta i tään, T ol­mi­nin lä­hel­lä. L oka­kuun 21. pä ivän il­ta­päi­väl­lä ma­ju­ri Sproes­ser ja hä nen os as­ton­ko­men­ta­jan­sa tun­nus­te­li­vat osoi­te­tun ko­koon­tu­mi­sa­lu­een hyök­käys­tä var­ten. Alue o li r in­tees­sä B uze­ni­ka­vuo­ren (509) p oh­jois­puo­lel­la, 1,5 km T ol­mi­nis­ta etelään. Se viet­ti jyr­käs­ti etelään Isonzo­jo­kea koh­ti.

Ita­lia­lais­pat­te­rien vah va ja vil­kas hä irin­tä­tu­li k or­keam­mal­ta si jait­se­vis­ta ja suo tui­sam­mis­ta as emis­ta le vit­täy­tyi su urel­le al ueel­le r in­ta­mam­me t aka­na. Ita­lia­lai­sil­la tun­tui ole­van r un­saas­ti am­muk­sia. Mei­dän oli vai­kea r yh­mit­tää ko­ko pa­tal­joo­na (yk­si­tois­ta komp­pa­ni­aa) osoi­te­tul­la ko­koon­tu­mi­sa­lu­eel­la.

It­se sei­nä­mä o li lä­hes l uok­se­pää­se­mä­tön, ja mei­dä n o li val­mist au­dut­ta­va ki vi­lou-

sy ven­nyk­ses­sä jyr­käs­ti I sonzoon hi­kon r eu­noil­la ja m uu­ta­mas­sa ha rvas­sa

he­rä ttä­vää, et tä vi­ho lli­nen nä­ki viet­tä­väs­sä maast os­sa. Oli le vot­to­muut­ta

Tolminin luo­teis­puo­lel­la suo­raan kor­keal­ta ase­mis­taan Mrz­lin (1360) hui­pul­la

J ou­duim­me lis äk­si o tta­maan ko­ko B uze­ni­ka­vuo­ren k oko p oh­jois­rin­teel­le.

ki vi­vyö­ry­vaa­ran lo uhik­koi­ses­sa huo­mioon ty kis­tö­kes­ki­tys­ten a iheut­ta­man

yli 30 tun­tia. Mi­ten se on­nis­tui­si? rin­tees­sä. Pa­tal­joo­nan oli­si maat­ta­va ase­mis­sa

Mui­ta mah­dol­li­suuk­sia Mei­dän oli vain kes­tet­tä­vä epäe­dul­li­set olo­suh­teet.

Tolminin al taa­seen. K ään­nyim­me ei o llut, k oot­ta­va vah vuus o li liia n su uri

hä irin­tä­tu­les­sa, er ityi­ses­ti S t. ta­kai­sin pa tal­joo­naan i ta­lia­lais ten kii vaas­sa

eraa­tion su un­ni­tel­mis­ta tie­sim­me Luzian ja B aza de M odre­jan s olis­ta. Op

jo ka ka rka­si s ama­na il ta­na ja v ei vä­hän v er­rat­tu­na tš ek­ki­läi­seen p et­tu­riin,

o pe­raa­tion ka rt­ta­ko­koel­man ja mu­ka­naan vi­ho lli­sel­le t äy­del­li­sen Tolminin oh­jeet.

lo ka­kuun 23. pä ivän Pa­tal­joo­na siir tyi vii­meis el­le k okoon­tu­mi­sa­lu­eel­le

ita­lia­lais­ten ase­mis­ta Ko­lov­ra­tin ja vas­tai­se­na yö­nä. Voi­mak­kaat va­lon­heit­tä­jät

Jezan rin­teil­tä va­lai­si­vat tie­täm­me.

ja va­lon­hei­tin­ten voi­mak­kaat, Raskas ty­kis­tö­tu­li­tus osui usein lä­hel­le mei­tä,

t ma­kaa maan liik ku­mat­to­mi­na so­kai­se­vat va­lo kei­lat pak ot­ti­vat mei­dä

vaa­ral­li­sen alu­een lä­pi he­ti, rin­tees­sä usei­ta mi­nuut­te­ja ker­ral­laan. Rien­sim­me

ete­ne­mi­sen ai­ka­na vai­ku­tel­man, kun ne siir­tyi­vät pois. Saim­me kaik­ki tä­män

et­tä o lim­me t ul­leet er it­täin ak tii­vi­sen ja h yvin jo hde­tun vi­ho lli­sen

ul ot­tu­vil­le. K uor­ma­juh­dat o li jä tet­tä­vä B uze­ni­ka­vuo­ren i tä­rin­teel­le. O sas­to­ni

s aa­pui ko­koon­tu­mi­sa­lu­eel­le lo uhi­kon l uo­na ras kaas­sa k one­ki­vää­ri- ja ty kis­tö­tu­les­sa hie­man puo­le­nyön jäl­keen. Nousu oli ol­lut rank­ka. Las­kim­me pak­kauk­sem­me rin­tee­seen ja ilo it­sim­me sii­tä, et­tä oli mme pääs­seet eh­ji­nä lä­pi. Le­poon

ei o llut va­raa; käy­tim­me lop­pu­yön kai­vau­tu­mi­seen ja suo­jau­tu­mi­seen. Näy­tin komp­pa­nioil­le nii­den osu udet. P ääl­lys­tö ja kak­si ki vää­ri­komp­pa­ni­aa p ureu­tui

20–40met­ri­sen lou­hi­kon län­si­puo­lel­le ka­pean po­lun mo­lem­mil­le puo­lil­le, suo­jat­tu­na luo­teen su un­taan. K ak­si m uu­ta k omp­pa­ni­aa suo jau­tui­vat ka pe­aan vak

oon rin­tees­sä 100 met­rin pääs­sä itään. Up­see­rit ja mie­het työs­ken­te­li­vät kuu­mei­ses­ti. Kun t uli va­lo isaa, r in­tees­sä ei nä­kyn yt elo merk­kiä­kään. S oti­laat yr it­ti­vät

o ttaa kiin­ni uni­vel­kaa pie­nis­sä ryh­mis­sä ok­sien ja leh­tien pei­tos­sa.

Tä­tä ra uhai­saa hil jai­suut­ta ei k ui­ten­kaan k es­tä­nyt p it­kään. I ta­lia­lais­ten raskas ty kis­tö is­ki y lä­puo­lel­lem­me, ja ras­kai­ta ki viä v yö­ryi alas k oh­ti

jo kea. Unet lop­pui­vat sii­hen, ja alo im­me miettiä, oli­ko vi­hol­li­nen havainnut valmistelu­mme ja haarukoi maalia. Raskas tyk­ki­tu­li täs­sä rin­tees­sä, jyrkässä kuin

jyrkin kuviteltav­a harjakatto, oli­si murs­kaa­van tehokasta!

Tu­li­tus­ta kes­ti joi­ta­kin mi­nuut­te­ja, sit­ten se al­koi uu­del­leen toi­ses­sa pai­kas­sa vart­ti­tun­tia myö­hem­min. Sen jäl­keen oli jon­kin ai­kaa rau­hal­lis­ta.

Ita­lian ty­kis­tö suun­ta­si toi­men­sa Isonzon laak­soon. Näim­me päi­vän mit­taan, mil­lais­ta jäl­keä ras­kas­ka­liib eri­nen ty kis­tö te­ki Tolminin lä­his­tön ra­ken­nuk­sil­le ja t eil­le. Oma ty kis­töm­me a mpui, t oi­sin k uin i ta­lia­lais ten, v er­ra­ten ha

rvoin. Mies­te­ni hy­vin­voin­ti huo­let­ti mi­nua to­den teol­la, ja päivä ku­lui hy­vin hi­taas­ti.

Meil­lä o li k okoon­tu­mi­sa­lu­eel­tam­me h yvä nä­ky­mä vi­ho lli­sen et ulin­jaan laak­sos­sa. Se kul­ki Isonzon poik­ki 2,5 k m Tol­mi­nis­ta län­teen ja ja tkui Isonzon ete­lä­puo­lel­la V olčen i tä­pää­hän S t. D anie­lis­ta i tään. A se­mat, va rsin­kin

p iik­ki­lan­kaes­teet näyt­ti­vät hy­vin ra­ken­ne­tuil­ta. Mui­ta ase­mia em­me näh­neet

lo hdut­to­man sään vuok­si.

Ita­lia­lais­ten t oi­nen r in­ta­ma y lit­ti I sonzon t oden­nä­köi­ses­ti S eliščen al ueel­la – y hdek­sän ki­lo met­riä T ol­mi­nin l uo­teis­puo­lel­la – ja ja tkui jo en et elä­puo­lel­la Hev­ni­kin lä­pi koh­ti Jezaa. Kol­mas ja to­den­nä­köi­ses­ti vah­vin ita­lia­lais­lin­ja

kul­ki naa­mioi­tu­na I sonzon et elä­puo­len k uk­ku­loil­le lin jal­la M ata­jur (1643),

M rz­li (1356), G olo­bi K uk (1243), k uk­ku­la 1192, k uk­ku­la 1114 Cla buzza­ron

lä pi koh­ti Hu­mia. Nä­mä vii­mei­set ase­mat oli ha­vait­tu len­to­ko­nees­ta. Sa­not­tiin,

et­tä maas­tos­sa ase­mien vä­leis­sä oli yk­sin­ker­tai­sia tu­ki­pis­tei­tä.

14. ar­mei­jan jouk­ko­jen läh­tö­ase­mat oli­vat:

Ryh­mä K raus o li jo pa ikal­la Fli tschin l uo­na (22. k ei­sa­ril­li­nen ja k unin­kaal­li­nen j al­ka vä­ki­di­vi­sioo­na, Edel weiss-di­vi­sioo­na, 55. k ei­sa­ril­li­nen ja k unin­kaal­li­nen di­vi­sioo­na ja sak­sa­lai­nen jää­kä­ri­di­vi­sioo­na) hyök­käys­a­se­ma Sto­lil­la

Sa­gan ylä­puo­lel­la.

as ema Tolminin et eläRyh­mä S tein Tolminin lä­hel­lä, ja et een­työn­net­ty

117. jal­ka vä­ki­di­vi­sioo­na) puo­lel­la (12. jal­ka vä­ki­di­vi­sioo­na, al ppi­jou­kot,

m ur­tau­tui­si lä pi C apo­ret­toon käyn­nis­täi­si pääh yök­käyk­sen. 12. di vi­sioo­na

puo­lil­la, alp­pi­jou­kot val­tai­si­vat (saks. Kar­freit) laak­sos­sa Isonzon mo­lem­mil­la

eri­tyi­ses­ti kuk­ku­la 1114:n, Ku­kin ja ase­mat kuk­ku­loil­la Isonzon ete­lä­puo­lel­la,

Ma­ta­ju­rin.

si joi­tet­tiin as emiin Ryh­mä B er­rer (200. ja 26. jal­ka vä­ki­di­vi­sioo­nat)

ylä­puo­lel­la.

Ci­vi­da­len suuntaan Jezan ja San Mar­ti­non

ei­sa­ril­li­nen ja k unin­kaal­li­nen Kauempana et eläs­sä r yh­mä S cot­ti (1. k

tai­si as emat J ezan et elä­puo­lel­la ja di­vi­sioo­na ja 5. jal­ka vä­ki­di­vi­sioo­na) val sit­ten Glo­boča­kis­sa ja Hu­mis­sa.

I sonzon p oh­jois­puo­lel­la Alp­pi­jää­kä­rien ka is­ta­leel­la sil­la npää­ase­mas­sa

ri­ryk­ment­ti o li­vat va paut­ta­neet Bai­je­ri­lai­nen kaa rtin jal­ka vä­ki ja 1. jää­kä

oli: tie, jo­ka kul­kee Go­lo­bin, itä­val­ta­lai­set etu­lin­jas­ta. Kaar­tin hyök­käys­ta­voi­te

kuk­ku­la 1114:n ja Ko­lov­ra­tin Luicon ja Ma­ta­ju­rin kautta Ko­va­kin, Hev­ni­kin, har­jan­teen yli.

(saks. Woltschach) län­si­puo1. jää­kä­ri­ryk­men­tin koh­de: Kuk­ku­lat Volčen lel­la, kuk­ku­la 732, kuk­ku­la 1114 lou­naas­ta.

o li p uo­lus­taa kaa rtin o ike­aa Würt­tem­ber­gin vuo ris­to­pa­tal­joo­nan t eh­tä­vä

ja seu­ra­ta kaar­tia Ma­ta­ju­riin. si­vus­taa, val­la­ta vi­hol­lis­pat­te­rit Fo­nin lä­hel­lä

pil­vi­sek­si ja sum ui­sek­si. Huol­to Lo­ka­kuun 23. p äi­vän il­ta­na il­ma kää ntyi

no peas­ti näl­kä mme ja et­sim­me saa­pui p imey­den lask et­tua. T yy­dy­tim­me

va ras­toon t ule­vien t ais­te­lu­päi­vien suo­jan, joss a v oi­sim­me n uk­kua hie­ma n

ua, ja s aim­me ve­tää telt­ta­kan­kaat va­ral­ta. Päi­väl­li­sen jäl­keen al­koi s ataa tihk pääm­me yli. Kun­non hyök­käy­sil­ma!

ja h yök­käys­val­mis­te­lut o li­vat Nä­kö­koh­tia: L ähes­ty­mis­mars­si T ol­mi­niin

y ömars­seil­la, y leen­sä kaa tos­ajou­koil­le ää rim­mäi­sen vaa ti­via. R asit­ta­vil­la

oli lin­nun­tie­tä yli 100 ki­lo met­riä. tees­sa, kul­jet­tiin Ka­ra­vank­kien yli; mat­kaa

len to­ko­neil­ta ah tais­sa ma joi­tus­tiPäi­vi­sin jo ukot p ysyi­vät p ii­los­sa vi­ho lli­sen

mut­ta mo­raa­li py­syi kai­kes­ta lois­sa. An­nok­set oli­vat niuk­ko­ja ja yk­si­puo­li­sia,

s ota­vuo­den a ika­na o ppi­neet huo­li­mat­ta k or­kea­na. J ou­kot o vat k ol­men

it­se­ään. kes­tä­mään vai­keuk­sia an­ta­mat­ta nu­jer­taa

päi­vän vas­tai­se­na yö­nä ko­ne­kiMars­sil­la ko­koon­tu­mi­sa­lu­eel­le lo­ka­kuun 22.

y ksi­köt ka ntoi­vat h yök­käyk­seen vää­ri­komp­pa­niat ja vuo ris­to­komp­pa­nian

taistelu oli osoit­ta­nut, mi­ten va­ra­tut am­mus­va­ras­tot mu­ka­naan. Cos­na­vuo­ren vai­ke­aa am­mus­huol­to oli vuo­ris­tos­sa.

voi­ma­kas­ta vi­hol­li­sen tu­li­tus­ta, Kos­ka ko­koon­tu­mi­sa­lu­eel­la oli odo­tet­ta­vis­sa

udet as emat p erus­teel­li­ses­ti en­nen jou­kot ka ivau­tui­vat y öl­lä ja naa mioi­vat u päi­vän­koit­toa.

pä ivä­sai­kaan, jo ten Jouk­ko­ja o li mah­do ton huol­taa k okoon­tu­mi­sa­lu­eel­la läm­min­tä ruo­kaa tuo­tiin pi­mey­den las­keu­dut­tua.

"SAK­SAN AR­MEI­JAN YLI­JOH­TO LÄ­HET­TI LÄN­NEN TAIS­TE­LU­JEN VAL­TA­VAS­TA JOUK­KO­JEN KULUTUKSES­TA HUO­LI­MAT­TA AR­MEI­JAN, JOS­SA OLI SEIT­SE­MÄN TAISTELUVA­LMISTA DI­VI­SIOO­NAA. YHDISTETYN SAKSALAIS-ITÄ­VAL­TA­LAI­SEN HYÖK­KÄYK­SEN ISONZOJOEN YLÄOSISSA ODO­TET­TIIN TUOTTAVAN TU­LOK­SIA."

Ita­lia­lai­nen ken­raa­li Lui­gi Ca­dor­na."ALOIMME MIETTIÄ, OLI­KO VI­HOL­LI­NEN HAVAINNUT VALMISTELU­MME JA HAARUKOI MAALIA. RASKAS TYK­KI­TU­LI TÄS­SÄ RIN­TEES­SÄ, JYRKÄSSÄ KUIN JYRKIN KUVITELTAV­AHARJAKATT­O, OLI­SI MURS­KAA­VAN TEHOKASTA!"

Va­lo­ku­va: Ra­mi­ro Bu­jei­ro

Sak­sa­lai­nen vuo­ris­to­jää­kä­ri, jo­ka tais­te­li Tolminin rin­ta­mal­la.

Ar­kis­to­ku­va: Ares for­lag

Sak­sa­lai­nen ko­ne­ki­vää­ri­jouk­kue val­mii­na tais­te­luun.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.