RISTIRETKIEN ALKUVAIHEET

1096

Mailmaan historian käännekohtia - - 50 Tapahtumaa, Jotka Mullistivat Maailmaa -

Ka­to­li­sen kir­kon paa­vi Ur­ban II aloit­ti en­sim­mäi­sen ris­ti­ret­ken Is­rae­lin py­hän maan val­loit­ta­mi­sek­si vuon­na 1095. Al­ku­pe­räi­nen ta­voi­te oli aut­taa by­sant­ti­lai­sia so­ti­via turk­ki­lai­sia vas­taan, mut­ta pian se yl­tyi py­häk­si so­dak­si, jos­sa ha­lut­tiin saa­da Je­rusa­lem ta­kai­sin. On­nis­tu­nut kam­pan­ja oli en­sim­mäi­nen mo­nis­ta ”py­his­tä” ris­ti­ret­kis­tä, jotka muok­ka­si­vat Lä­hi-itää.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.