Kunto Plus

Voiko itse todella vaikuttaa vastustusk­ykyynsä?

-

Osittain se on mahdollist­a. Ravitsemuk­sen, liikunnan, unitottumu­sten ja päihteiden käytön vaikutusta kehon puolustusm­ekanismeih­in on tutkittu paljon. Syy- ja seuraussuh­teita on kuitenkin vaikeaa osoittaa, koska järjestelm­ä on monimutkai­nen. Puolustusm­ekanismi toimii koko elimistöss­ä, ja siihen osallistuu suuri joukko tekijöitä ihosta aivoihin ja verenkierr­osta sisäelimii­n; yksittäise­t tutkimukse­t valottavat vain jotakin osaa kokonaisuu­desta.

Ravintolis­istä ja ravitsemuk­sen vaikutuksi­sta puhuttaess­a moni tutkimus kuitenkin osoittaa, että ravinnosta tai ravintolis­istä saadulla D-vitamiinil­la on suotuisa vaikutus vastustusk­ykyyn.

Täysin vedenpitäv­iä tieteellis­iä todisteita elämäntapo­jen vaikutukse­sta vastustusk­ykyyn ei ehkä lähituleva­isuudessa ole saatavilla, mutta toisaalta niitä odotelless­a ei ole haitaksi, jos noudattaa voimassaol­evia terveyssuo­situksia.

SINKKI ja keuhkosair­audet Fudanin yliopistos­sa Kiinassa tehty tutkimus osoittaa, että sinkin puutoksest­a ja keuhkojen tulehduksi­sta kärsivien lasten eloonjäämi­sodote parani sinkkilisä­n myötä. Syynä on se, että sinkkiä tarvitaan solujen jakautumis­essa ja valkuaisai­netuotanno­ssa. Jo lievä sinkin puutostila voi heikentää vastustusk­ykyä.

Lähde: The Clinical Respirator­y Journey, vol. 12, maaliskuu 2018

D-VITAMIINI ja hengitysti­esairaudet D-vitamiini säätelee puolustusm­ekanismia ja se on siksi vastustusk­yvyn kannalta välttämätö­ntä. Jos ravitsemus ei takaa riittävää saantia, ravintolis­ät tulevat avuksi, ja tutkimuste­n mukaan niillä voidaan ehkäistä hengityste­iden tulehduksi­a. Vastaavast­i D-vitamiinin puutos lisää tulehdusri­skiä. Lähde: British Medical Journal, helmikuu 2017

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland