His­to­ri­aa luo­mas­sa

Mailmaan historian käännekohtia - - Washington -

3 syy­tä, joi­den vuok­si Was­hing­to­nia pi­de­tään Yh­dys­val­tain kaik­kien ai­ko­jen suu­rim­pa­na joh­ta­ja­na

Hy­veet

Was­hing­ton luo­pui kah­des­ti tär­keäs­tä val­ta-ase­mas­ta. En­sin si­säl­lis­so­dan lo­pus­sa hän luo­vut­ti ylim­män ko­men­ta­jan paik­kan­sa toi­sel­le ja sit­ten hän kiel­täy­tyi jat­ka­mas­ta pre­si­dent­ti­nä kol­mat­ta kaut­ta pe­rä­jäl­keen. Kun Yr­jö III:lle ker­rot­tiin Was­hing­to­nin ai­kees­ta luo­pua ase­mas­taan, hän to­te­si, et­tä ”jos hän to­del­la te­kee niin, hän on maailman mah­ta­vin ih­mi­nen”.

Maal­leen omis­tau­tu­mi­nen

Was­hing­ton ei läh­te­nyt mu­kaan vi­ha­mie­li­siin väit­te­lyi­hin ei­kä po­liit­ti­siin na­his­te­lui­hin, vaan toi­mi so­vit­te­li­ja­na eri ryh­mien vä­lil­lä. To­del­li­se­na ta­sa-ar­von puo­les­ta­pu­hu­ja­na hä­nen ta­voit­tee­naan oli ai­na maan olo­jen pa­ran­ta­mi­nen ei­kä niin­kään oman edun ta­voit­te­lu.

S in­nik­kyys

Was­hing­ton ei eh­kä ol­lut pa­ras mah­dol­li­nen so­ti­las­ko­men­ta­ja, vaan hä­vi­si mo­nia tais­te­lui­ta ja ko­ki hen­ki­lö­koh­tai­sia nöy­ryy­tyk­siä. Hä­nen päät­tä­väi­syy­ten­sä tart­tui kui­ten­kin so­ti­lai­siin myös tap­pio­ti­lan­teis­sa, ja niin­pä hän on­nis­tui saa­vut­ta­maan huo­nos­ta läh­tö­ti­lan­tees­ta­kin huo­li­mat­ta suu­ria ja ar­vos­tet­tu­ja voit­to­ja.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.