DEMOKRATIAN ALKUVAIHEET

Mailmaan historian käännekohtia - - 50 Tapahtumaa, Jotka Mullistivat Maailmaa -

Atee­na­lai­set ei­vät voi­neet ku­vi­tel­la elä­mää il­man de­mok­ra­ti­aa, kan­san val­taa. Atee­na oli yk­si Krei­kan ku­kois­ta­vim­mis­ta 1500:sta kau­pun­ki­val­tiois­ta (po­leis) 600. vuo­si­sa­dal­la en­nen ajan­las­kum­me al­kua. Si­tä­kin oli al­ku­jaan hal­lin­nut pie­ni eliit­ti­vä­hem­mis­tö. Si­säi­set le­vot­to­muu­det ja kal­liik­si koi­tu­vat ris­ti­rii­dat naa­pu­rien kans­sa oli­vat vä­hi­tel­len saa­neet kau­pun­gin pol­vil­leen. Spar­tan kau­pun­ki­val­tiol­ta ko­pioi­tiin mal­li, jo­ka pe­rus­tui ta­sa-ar­voon. De­mok­ra­ti­aa pi­det­tiin ko­kei­lu­na, jo­ka voi­si yh­dis­tää kan­sa­kun­taa.

Demokratian aja­tuk­sen muo­toi­li­vat mui­den muas­sa So­lon, Kleist­he­nes ja Pe­rikles: Ke­hit­tä­mi­seen ku­lui kak­si vuo­si­sa­taa, ja jo­kai­sen atee­na­lai­sen odo­tet­tiin osal­lis­tu­van sii­hen, ol­koon­kin et­tä sat­tu­man­va­rai­ses­ti koot­tu vaih­tu­va neu­vos­to hoi­ti päi­vit­täis­tä hal­lin­toa. De­mok­ra­tia oli tuol­loin huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­pi askel kuin ny­kyi­sin ja to­del­la pit­kä­nä­köi­nen aja­tus. Nai­sil­la, ul­ko­maa­lai­sil­la ja mo­nil­la muil­la ih­mis­ryh­mil­lä ei to­sin ol­lut kan­sa­lai­soi­keuk­sia. Sii­tä huo­li­mat­ta se loi mo­der­nin maailman pe­rus­tan.

Maailman en­sim­mäi­nen de­mok­raat­ti­nen, ih­mis­ten joh­ta­ma hal­li­tus an­tii­kin Krei­kas­sa…

Pe­rikleen 447 EAA. aloit­ta­ma han­ke. Part­he­no­nin pi­de­tään usein atee­na­lai­sen demokratian kes­tä­vä­nä sym­bo­li­na Taus­taa l So­lo­nin uu­dis­tuk­set tar­koit­ta­vat si­tä, et­tä kaik­kien Atee­nan asuk­kai­den on osal­lis­tut­ta­va ekkle­si­aan (kan­san­ko­kouk­seen) 594 EAA. l...

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.