MAAILMAN HISTORIAN KÄÄNNEKOHTIA

Mailmaan historian käännekohtia - - Etusivu -

Wa­ter­loon tais­te­lu, Mar­tin Lut­her King Jr:n kuu­lui­sa pu­he, syys­kuun 11. ter­ro­ri-is­kut – muu­ta­mia maa­il­man­his­to­ri­aa mul­lis­ta­neis­ta ta­pah­tu­mis­ta mai­ni­tak­sem­me. Ne muut­ti­vat po­li­tii­kan, ih­mi­soi­keuk­sien, val­tioi­den ja

man­ner­ten ke­hi­tys­tä. Yk­sin­ker­tai­ses­ti sa­not­tu­na ne muut­ti­vat maa­il­maam­me. Ker­rom­me niis­tä tar­kas­ti ai­na Yh­dys­val­tain en­sim­mäi­sen

pre­si­den­tin Geor­ge Was­hing­to­nin vir­kaa­nas­tu­jai­sis­ta 1789 läh­tien en­sim­mäi­seen ato­mi­pom­miin, jo­ka pu­do­tet­tiin 1945 ja jo­ka ai­heut­ti

mit­taa­ma­ton­ta tu­hoa. Tu­tus­tu en­sim­mäi­seen maa­il­man­so­taan joh­ta­nei­siin ta­pah­tu­miin, Ber­lii­nin muu­rin kaa­tu­mi­seen, tais­te­luun nais­ten oi­keuk­sien puo­les­ta, Ab­ra­ham Lincol­nin pre­si­dent­ti­kau­teen ja

näi­den his­to­rian­kir­joi­hin jää­nei­den ta­pah­tu­mien pe­rin­töön. Ne muo­dos­ta­vat yh­des­sä vai­he­rik­kaan ker­to­muk­sen, jo­ka on sa­mal­la ker­taa

raas­ta­va, py­säyt­tä­vä ja in­nos­ta­va.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.