Tuo Gmail-vies­tit tal­teen pil­ves­tä

Gmail-verk­ko­säh­kö­pos­tin kaik­ki vies­tit voi siir­tää tur­vaan tie­to­ko­neel­le. Näp­pä­räl­lä työ­ka­lul­la saa teh­tyä ker­ral­la ko­piot omas­ta säh­kö­pos­ti­vies­tin­näs­tä.

Kotimikro - - ETUSIVU - Teks­ti Stef­fen Nielsen

Gmail on var­mas­ti maa­il­man suo­si­tuin säh­kö­pos­ti­pal­ve­lu. Toi­min­to­ja on riit­tä­miin, Gmail toi­mii ai­na ja si­tä myös uu­dis­te­taan tois­tu­vas­ti. Verk­ko­pal­ve­lu on päi­hit­tä­nyt hil­jal­leen kil­pai­li­jan­sa niin, et­tä asian­tun­ti­joi­den­kin on ny­kyi­sin vai­kea edes ni­me­tä nii­tä. Googlen me­nes­tys pe­rus­tuu muun muas­sa sii­hen, et­tä tal­len­nus­ti­laa on niin rut­kas­ti, et­tä saa­pu­nei­ta vies­te­jä voi säi­lyt­tää vuo­si­kausia.

Googlen tar­joa­ma 15 gi­ga­ta­vun tal­len­nus­ti­la lop­puu kui­ten­kin useim­mil­la käyt­tä­jil­lä en­nen pit­kää. Sit­ten täy­tyi­si pois­taa van­him­pia vies­te­jä, jot­ta uusia voi ot­taa vas­taan. Si­tä en­nen voi kui­ten­kin ar­kis­toi­da van­hat vies­tit tie­to­ko­neel­le niin, et­tä nii­tä voi tut­kia mil­loin vain, vaik­ka ne oli­si eh­dit­ty pois­taa Gmail-pal­ve­li­mel­ta.

Var­muus­ko­pio on yli­pää­tään hy­vä ole­mas­sa. Sii­tä on apua sil­loin­kin, jos Gmai­lin vies­te­jä tu­lee pois­tet­tua va­hin­gos­sa. Niin käy kai­kil­le lo­pul­ta kui­ten­kin. Gmai­lis­sa on to­ki oma ros­ka­ko­rin­sa, mut­ta sin­ne siir­ret­ty­jä vies­te­jä säi­ly­te­tään vain 30 päi­vää, ei­kä nii­hin sen jäl­keen pää­se kä­sik­si.

Kuin­ka sit­ten Gmail-vies­teis­tä saa teh­tyä var­muus­ko­pion? Google aut­taa on­nek­si sii­nä­kin, sil­lä yh­tiö on teh­nyt eril­li­sen työ­ka­lun säh­kö­pos

tien la­taa­mi­seen omal­le ko­neel­le. Google Ta­keout osaa la­da­ta niin ha­ku­his­to­rian kuin yk­si­tyi­set tie­dot­kin – ja myös ko­piot kai­kis­ta säh­kö­pos­teis­ta, jot­ta ne py­syi­si­vät var­mas­sa tur­vas­sa omas­sa tie­to­ko­nees­sa.

Täs­sä ar­tik­ke­lis­sa käy­dään lä­pi Google Ta­keou­tin käyt­tä­mi­nen. Vies­tit la­da­taan mbox-muo­dos­sa, jo­ten saat myös kä­te­vän oh­jel­man mbox-tie­dos­to­jen lu­ke­mi­seen. Tu­tus­tu me­ne­tel­mään seuraavall­a au­kea­mal­la.

Var­maan tur­vaan! Gmai­lin säh­kö­pos­tit ar­kis­toi­daan tie­to­ko­neel­le tai ul­koi­sel­le kiin­to­le­vyl­le.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.