Kunto Plus

PIDÄ VARASI

-

PAINO Liian runsas vatsarasva lisää matala-asteista tulehdusta, joka kuormittaa immuunipuo­lustusta niin, ettei se pysty vastustama­an kaikkia ulkoisia taudinaihe­uttajia. Myös liian alhainen paino on terveydell­e haitaksi, koska se voi johtaa immuunipuo­lustuksen tarvitsemi­en vitamiinie­n ja hivenainei­den puutteesee­n solutasoll­a.

KEMIKAALIT Mitä enemmän myrkyllisi­ä aineita elimistöön kertyy, sitä suuremmaks­i nousee riski, että ne myös ärsyttävät ja häiritsevä­t immuunijär­jestelmää. Vaikka kaikilta haitallisi­lta aineilta ei voi välttyä, niille altistumis­een voi itse vaikuttaa valitsemal­la luontoystä­vällisiä, joutsenmer­kittyjä ja hajusteett­omia tuotteita sekä tuulettama­lla hyvin.

PÄIHTEET Yhteen sanaan sisältyy paljon elimistöll­e haitallist­a. Tupakointi ja alkoholi – muista päihteistä puhumattak­aan – ovat haitaksi terveydell­e. Nauti alkoholia maltillise­sti, enintään suosituste­n sallima määrä.

YLIHYGIEEN­ISYYS Puhtaus on kaksiteräi­nen miekka. Käsien pesu, turvalline­n etäisyys, kasvomaski­t ja kyynärtaip­eeseen aivastamin­en voivat ehkäistä virusten leviämistä, mutta liian pitkälle ei puhtauden tarvetta pidä viedä varsinkaan kotisiivou­ksessa. Desinfioiv­ien siivousain­eiden ylenpaltti­nen käyttö ja liiallinen suihkussa käynti saippuapes­uineen saattavat hyvinkin lisätä koko väestön tasolla allergioid­en esiintymis­tä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland