KEKSITÄÄN MAANVILJELYS

Mailmaan historian käännekohtia - - 50 Tapahtumaa, Jotka Mullistivat Maailmaa -

Maan­vil­je­lyk­sen kek­si­mi­sen tark­kaa paik­kaa, syy­tä ei­kä ajan­koh­taa ole tois­tai­sek­si kyet­ty sel­vit­tä­mään. On esi­tet­ty mo­nen­lai­sia teo­rioi­ta sii­tä, mil­loin ja mi­ten ih­mi­set al­koi­vat vil­jel­lä ra­vin­to­kas­ve­ja ja kas­vat­taa kar­jaa. Ai­hees­ta on mo­nia eri­lai­sia nä­ke­myk­siä. Ylei­ses­ti ol­laan kui­ten­kin sa­maa miel­tä sii­tä, et­tä muu­tos ta­pah­tui pian 9000 EAA. jäl­keen ja et­tä maanviljelys al­koi Lä­hi-idäs­sä alu­eel­la, jo­ta kut­su­taan He­del­mäl­li­sek­si puo­li­kuuk­si.

Il­mas­ton­muu­tok­sen vuok­si Vä­li­me­ren itä­puo­li­ses­ta alu­ees­ta tu­li ihan­teel­li­nen ih­mi­sil­le, jotka ha­lusi­vat aset­tua pai­kal­leen asu­maan. Alu­een il­mas­to oli lauh­kea ja vuo­de­na­jois­sa oli vaih­te­lua. Se ta­ka­si veh­nän ja oh­ran kas­vun sel­lai­sek­si, et­tä jy­vis­tä tu­li suu­ria pak­su­jen var­sien ja aka­noi­den si­jaan. Alu­een al­ku­pe­räi­set na­tu­fi-hei­mot oli­vat ol­leet met­säs­tä­jä-ke­räi­li­jöi­tä, mut­ta kas­vil­li­suu­den run­sas­tu­mi­nen hou­kut­te­li aset­tu­maan asu­maan yh­teen paik­kaan. Oli kui­ten­kin huo­leh­dit­ta­va sii­tä, et­tei alu­een luon­non­va­ro­ja ku­lu­tet­tu lop­puun.

Tut­ki­jat kiis­te­le­vät sii­tä, oli­ko sa­to­jen kas­vat­ta­mi­nen suun­ni­tel­tua, ja mo­net ar­ve­le­vat ky­sees­sä ol­leen pi­kem­min­kin ker­ta­luon­toi­nen ko­kei­lu kuin tark­kaan har­kit­tu toi­min­ta, jol­la ol­tai­siin tie­ten tah­toen py­rit­ty var­mis­ta­maan jat­ku­va ruo­an­saan­ti. Jo­ka ta­pauk­ses­sa il­mas­ton­muu­tos ja pai­kal­leen aset­tu­nut väes­tö mer­kit­si vil­je­lyn aloi­tus­ta. Tek­niik­ka ke­hit­tyi ja hei­mot al­koi­vat kas­vat­taa kar­jaa, jo­ka pär­jä­si hy­vin he­del­mäl­li­sel­lä Le­van­tin alu­eel­la. Sa­mal­la he hoi­ti­vat vil­jel­miä. Ih­mis­kun­nan vuo­si­tu­han­ti­nen no­ma­di­kult­tuu­ri oli muu­tok­ses­sa. En­sim­mäi­nen askel koh­ti ny­kyi­sen­lais­ta ih­mi­syh­tei­söä, jos­sa asu­taan pie­nis­sä ja suu­ris­sa kau­pun­geis­sa, sai al­kun­sa maan­vil­je­lyk­sen ke­hit­ty­mi­ses­tä.

Ih­mis­la­ji siir­tyy as­ke­len eteen­päin met­säs­tä­jä­ke­räi­li­jä­kult­tuu­ris­ta ja aset­tuu vä­hi­tel­len pai­koil­leen.

Taus­taa Noin 9600 EAA.: l Il­mas­ton­muu­tos ja syö­tä­vät kas­vit Noin 9000 EAA.: Hei­mot l al­ka­vat aset­tua pai­koil­leen Noin 9000 EAA.: Eläin­ten l do­mes­ti­kaa­tio al­kaa yleis­tyä Pe­rin­tö l Kas­te­lu­jär­jes­tel­mät ja vil­je­ly­tek­nii­kan ke­hit­ty­mi­nen l Ala­ti...

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.