Mur­re­taan Was­hing­to­niin liit­ty­viä myyt­te­jä

Mailmaan historian käännekohtia - - Washington -

Step­hen Brumwell on Ams­ter­da­mis­sa asu­va free­lance-kir­joit­ta­ja ja riip­pu­ma­ton his­to­rioit­si­ja. Hä­nen kir­jan­sa Geor­ge Was­hing­ton: Gent­le­man War­rior voit­ti vuo­den 2013 Geor­ge Was­hing­ton

Book Prize -pal­kin­non.

Hä­nel­lä oli pui­set ham­paat

Geor­ge Was­hing­to­nil­la oli pa­ho­ja on­gel­mia ham­pai­den­sa kans­sa jo 20-vuo­ti­aas­ta as­ti. Vuon­na 1789 hä­nel­lä oli enää yk­si oma ham­mas jäl­jel­lä. Hä­nel­lä oli useat eri te­ko­ham­paat, mut­ta mi­tään niis­tä ei ol­lut val­mis­tet­tu puus­ta. Hä­nen te­ko­ham­pai­den­sa val­mis­tuk­seen oli käy­tet­ty mo­nia eri ma­te­ri­aa­le­ja: luu­ta, ”me­ri­he­vos­ta”, vir­ta­he­von luu­ta ja ih­mi­sen ham­mas­luu­ta. Ham­paat kiin­ni­tet­tiin lyi­jyl­lä, kul­lal­la ja me­tal­li­lan­gal­la. Us­ko­mus, et­tä hä­nel­lä oli­si pui­set te­ko­ham­paat, sai al­kun­sa sii­tä, et­tä hä­nen kuo­le­man­sa jäl­keen löy­de­tyt te­ko­ham­paat oli­vat vär­jäy­ty­neet rus­keik­si – mi­tä il­mei­sim­min port­vii­nis­tä.

Hän kaa­toi kir­sik­ka­puun ja tun­nus­ti te­kon­sa isäl­leen

Eh­kä kuu­lui­sin Was­hing­to­nin hah­moon lii­tet­ty le­gen­da on ta­ri­na kir­sik­ka­puus­ta. Se il­mes­tyi Ma­son Loc­ke Weem­sin Was­hing­to­nis­ta tä­män kuo­le­man jäl­keen jul­kais­tuun elä­mä­ker­taan. ”Pas­to­ri Weems” ha­lusi an­taa Was­hing­to­nis­ta maan­mie­hil­leen esi­mer­kil­li­sen ku­van ja se­pit­ti ta­ri­nan kuusi­vuo­ti­aas­ta po­jas­ta, jo­ka hak­ka­si kir­veel­lä isän­sä pal­ki­tun kir­sik­ka­puun ja oli val­mis ot­ta­maan vas­taan isän­sä suut­tu­muk­sen tun­nus­ta­mal­la te­kon­sa avoi­mes­ti sa­no­mal­la: ”En pys­ty va­leh­te­le­maan, isä.”

Was­hing­ton oli tro­ka­ri

Vaik­ka si­tä ei ole mi­tään to­dis­tei­ta, et­tä Was­hing­ton vä­lit­ti lai­ton­ta vii­naa, hän oli ame­rik­ka­lai­sen vis­ki­tuo­tan­non etu­rin­ta­mas­sa. Skot­lan­ti­lai­sen ti­lan­hoi­ta­jan­sa Ja­mes An­der­so­nin neu­vos­ta hän pe­rus­ti vis­ki­tis­laa­mon Mount Ver­no­niin 1797. Was­hing­to­nin kuo­lin­vuon­na 1799 se tuot­ti lä­hes 41 640 lit­raa ruis- ja mais­si­vis­kiä ja oli tuol­loin ko­ko maan suu­rin vis­ki­tis­laa­mo.

Hän heit­ti ho­pea­dol­la­rin Po­to­mac­joen yli

Nuo­ri Geor­ge Was­hing­ton oli 188 cm pit­kä ja li­hak­si­kas. Hän oli tun­net­tu vah­vuu­des­taan. Vaik­ka Was­hing­ton oli­si nuo­ruu­des­saan ol­lut mi­ten vah­va ta­han­sa, ho­pea­dol­la­rin heit­tä­mi­nen Po­to­mac­joen yli oli­si ol­lut vai­ke­aa. Jo­ki on yli 1,6 km le­veä hä­nen Vir­gi­nian (Mount Ver­no­nis­sa ole­van ko­tin­sa koh­dal­la. Ho­pea­dol­la­rei­ta alet­tiin si­tä pait­si lyö­dä vas­ta 1794, jol­loin hän oli jo kuusis­sa­kym­me­nis­sä.

Hän käyt­ti pe­ruuk­kia

Vaik­ka pe­ruu­kit oli­vat muo­dis­sa Was­hing­to­nin ai­ka­na, hän ei kos­kaan it­se käyt­tä­nyt sel­lais­ta vaan pi­ti omia pu­na­rus­kei­ta pit­kiä hiuk­si­aan tiu­kal­la po­nin­hän­näl­lä nis­kas­sa. Hän käyt­ti kui­ten­kin sään­nöl­li­ses­ti hius­puu­te­ria, jo­ta tuon ajan ylä­luok­kai­set mie­het käyt­ti­vät eri­tyi­ses­ti vi­ral­li­sis­sa ti­lai­suuk­sis­sa. Sii­tä saat­toi tul­la sel­lai­nen mie­li­ku­va, et­tä hä­nel­lä oli pe­ruuk­ki, mi­kä nä­kyy hä­nes­tä teh­dyis­sä muo­to­ku­vis­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.