WORLD WIDE WEB KEKSITÄÄN

Mailmaan historian käännekohtia - - 50 Tapahtumaa, Jotka Mullistivat Maailmaa -

Elä­mää il­man in­ter­ne­tiä on vai­kea ku­vi­tel­la enää, mut­ta il­man yh­den mie­hen vi­sio­ta si­tä ei oli­si ole­mas­sa

Hy­per­teks­ti ja in­ter­net, jol­la tie­toa pys­tyi siir­tä­mään kaik­kial­le maa­il­maan, oli­vat jo ole­mas­sa 1989, mut­ta brit­ti­fyy­sik­ko Tim Ber­ners-Lee ha­lusi saa­da ne ai­van eri­laa­jui­seen käyt­töön. Kun Ber­ners-Lee eh­dot­ti World Wide Web -ver­kon käyt­töö­not­toa CERN-kes­kuk­sen työn­te­ki­jöil­le, jot­ta hei­dän oli­si hel­pom­pi koor­di­noi­da tut­ki­muk­si­aan, hä­nen esi­mie­hen­sä Mi­ke Sen­dall kir­joit­ti hä­nel­le: ”Epä­mää­räis­tä vaik­ka­kin mie­len­kiin­tois­ta”.

Yh­teis­työs­sä tie­to­ko­ne­tut­ki­ja Ro­bert Cail­li­au kans­sa he esit­te­li­vät vuon­na 1990 NEXT Com­pu­ter

-työ­ase­maan suun­ni­tel­lun ver­kon pe­rus­jär­jes­tel­män. Se le­vi­si pian mui­hin tut­ki­mus­la­bo­ra­to­rioi­hin ja yli­opis­toi­hin eri puo­lil­le maa­il­maa. Kun sii­tä ke­hi­tet­tiin Mac- ja PC-ym­pä­ris­töi­hin so­pi­via ja kaik­kial­la toi­mi­via ver­sioi­ta, World Wide Web oli val­mis harp­paa­maan tie­de­maa­il­mas­ta suu­ren ylei­sön käyt­töön. 30. huh­ti­kuu­ta 1993, CERN lä­het­ti kai­kil­le ha­luk­kail­le läh­de­koo­din käyt­töön täy­sin mak­sut­ta. Kak­si vuo­si­kym­men­tä myö­hem­min ver­kos­sa on yli 630 mil­joo­naa si­vus­toa ja uusia tu­lee ko­ko ajan. Kat­so­mal­la ihan en­sim­mäis­tä www-si­vua saa hy­vän ku­van sii­tä, mil­lai­sen mat­kan www-si­vut ovat teh­neet:

Taus­taa l Ted Nel­son ke­hit­ti hy­per­teks­tin 1960 l ARPANET-tie­to­verk­ko ote­taan käyt­töön 29. lo­ka­kuu­ta 1969 l Ray Tom­lin­son lä­het­tää en­sim­mäi­sen säh­kö­pos­ti­vies­tin 9. lo­ka­kuu­ta 1971 Pe­rin­tö l So­si­aa­li­sen ver­kos­toi­tu­mi­sen en­sias­ke­leet l...

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.