SUURI ASKEL IHMISKUNNALLE

En­sim­mäi­nen len­to kuu­hun

Mailmaan historian käännekohtia - - 50 Tapahtumaa, Jotka Mullistivat Maailmaa -

Yh­dys­val­lat ei mis­sään ni­mes­sä ai­ko­nut hä­vi­tä kil­pa­juok­sua ava­ruu­den val­loit­ta­mi­ses­ta. Neu­vos­to­liit­to tun­tui ole­van kai­kes­sa as­kel­ta edel­lä: Sput­nik-1, Ju­ri Ga­ga­rin ja Lu­na2, en­sim­mäi­nen ih­mi­sen val­mis­ta­ma ava­ruus­luo­tain, en­sim­mäi­nen ih­mi­nen ava­ruu­des­sa ja en­sim­mäi­nen kuu­ra­ket­ti kuus­sa. Mut­ta John F Ken­ne­dy ker­toi maan­sa kan­sa­lai­sil­le 25. tou­ko­kuu­ta 1961, et­tä kan­sa­kun­nan on ”omis­tau­dut­ta­va saa­vut­ta­maan ta­voit­teen­sa, en­nen kuin ku­lu­va vuo­si­kym­men on elet­ty, ih­mi­nen mat­kus­taa kuu­hun ja pa­laa tur­val­li­ses­ti ta­kai­sin maa­han.”

Sa­turn-ra­ket­tien ja Mercu­ry- ja Ge­mi­ni-pro­jek­tien ve­te­raa­nien avul­la yri­tet­tiin ke­hit­tää tur­val­li­nen ra­ket­ti, jo­ka kes­täi­si mat­kan kuu­hun ja ta­kai­sin Maa­han. Vuon­na 1967 teh­ty Apol­lo 1 -ava­ruusa­luk­sen lä­het­tä­mi­nen pää­tyi ka­ta­stro­fiin eli alus ei läh­te­nyt liik­keel­le lau­kai­sua­lus­tas­ta ja oh­jaa­mon säh­kö­joh­don pa­la­mi­nen ai­heut­ti kaik­kien kol­men ava­ruus­len­tä­jän tu­keh­tu­mis­kuo­le­man, en­nen kuin hei­dät eh­dit­tiin saa­da ulos oh­jaa­mos­ta. Jo­kai­nen pe­räk­käi­nen Apol­lo-len­to vei yh­dys­val­ta­lai­sia lä­hem­mät ta­voi­tet­taan saa­vut­taa Kuu. Len­noil­la tes­tat­tiin na­vi­goin­ti­jär­jes­tel­miä, te­la­koi­tu­mi­sen vai­hei­ta ja kuu­pu­ku­ja.

Lo­pul­ta 16. hei­nä­kuu­ta 1969 eli John F Ken­ne­dyn mai­nit­se­man ai­ka­ra­jan ku­lues­sa Apol­lo 11 -ava­ruus­ret­ki­kun­ta lä­he­tet­tiin ava­ruu­teen Sa­turn V -ra­ke­til­la. Ret­ki­kun­taan kuu­lui­vat Neil Arm­strong, Buzz Aldrin ja Mic­hael Col­lins. Ra­ket­ti las­keu­tui kuun pin­nal­le 19. hei­nä­kuu­ta. Col­lins jäi aluk­seen ja Arm­strong se­kä Aldrin siir­tyi­vät kuu­mo­duu­li Eagleen. Sen jäl­keen, kun he oli­vat pe­län­neet ohit­ta­neen­sa las­keu­tu­mis­pai­kan, he las­keu­tui­vat suo­raan ”Rau­hal­li­suu­den me­reen”.

Aldrin ru­koi­li ja Arm­strong val­mis­tau­tui ak­ti­voi­maan ava­ruus­suk­ku­lan ka­me­ran ja tu­le­maan ulos suk­ku­las­ta.

Hän las­keu­tui tik­kai­den yh­dek­sän puo­laa alas ja as­tui kuun pin­nal­le. Ta­pah­tu­ma vä­li­tet­tiin ko­ko maa­il­mal­le, jo­ka muis­tai­si ikui­ses­ti tuol­loin lausu­tut sa­nat. ”Pie­ni askel ih­mi­sel­le … suuri harp­paus ihmiskunnalle.” Ol­koon­kin, et­tä Kuu­hun pan­tiin lie­hu­maan Yh­dys­val­tain lip­pu ja et­tä pre­si­dent­ti Nixon soit­ti astro­nau­teil­le, ky­se oli en­nen kaik­kea osoi­tus sii­tä, mi­ten pit­käl­le ih­mis­kun­ta oli pääs­syt.

Taus­taa l Ve­nä­jä ja Yh­dys­val­lat ot­ta­vat käyt­töön sak­sa­lai­sen tek­nii­kan 1945 l Chuck Yea­ger rik­koo ää­ni­val­lin 14. lo­ka­kuu­ta 1947 l Ava­ruus­kil­pai­lu al­kaa 1957 Pe­rin­tö l Lo­put­to­mat sa­la­liit­to­teo­riat l Ava­ruus­tut­ki­mus­ta kan­sain­vä­li­se­nä yh­teis­työ­nä l...

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.