Ta­pa tai pa­ran­na

Mailmaan historian käännekohtia - - Musta Surma -

Mo­nien yrt­ti­hoi­to­jen us­kot­tiin te­hoa­van mus­taan sur­maan. Sai­ras­tu­neil­le mää­rät­tiin hei­dän va­ral­li­suu­ten­sa mu­kaan sma­rag­di­vet­tä tai juu­ri mu­nit­tu­jen ka­nan­mu­nien kuo­ri­murs­kas­ta teh­ty­jä lääk­kei­tä, joi­hin on se­koi­tet­tu sil­put­tua ke­hä­kuk­kaa, olut­ta ja me­las­sia. Me­las­si on tär­kein hoi­to­muo­to, vaik­ka sen oli ol­ta­va vä­hin­tään kym­me­nen vuot­ta van­haa vai­kut­taak­seen lain­kaan. Toi­nen te­ho­kas mut­ta vä­hem­män miel­lyt­tä­vä hoi­to­kei­no oli virt­sa – us­kot­tiin va­kaas­ti, et­tä kak­si la­sil­lis­ta virt­saa vah­vis­tai­si ruu­mis­ta ja pi­täi­si tau­din loi­tol­la.

Pai­sei­den hoi­to oli han­ka­lam­paa. Ih­mi­set oli­vat kau­huis­saan ja us­koi­vat voi­van­sa imeä ru­ton pois ruu­miis­taan pi­tä­mäl­lä lei­pä­pa­las­ta pai­seen pääl­lä ja hau­taa­mal­la sen si­ten maa­han. Toi­nen si­tä­kin us­ko­mat­to­mam­pi pa­ran­nus­yri­tys oli si­toa elä­vä ka­na pai­seen pääl­le, huuh­toa se ja si­toa se uu­del­leen kiin­ni. Myö­hem­min lää­kä­rit huo­ma­si­vat, et­tä tau­din var­hai­ses­sa vai­hees­sa mel­ko tep­si­vä kei­no oli puh­kais­ta pai­se, tyh­jen­tää se mä­däs­tä ja peit­tää se sit­ten hau­tee­seen. Hau­tee­seen se­koi­tet­tiin yleen­sä pih­kaa, lum­peen­juur­ta, kui­vat­tua ih­mi­sen ulos­tet­ta, ar­se­nik­kia tai kui­vat­tua ru­pi­sam­mak­koa sen mu­kaan, mi­tä oli saa­ta­vil­la. Ta­van­omai­sem­pia roh­to­ja val­mis­tet­tiin kei­te­tyis­tä si­pu­lis­ta, vois­ta ja val­ko­si­pu­lis­ta. Suo­ne­nis­ken­tä oli se­kin ah­ke­ras­sa käy­tös­sä ja si­tä teh­tiin jo­ko ii­li­ma­to­jen avul­la tai viil­tä­mäl­lä ihoon pie­niä viil­to­ja. Myös sa­vea ja or­vok­ke­ja käy­tet­tiin.

Kos­ka mus­ta sur­ma joh­tui en­nen kaik­kea mias­mas­ta eli sai­ras­tut­ta­vas­ta huu­rus­ta, si­tä yri­tet­tiin es­tää en­nen kaik­kea pi­tä­mäl­lä mu­ka­na yrt­ti- tai ha­jus­te­pus­se­ja ja polt­ta­mal­la nii­tä ko­deis­sa. Suu­rin osa us­koi, et­tä ai­noa toi­vo oli paas­to­ta, ru­koil­la ja liit­tyä fla­gel­lant­tei­hin ja hy­vit­tää syn­nit sil­lä ta­voin. Sil­lä ai­kaa, kun odo­tet­tiin Sa­tur­nuk­sen siir­ty­mis­tä pois Ju­pi­te­rin huo­nees­ta, ta­pet­tiin noi­dik­si epäil­lyt ja kai­von­myr­kyt­tä­jät.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.