FYSIIKAN LAIT KIRJOITETTIIN UUSIKSI

Mailmaan historian käännekohtia - - 50 Tapahtumaa, Jotka Mullistivat Maailmaa -

Al­bert Eins­tei­nin vuon­na 1905 jul­kai­se­ma suh­teel­li­suus­teo­ria, E=mc2, on il­man muu­ta tun­ne­tuin hä­nen jäl­ki­pol­vil­le jät­tä­mis­tään saa­vu­tuk­sis­taan. Teo­ria näyt­tää yk­sin­ker­tai­sel­ta, mut­ta to­del­li­suu­des­sa on ky­se mas­san ja ener­gian erit­täin mo­ni­mut­kai­ses­ta ja muut­tu­vas­ta suh­tees­ta. Yh­tä­lö sai al­kun­sa ai­em­pien fyy­si­koi­den, ku­ten Isaac New­to­nin, Ga­li­leon ja Ja­mes Clerk Maxwel­lin teo­rioi­den vä­li­sis­tä ris­ti­rii­dois­ta. Se pal­jas­ti, mik­si va­lon­no­peus on va­kio, ku­ten myös ai­ka-ava­ruu­den kä­si­te. Eins­tein mul­lis­ti täy­sin ai­em­min val­lal­la ol­leen new­to­ni­lai­sen kä­si­tyk­sen ajas­ta (”clockwork uni­ver­se”).

E=mc2-yh­tä­löä edel­si jouk­ko mui­ta uraa­uur­ta­via tut­ki­muk­sia. Vir­ka­mie­hes­tä su­per­täh­dek­si kuo­riu­tu­nut Eins­tein rat­kai­si mo­nia mui­ta­kin fy­siik­kaan liit­ty­viä ky­sy­myk­siä, ku­ten ylei­sen suh­teel­li­suus­teo­rian 1916. Eins­tei­nia on ylis­tet­ty yh­te­nä uuden ajan suu­rim­mis­ta ajat­te­li­jois­ta, mut­ta hän it­se oli ja py­syi nöy­rä­nä: ”En ole eri­tyi­sen lah­ja­kas mis­sään. Olen vain lo­put­to­man ute­lias”, hän sa­noi.

”Po­li­tiik­ka on ny­ky­het­keä var­ten, yh­tä­löt ovat ikui­sia”

Taus­taa l Ole Rø­mer mit­taa va­lon no­peut­ta 1676 l Émi­lie du Châ­te­let esit­ti aja­tuk­sen, et­tä ener­gia on suh­tees­sa mv2:een, ei mv:hen (ku­ten Isaac Newton esit­ti) 1740 Pe­rin­tö l Pa­rem­pi kä­si­tys al­ku­rä­jäh­dyk­ses­tä l...

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.