Pearl Har­bo­rin muis­to

Häi­käi­le­mä­tön yri­tys va­hin­goit­taa USA:n lai­vas­toa

Mailmaan historian käännekohtia - - Sisältö -

Ja­pa­nin tu­hoi­san is­kun tar­koi­tuk­se­na oli teh­dä USA:n Tyy­nen­me­ren lai­vas­to toi­min­ta­ky­vyt­tö­mäk­si. Yl­lä­tys­hyök­käyk­sen vuok­si USA liit­tyi so­taan ja aut­toi liit­tou­tu­nei­ta pa­rem­paan so­ta­me­nes­tyk­seen.

Kat­saus su­rul­li­sen kuu­lui­saan hyök­käyk­seen, jo­ka jär­kyt­ti maa­il­maa ja ve­ti Ame­ri­kan

mu­kaan so­taan

Vuon­na 1941 Yh­dys­val­lat ei ol­lut suur­val­ta. It­se asias­sa sen so­ti­laal­li­nen mah­ti koos­tui vain 200 000 so­ti­laas­ta, jotka oli ha­jau­tet­tu ym­pä­ri USA:n man­ner­ta ja mer­ten ta­kai­siin mai­hin. Osal­lis­tu­mi­nen I maa­il­man­so­taan oli tul­lut kal­liik­si, ja USA pi­dät­täy­tyi osal­lis­tu­mas­ta maailman asioi­hin ja har­joit­ti sen si­jaan eris­täy­ty­mis­po­li­tiik­kaa,. Eräs pa­ha­mai­nei­nen päi­vä muut­ti kui­ten­kin kai­ken.

7. joulukuuta 1941 Ja­pa­ni te­ki pro­vo­soi­mat­to­man hyök­käyk­sen Pearl Harboriin USA:n lai­vuet­ta koh­ti, jo­ka oli ank­ku­roi­tu Ha­vai­jin Oa­hun saa­rel­le. Tä­män en­nal­ta eh­käi­se­vän is­kun tar­koi­tuk­se­na oli hei­ken­tää USA:n mah­tia Tyy­nel­lä­me­rel­lä ja pe­lot­taa USA:ta pi­tä­mään näp­pin­sä eros­sa Ja­pa­nin asiois­ta.

Is­kus­sa Yh­dys­val­to­jen Tyy­nen­me­ren lai­vas­to syt­tyi il­mi­liek­kei­hin, mut­ta Ja­pa­ni ei on­nis­tu­nut tu­hoa­maan kol­mea len­to­tu­kia­lus­ta, jotka kaik­ki oli­vat toi­saal­la si­nä päi­vä­nä. Pearl Har­bo­rin hyök­käys­tä pi­det­tiin sii­hen ai­kaan on­nis­tu­nee­na, mut­ta se osoit­tau­tui myö­hem­min so­ta­his­to­rian kal­leim­mak­si vir­hear­vioin­nik­si. Sen si­jaan et­tä Yh­dys­val­lat oli­si la­maan­tu­nut ja­pa­ni­lais­ten aggres­sion edes­sä, se yh­dis­ti ri­vin­sä isän­maal­li­suu­den ni­mis­sä, ja ja­pa­ni­lai­sen ami­raa­li Ya­ma­mo­ton va­roi­tus­sa­nat he­rät­ti­vät nuk­ku­van jät­ti­läi­sen.

USA:n ja Ja­pa­nin konflik­tin päät­tyes­sä nel­jä vuot­ta myö­hem­min USA:sta oli tul­lut to­del­li­nen glo­baa­li mah­ti ja kaik­kien ai­ko­jen te­hok­kaim­man so­ta­ko­neis­ton hal­ti­ja. Yh­dis­tä­mäl­lä val­ta­van teol­li­sen ka­pa­si­teet­tin­sa se oli ra­ken­ta­nut so­ta­ko­neis­ton, jo­ka koos­tui 8,3 mil­joo­nas­ta komp­pa­nias­ta, so­ta­hä­vit­tä­jis­tä, pom­mi­ko­neis­ta ja maailman en­sim­mäi­sis­tä ydin­a­seis­ta. USA:n pre­si­dent­ti Franklin Roo­se­velt ku­vai­li jou­lu­kuun 7. päi­vää 1941 sa­noin ”Tä­mä päi­vä jää his­to­ri­aan hä­peäl­li­se­nä.”. Seu­raa­vas­sa ker­ro­taan päi­vän dra­maat­ti­sis­ta het­kis­tä.

Sun­nun­tai 7. joulukuuta 1941, klo 05:00

Au­rin­gon nous­tes­sa Tyy­nen­me­ren yl­le Ja­pa­nin lai­vas­to, jo­ka koos­tui kah­des­ta tais­te­lua­luk­ses­ta, kol­mes­ta ris­tei­li­jäs­tä, yh­dek­säs­tä hä­vit­tä­jä­aluk­ses­ta ja kuu­des­ta len­to­tu­kia­luk­ses­ta, odot­ti 370 ki­lo­met­rin pääs­sä Ha­vai­jin poh­jois­puo­lel­la tur­vas­sa USA:n tut­kil­ta. Sa­dat pi­lo­tit ko­koon­tui­vat kan­nel­le ru­koi­le­maan. Pian hei­dän oli­si mää­rä aloit­taa pom­mi­tus hir­vit­tä­väs­sä USA:ta vas­taan käy­tä­väs­sä so­das­sa, jo­ka joh­tai­si lo­pul­ta kah­den ja­pa­ni­lai­sen kau­pun­gin – Hi­ros­hi­man ja Na­ga­sa­kin – to­taa­li­seen tu­hoon. Ja­pa­ni­lai­set len­tä­jät oli­vat hy­vin kou­lu­tet­tu­ja. Lä­hes vuo­den ajan he oli­vat har­joi­tel­leet sa­laa ma­ta­lal­ta teh­tä­viä tor­pe­dois­ku­ja me­ri­koh­tei­siin se­kä kor­keal­ta teh­tä­viä tark­kuus­pom­mi­tuk­sia Aria­ken lah­del­la Ja­pa­nin ete­läi­sim­män saa­ren, Kyūshūn, edus­tal­la. Ka­pean si­sään­tu­lon ja ma­ta­lien ve­sien an­sios­ta se muis­tut­ti maan­tie­teel­li­ses­ti len­tä­jien to­del­lis­ta koh­det­ta, eli Ha­vai­jin Oa­hun saa­ren Pearl Har­bo­ria ja USA:n Tyy­nen­me­ren lai­vas­toa.

06:10

Pa­haa-aa­vis­ta­mat­to­mien ame­rik­ka­lais­ten ui­nues­sa vie­lä sän­gyis­sään 370 ki­lo­met­rin pääs­sä Ja­pa­nin lai­vas­ton len­to­tu­kia­lus­ten ko­men­ta­ja ami­raa­li Chuic­hi Na­gu­mo an­toi läh­tö­lau­kauk­sen en­sim­mäi­sel­le hyök­käy­saal­lol­le. Sa­dat ja­pa­ni­lais­ko­neet sin­kou­tui­vat aa­mu­tai­vaal­le len­to­tu­kia­lus­ten kan­sil­ta. Tais­te­lu­jou­kois­sa oli ja­pa­ni­lai­sia hä­vit­tä­jiä, tor­pe­do­pom­mit­ta­jia ja syök­sy­pom­mit­ta­jia. Ne nousi­vat il­maan se­kun­nin mur­to-osan vä­lein, ja 15 mi­nuu­tis­sa ko­ko len­to­ko­near­ma­da oli il­mas­sa.

Hä­vit­tä­jä Aki­gu­mon kap­tee­ni­luut­nant­ti Chi­gusa oli hal­tiois­saan. ”Olim­me mel­ko it­se­var­mo­ja näh­des­säm­me ko­nei­den len­tä­vän so­vit­tui­hin koh­tei­siin”, hän kir­joit­ti päiväkirjassaan. ”Mie­his­tö vil­kut­ti ko­neil­le nii­den ylit­täes­sä ylem­män kan­nen, [ja] huo­ma­sin myös it­se hei­lut­ta­va­ni in­nois­sa­ni lak­kia­ni ko­men­to­sil­lal­ta. Vä­hi­tel­len en­sim­mäi­nen ryh­mä pää­si il­maan ja muo­dos­ti 183 ko­neen muo­dos­tel­man, jo­ka ka­to­si pian ete­läi­sel­le tai­vaal­le.” Ja­pa­ni­lais­ten is­ku oli suun­ni­tel­tu to­teu­tu­maan kol­mes­sa vai­hees­sa. En­sim­mäi­nen vai­he hyök­käi­si Oa­hun saa­ren so­ta­ko­neis­toon, toi­nen koh­dis­tai­si is­kun­sa tark­kaan mää­rät­tyi­hin koh­tei­siin ja kol­mas tu­hoa­si polt­toai­ne­säi­liöt, kui­va­te­la­kat ja kor­jaa­mo­ra­ken­nuk­set. Ja­pa­ni­lais­ten hi­moit­se­mat kol­me len­to­tu­kia­lus­ta ei­vät kui­ten­kaan ol­leet pai­kal­la.

USS Lexing­ton oli sa­to­jen ki­lo­met­rien pääs­sä idäs­sä kul­jet­ta­mas­sa ko­nei­ta USA:n Midway­saar­ten len­to­tu­ki­koh­taan. USS Sa­ra­to­ga oli Ka­li­for­nian San Die­gos­sa kor­jat­ta­va­na, kun taas USS En­terpri­se osal­lis­tui so­ta­har­joi­tuk­seen 320 ki­lo­met­rin pääs­sä Oa­hus­ta ete­lään. Suun­nil­leen sa­maan ai­kaan ja­pa­ni­lais­ten en­sim­mäi­sen vai­heen nous­tes­sa tai­vaal­le 18 len­to­ko­neen ryh­mä suun­ta­si kan­nel­ta koh­ti Pearl Har­bo­rin kes­kio­sas­sa si­jait­se­vaa Ford Is­lan­dia. Hei­dän ar­vioi­tu saa­pu­mi­sai­kan­sa oli 08:00.

06:30

USS Ward -alus par­tioi Pearl Har­bo­rin edus­tal­la, kun sen mie­his­tö ha­vait­si tun­nis­ta­mat­to­man su­kel­lus­ve­neen tä­hys­tys­tor­nin. War­din ko­men­ta­ja kap­tee­ni Ou­terb­rid­ge nou­dat­ti pro­to­kol­laa ja pu­dot­ti sy­vyys­pom­mit. Kel­lo 06:53 hän lä­het­ti vies­tin Oa­hun 14. lai­vas­toa­lu­een ko­men­dan­til­le. Sii­nä lu­ki näin. ”Olen pu­dot­ta­nut sy­vyys­pom­mit su­kel­lus­ve­neen pääl­le, jo­ka ope­roi puo­lus­tuk­sel­li­sel­la me­ria­lu­eel­la” Tä­män oli­si pi­tä­nyt saat­taa ko­ko lai­vas­to­tu­ki­koh­ta täy­teen

”Oli sun­nun­tai­aa­mu troop­pi­ses­sa

pa­ra­tii­sis­sa, ei­kä USA ol­lut so­das­sa. Niin­pä Ou­terb­rid­gen vies­ti jä­tet­tiin pur­ka­mat­ta. It­se asias­sa se luet­tiin vas­ta het­keä en­nen yl­lä­tys­hyök­käyk­sen

al­ka­mis­ta.”

hä­ly­tyk­seen. Oli kui­ten­kin sun­nun­tai­aa­mu troop­pi­ses­sa pa­ra­tii­sis­sa, ei­kä USA ol­lut so­das­sa. Niin­pä Ou­terb­rid­gen vies­ti jä­tet­tiin pur­ka­mat­ta. It­se asias­sa se luet­tiin vas­ta het­keä en­nen yl­lä­tys­hyök­käyk­sen al­ka­mis­ta.

07:02

Oa­hun poh­jois­ran­ni­kol­la Opa­na Ra­da­rin kau­kai­sel­la ase­mal­la kak­si nuor­ta USA:n ar­mei­jan mat­ruusia, Jo­seph Loc­kard ja Geor­ge E El­liott, kat­se­li­vat, mi­ten val­von­ta­näy­tön ylä­osa täyt­tyi kum­mal­li­ses­ta kim­mel­tä­väs­tä va­los­ta. Asias­ta huo­lis­saan he soit­ti­vat yk­si­kön vies­tin­tä­kes­kuk­seen, jo­ka si­jait­si Ho­no­lu­lun

Fort Shaf­te­rin so­ta­tu­ki­koh­das­sa. Suu­rin osa sen hen­ki­lö­kun­nas­ta oli aa­miai­sel­la. Pu­he­luun vas­ta­si uusi, ko­ke­ma­ton vir­kai­li­ja, luut­nant­ti Ty­ler. Hän rau­hoit­te­li mat­ruuse­ja sa­no­mal­la, et­tä B-17-len­tä­vä lin­noi­tus oli saa­pu­va Ka­li­for­nias­ta sa­mai­se­na aa­mu­na ja et­tä tä­mä oli­si eh­kä ai­ka­tau­lus­ta edel­lä. Hän ke­hot­ti mat­ruuse­ja sul­ke­maan ase­man ja pa­laa­maan tu­ki­koh­taan.

07:15

Nyt vain 340 ki­lo­met­rin pääs­sä Oa­hus­ta ole­va Ja­pa­nin lai­vas­to sai käs­kyn aloit­taa il­ma­hyök­käyk­sen seu­raa­van vai­heen. Chi­gusa kir­joit­ti jäl­leen: ”Toi­nen 167 maa­tais­te­lu­ko­neen ryh­mä läh­ti liik­keel­le yk­si­tel­len… Näin nii­den läh­te­vän ja toi­vo­tin niil­le on­nea mat­kaan.

En­sim­mäi­set uu­ti­set tu­li­vat erääl­tä par­tio­ko­neel­ta: ”Pearl Har­bo­ris­sa on yk­si­tois­ta tais­te­lu­lai­vaa.” Vaik­ka Tyy­nen­me­ren lai­vas­ton kol­me len­to­tu­kia­lus­ta oli pois­sa, pom­mi­tet­ta­vaa oli sil­ti run­saas­ti. Pearl Harboriin ank­ku­roi­duis­ta aluk­sis­ta USS Okla­ho­ma oli Yh­dys­val­tain lai­vas­ton hie­noin tais­te­lu­lai­va ja 1 398 up­see­rin se­kä mie­his­tön ko­ti. Se oli siir­ret­ty ai­kai­sem­min sen ta­van­mu­kai­ses­ta puo­lus­tus­a­se­mas­taan Ford Is­lan­din tais­te­lu­lai­va­ku­jal­le tar­kas­tus­ta var­ten. Tä­män vuok­si kaik­ki sen ul­ko­pin­nan am­pu­maa­ukot ja si­sä­luu­kut oli avat­tu tar­kas­tuk­sen hel­pot­ta­mi­sek­si. Rau­han­ai­ka­na tä­mä oli nor­maa­li käy­tän­tö. So­ta-ai­ka­na täl­lä sen si­jaan saat­toi tu­hoi­sat seu­rauk­set, ja näin kä­vi­kin.

07:35

Kal­lioi­sen itä­ran­ni­kon suun­nas­ta Oa­hua lä­hes­ty­vä en­sim­mäi­nen ja­pa­ni­lais­ko­nei­den aal­to ei nä­ky­nyt USA:n tut­kas­sa vuo­ris­ton ai­heut­ta­man kuol­leen vyö­hyk­keen an­sios­ta. En­sim­mäi­set ja­pa­ni­lais­ko­neet saa­pui­vat saa­ren yl­le täy­sin huo­maa­mat­ta. Ja­pa­ni­lai­set pää­si­vät yl­lät­tä­mään USA:n täy­del­li­ses­ti, mi­kä oli tar­peel­lis­ta ami­raa­li Ya­ma­mo­ton suun­ni­tel­man on­nis­tu­mi­sel­le. Ko­men­ta­ja Mit­so Fuschi­da joh­ti en­sim­mäis­tä vai­het­ta. Noin klo 07:40 hän an­toi käs­kyn ”Ten­kei” (hyök­käys­a­se­miin). Sit­ten hän las­ki pom­mit­ta­jan oh­jaa­mo­kuo­mun ja an­toi ko­neen jy­lis­tä 370 ki­lo­met­rin tun­ti­no­peu­del­la ja lau­kai­si vih­reän va­lo­ra­ke­tin. Se mer­kit­si hyök­käyk­seen ryh­ty­mis­tä.

07:52

Ko­men­ta­ja vies­tit­ti lai­vas­tol­le sig­naa­lin ”To­ra! To­ra! To­ra!” (Tii­ke­ri! Tii­ke­ri! Tii­ke­ri!), mi­kä tar­koit­ti si­tä, et­tä täy­del­li­nen yl­lä­tys­hyök­käys oli on­nis­tu­nut. Het­kiä myö­hem­min en­sim­mäi­nen Ja­pa­nin hyök­käy­saal­to, pom­mit­ta­ji­neen, tor­pe­do­ko­nei­neen ja hä­vit­tä­ji­neen, pyyh­käi­si tai­vaal­le ja al­koi koh­tei­den­sa met­säs­tyk­sen. Mää­räyk­se­nä oli teh­dä usei­ta sa­man­ai­kai­sia hyök­käyk­siä. Rä­jäh­dyk­set kuu­lui­vat ko­ko saa­rel­la. Syök­sy­pom­mit­ta­jat is­ki­vät Oa­hun poh­joi­so­sas­sa ole­vaan Ka­neo­hen il­ma­tu­ki­koh­taan. Li­sää syök­sy­pom­mit­ta­jia ja hä­vit­tä­jiä ujel­si itä­osan Bel­low­sin len­to­ken­tän yl­lä. Maa­han py­sä­köi­ty len­to­ko­ne lei­mah­ti liek­kei­hin ja ty­per­ty­nyt mie­his­tö sin­koi­li ym­pä­riin­sä rä­jäh­tei­den ja ko­ne­ki­vää­rien tu­li­tuk­ses­sa.

Oa­hun maa­pe­räl­lä val­lit­si to­taa­lien häm­men­nys. Sil­lä vä­lin il­mas­sa va­paas­ti ete­ne­vät ja­pa­ni­lais­hä­vit­tä­jät koh­ta­si­vat USS En­terpri­se -aluk­sel­ta ai­em­min si­nä aa­mu­na lä­he­te­tyn len­to­ko­neen. Se yrit­ti epä­toi­voi­ses­ti las­keu­tua

Ford Is­lan­dil­le, mut­ta jou­tui omien ja vi­hol­li­sen tu­li­tuk­sen vä­liin, kun mais­sa ole­vat jou­kot aloit­ti­vat vas­ta­hyök­käyk­sen

08:02

Tor­pe­don re­pies­sä val­ta­van reiän tais­te­lu­lai­va Ne­va­dan paa­puu­rin puo­lei­seen keu­laan lai­van il­ma­tor­jun­nan tyk­ki­mie­het ava­si­vat tu­len ja­pa­ni­lais­ko­nei­ta koh­ti. Arizo­nan ja sen vie­reen kiin­ni­te­tyn USS Ves­tal -aluk­sen tyk­ki­mie­het aloit­ti­vat myös tu­li­tuk­sen. USS Ca­li­for­nia sai tor­pe­don osu­man paa­puu­rin puo­lel­le ja al­koi upo­ta. Te­hok­kai­den pom­mit­ta­jien oli ai­ka al­kaa teh­dä sel­vää tais­te­lu­lai­va­ku­jan aluk­sis­ta.

08:08

Pai­kal­li­nen ra­dio­ase­ma KGMB kes­keyt­ti nor­maa­li­lä­he­tyk­sen ja ke­hot­ti kaik­kia ar­mei­jan, lai­vas­ton ja il­ma­voi­mien hen­ki­löi­tä il­moit­tau­tu­maan pal­ve­luk­seen. Tä­hän men­nes­sä ja­pa­ni­lais­pom­mi­ko­neet oli­vat pu­dot­ta­neet hi­das­te­sy­tyt­ti­mel­lä va­rus­te­tut pom­min­sa 3 000 met­ris­tä. Ja­pa­ni­lai­nen len­tä­jä, Ka­nai No­bo­ru, pu­dot­ti 800 ki­lon pai­noi­sen pom­min suo­raan alas koh­ti Arizo­na-lai­vaa. Het­keä myö­hem­min tais­te­lua­luk­sen am­mus­va­ras­tot rä­jäh­ti­vät. Sen seu­rauk­se­na kirk­kaan si­ni­sel­le tai­vaal­le ko­ho­si 150

met­riä kor­kea tu­li­pal­lo. Mah­ta­va so­ta-alus vään­tyi­li ja kirs­kui sen keu­lan mur­tues­sa. Se up­po­si yh­dek­säs­sä mi­nuu­tis­sa vie­den mu­ka­naan 1 177 hen­keä. Seu­raa­va koh­de oli kah­den lai­van­mi­tan pääs­sä ole­va USS Okla­ho­ma.

Usei­den tor­pe­dois­ku­jen jäl­keen lai­van run­koon oli tul­lut usei­ta rei­kiä, ja kos­ka am­pu­ma-au­kot se­kä ve­si­tii­viit luu­kut oli­vat ol­leet au­ki, me­ri­ve­si vir­ta­si lai­van si­säl­le. Kel­lo 08:14 lai­va kaa­tui. Yli 400 louk­kuun jää­neen mie­hen kuul­tiin sin­koi­le­van te­räs­run­koa vas­ten. Epä­toi­voi­set pe­las­tus­yri­tyk­set jat­kui­vat pit­käl­le yö­hön.

08:17

Il­mais­ku­jen li­säk­si ja­pa­ni­lai­set oli­vat lä­het­tä­neet mat­kaan myös vii­si kak­si­mie­his­tä mi­ni­su­kel­lus­ve­net­tä is­ke­mään Ford Is­lan­dil­le ank­ku­roi­tu­jen alus­ten kimp­puun al­haal­ta kä­sin. USS Ward oli upot­ta­nut en­sim­mäi­sen niis­tä ai­kai­sem­min aa­mul­la. En­sim­mäi­nen Pearl Har­bo­ris­ta pa­ke­ne­maan on­nis­tu­nut alus, USS Helm, ha­vait­si toi­sen su­kel­lus­ve­neen sa­ta­man suul­la ja ava­si tu­len. Seu­raa­van 20 mi­nuu­tin ai­ka­na mui­den su­kel­lus­ve­nei­den koh­ta­lo si­ne­töi­tiin. Ne tu­hot­tiin yk­si toi­sen­sa jäl­keen, ja hä­vit­tä­jä­alus USS Mo­nag­han junt­ta­si yh­den ve­neen poh­jaan Pearl Har­bo­rin si­säl­lä.

08:50

Toi­nen kap­tee­ni­luut­nant­ti Shi­ge­kazu

Shi­maza­kin ko­men­ta­mien ja­pa­ni­lai­sa­lus­ten hyök­käy­saal­to lä­hes­tyi poh­joi­ses­ta. Ta­voit­tee­na oli is­keä so­ti­laal­li­siin koh­tei­siin hä­vit­tä­jien, tor­pe­do­ko­nei­den ja pom­mi­ko­nei­den avul­la. Mi­nuut­tien pääs­tä toi­nen aal­to pyyh­käi­si sa­ta­man yli syök­sy­pom­mit­ta­jien koh­dis­taes­sa is­kun­sa lai­voi­hin ja stra­te­gis­ten pom­mi­ko­nei­den suun­na­tes­sa len­toa­se­miin. Hä­vit­tä­jä­ko­neet puo­les­taan kier­si­vät saa­ren yl­lä ki­ris­täen otet­taan il­mo­jen her­ruu­des­ta. Mo­net USA:n hä­vit­tä­jis­tä am­mut­tiin kii­to­ra­dal­le saa­ren eri len­to­ken­til­lä en­nen kuin ne eh­ti­vät il­maan as­ti. Sii­nä mis­sä ja­pa­ni­lais­ten en­sim­mäi­nen hyök­käys ai­heut­ti vä­li­tön­tä häm­men­nys­tä, toi­nen hyök­käys ai­heut­ti to­taa­li­sen kaa­ok­sen. Ame­rik­ka­lai­set am­pui­vat kaik­kea, mi­tä vain tai­vaal­la nä­ki­vät. Huo­les­tut­ta­vaa kyl­lä osa am­mu­tuis­ta ko­neis­ta oli man­te­reel­ta saa­pu­via omia pom­mi­ko­nei­ta.

09:05

KGMB-ra­dio­ase­ma lä­het­ti va­roit­ti kaik­kia ha­vai­ji­lai­sia py­sy­mään pois­sa teil­tä. Sil­lä ai­kaa sa­ta­mas­sa pe­las­tus­työn­te­ki­jät uu­ras­ti­vat tais­te­lun loi­mus­sa pa­neu­tuen kaa­tu­neen Okla­ho­ma-aluk­sen ti­lan­tee­seen. He pu­reu­tui­vat pak­suun te­räs­run­koon pu­hal­lus­lam­puin yrit­täen lei­ka­ta rei­tin si­säl­lä hen­ges­tään tais­te­le­vien mie­his­tön jä­sen­ten luok­se.

09:25

Saa­ren pa­lon­tor­jun­ta­ka­pa­si­teet­ti oli käy­tet­ty lop­puun. Kun te­la­kal­la ole­va USS Shaw sai osu­man kol­mes­ta pom­mis­ta ja tu­li al­koi rai­vo­ta ko­ko lai­vas­sa, jäl­jel­lä ei ol­lut enää ka­lus­toa si­tä sam­mut­ta­maan. Pian klo 09:30 jäl­keen vii­mei­sen ja­pa­ni­lais­ko­neen hä­vi­tes­sä sa­vun peit­tä­mään ho­ri­sont­tiin, tu­li saa­vut­ti lai­van etuo­san am­mus­va­ras­ton. Yl­lä­tys­hyök­käys saa­vut­ti mi­tä kau­heim­man pää­tök­sen vie­lä yh­den jät­ti­mäi­sen rä­jäh­dyk­sen va­vi­sut­taes­sa Ha­vai­jin maa­pe­rää. Näyt­ti sil­tä, et­tä Ya­ma­mo­ton suunnitelma oli toi­mi­nut. Pearl Harbor oli il­mi­lie­keis­sä, ja USA:n so­ta­voi­mat kaa­ok­ses­sa se­kä ker­ran niin mah­ta­va Tyy­nen­me­ren lai­vas­to pol­vil­laan.

Mit­su­bis­hi Ze­ro -hä­vit­tä­jä IJN:n len­to­tu­kia­lus Aka­gin kan­nel­la en­nen hyök­käyk­seen läh­töä Pe­las­tus­työn­te­ki­jät yrit­tä­vät pääs­tä kä­sik­si USS West Vir­gi­nian eloon­jää­nei­siin pian is­kun jäl­keen ”800-ki­loi­nen pom­mi pu­to­si suo­raan alas koh­ti Arizo­na-lai­vaa....

Su­per­pans­sa­ri­lai­va USS Penn­syl­va­nia nä­kyy ro­mut­tu­nei­den Dow­nes- ja Cas­sin -hä­vit­tä­jä­alus­ten se­ka­mels­kan ta­ka­na Ya­ma­mo­to kuo­li, kun hä­nen ko­neen­sa am­mut­tiin alas Sa­lo­mon­saar­ten yl­lä 1943 U.S. Vought OS2U King­fis­her tu­hou­tui täy­sin ro­muk­si Ford Is­lan­din...

Il­ma­ku­va Pearl Har­bo­ris­ta. Kes­kel­lä Ford Is­land, sen ta­ka­na so­ta­lai­va­te­lak­ka ja yl­hääl­lä va­sem­mal­la Hic­ka­min kent­tä

Sa­vu nousee lei­mua­van Han­ger 6 -len­to­ko­neen rau­niois­ta Ford Is­lan­dil­la Yl­lä: Tä­mä tark­ka ja­pa­ni­lais­ten kart­ta Pearl Har­bo­ris­ta löy­det­tiin erääs­tä kää­piö­su­kel­lus­ve­nees­tä, jo­ta käy­tet­tiin hyök­käyk­ses­sä

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.