Fre­de­rick Douglass ja or­juu­den lak­kaut­ta­mi­nen

Mailmaan historian käännekohtia - - Lincolnin Sisällissota -

Fre­de­rick Douglass oli syn­ty­nyt or­jak­si 1818.

Hän kar­ka­si ja hä­nes­tä tu­li yk­si or­juu­den vas­tai­sen tais­te­lun kär­ki­hah­mois­ta ja 1800-lu­vun Yh­dys­val­tain af­rik­ka­lais­väes­tön mer­kit­tä­vis­tä joh­ta­jis­ta.

Hän oli nai­sor­jan ja tun­te­mat­to­man val­koi­sen mie­hen lap­si ja hän ot­ti su­ku­ni­mek­seen Douglass paet­tu­aan tois­ta­mi­seen kah­leis­ta – täl­lä ker­taa on­nis­tu­nees­ti. Hän asui Mas­sac­husett­sin New Bed­for­dis­sa, me­ni siel­lä nai­mi­siin ja läh­ti mu­kaan or­juu­den­vas­tai­seen toi­min­taan. Hän luen­noi siel­lä tääl­lä lap­suu­des­saan ko­ke­mis­taan raa­kuuk­sis­ta.

Hän­tä kan­nus­tet­tiin kir­joit­ta­maan omae­lä­mä­ker­ta, vai­kut­ta­va ku­vaus or­juu­des­ta. Kir­jas­saan hän pal­jas­taa ka­ran­neen­sa or­juu­des­ta ja jou­tu­neen­sa sik­si pa­ke­ne­maan Englan­tiin. Hä­nen tu­ki­jouk­kon­sa ”lu­nas­ti­vat” hä­nen va­pau­ten­sa ja si­ten Douglass pys­tyi pa­laa­maan Yhdysvaltoihin 1847. Pian sen jäl­keen hän pe­rus­ti or­juu­den­vas­tai­sen sa­no­ma­leh­den, jo­ta jul­kais­tiin eri ni­mil­lä vuo­teen 1863 as­ti.

Si­säl­lis­so­dan ai­ka­na Douglass ajoi vä­ril­li­sil­le oi­keut­ta osal­lis­tua ar­mei­jaan. Va­pau­tus­ju­lis­tuk­sen hy­väk­sy­mi­sen jäl­keen hän il­moit­tau­tui en­sim­mäi­seen mus­tien so­ti­lai­den ryk­ment­tiin, Mas­sac­husetts­sin 54. jal­ka­vä­ki­ryk­ment­tiin. So­dan lop­pues­sa hän jat­koi jäl­leen mus­tien oi­keuk­sien puo­les­ta kam­pan­join­tia ja toi­mi useis­sa hal­li­tuk­sen vi­rois­sa en­nen kuo­le­maan­sa 1895.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.