PÄI­VÄ, JOL­LOIN YHDYSVALTOIHIN HYÖKÄTTIIN

Syys­kuun 11. ter­ro­ri­hyök­käyk­set

Mailmaan historian käännekohtia - - 50 Tapahtumaa, Jotka Mullistivat Maailmaa -

”Nä­ky oli ta­jun­nan rä­jäyt­tä­vä. Olin vuo­ren­var­ma, et­tä ky­se oli elo­ku­van ku­vauk­sis­ta.”

Pa­lo­mies Mic­key Kross oli World Tra­de Cen­te­rin poh­joi­ses­sa tor­nis­sa, kun se ro­mah­ti. Sa­nat kos­ket­ti­vat vah­vas­ti myös mei­tä, jotka näim­me ti­lan­teen vain tie­do­tus­vä­li­neis­tä toi­sel­la puo­lel­la maa­pal­loa.

Vain 46 mi­nuut­tia sen jäl­keen, kun Ame­rican Air­li­ne­sin len­to 11 oli nous­sut Bos­to­nin len­to­ken­täl­tä, vii­si ter­ro­ris­tia kaap­pa­si len­to­ko­neen ja oh­ja­si sen koh­ti ra­ken­nus­ta, jo­ka ro­mah­ti maan ta­sal­le Kros­sin ym­pä­ril­lä. Se oli yk­si tuo­na päi­vä­nä kaa­pa­tuis­ta len­to­ko­neis­ta, jois­ta vain yk­si ei osu­nut koh­tee­seen­sa: Uni­ted Flight 93 -len­non mat­kus­ta­jat ot­ti­vat len­to­ko­neen hal­tuun­sa ja var­mis­ti­vat, et­tä se las­keu­tui on­gel­mit­ta pel­lol­le Penn­syl­va­ni­aan.

Jo­kai­sel­la on oma nä­ke­myk­sen­sä syys­kuun 11. päi­vän ter­ro­ri­te­ko­jen syis­tä, mut­ta nii­den seu­rauk­set ovat kiis­tat­to­mat. Vä­li­tön seu­raus oli 2 996 ih­mi­sen kuo­le­ma, jo­ka on Yh­dys­val­tain his­to­rias­sa suu­rin kuo­lo­nuh­rien mää­rä yh­des­sä ul­ko­maa­lais­ten hyök­käyk­ses­sä. Pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä hyök­käyk­set muut­ti­vat maan ul­ko­po­li­tiik­kaa.

So­ta ter­ro­ris­mia vas­taan oli al­ka­nut.

Taus­taa l Neu­vos­to­lii­ton jou­kot tun­keu­tu­vat Af­ga­nis­ta­niin­jou­lu­kuus­sa 1979 l Al-Qai­da saa al­kun­sa ja kut­suu mus­li­me­ja mu­kaan ”py­hään so­taan” 1988 l En­sim­mäi­nen World Tra­de Cen­te­ris­sä rä­jäy­tet­ty pom­mi tap­paa kuusi ih­mis­tä 26. hel­mi­kuu­ta...

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.