HY­VEET

Mailmaan historian käännekohtia - - Lincolnin Sisällissota -

Ove­la po­lii­tik­ko

Lincoln oli lois­ta­va pu­hu­ja ja tai­ta­vam­paa po­liit­tis­ta toi­mi­jaa on vai­kea löytää. Hä­nen ne­rou­ten­sa pii­li ky­vys­sä esi­tel­lä mie­li­pi­tei­tä ta­val­la, jo­ka sai vas­tak­kais­ta­kin miel­tä ole­vat kään­ty­mään puo­lel­leen.

Malt­ti

Rau­tai­sel­la sin­nik­kyy­del­lä pre­si­dent­ti Lincoln kul­ki toi­si­naan vai­kei­ta ja tus­kal­li­sia­kin mat­ko­ja koh­ti pää­mää­rään­sä. Hän­tä kri­ti­soi­tiin ja par­jat­tiin mo­nel­ta suun­nal­ta, mut­ta hän ei järk­ky­nyt, sil­lä us­koi unio­nin puo­lus­ta­mi­sen ole­van vel­vol­li­suus, jo­ka hä­nen oli täy­tet­tä­vä.

Ruo­hon­juu­ri­ta­son joh­ta­ja

Lincoln oli ak­tii­vi­nen ja asioi­hin tart­tu­va ko­men­ta­ja si­säl­lis­so­dan ai­ka­na oli­pa ky­se sit­ten stra­te­gi­ses­ta suun­nit­te­lus­ta tai ken­raa­lien ni­mit­tä­mi­ses­tä tai erot­ta­mi­ses­ta. Li­säk­si hän vie­rai­li ak­tii­vi­ses­ti ak­tii­vi­ses­ti so­ti­vien jouk­ko­jen luo­na nos­tat­ta­mas­sa tais­te­lu­hen­keä ja kä­vi sai­raa­lois­sa ta­paa­mas­sa haa­voit­tu­nei­ta.

Re­hel­li­syys

Lincoln sai jo nuo­ruus­vuo­si­naan nuo­re­na kaup­pi­aa­na li­sä­ni­men ”Re­hel­li­nen Abe” ja tuo ni­mi seu­ra­si hän­tä myö­hem­min Val­koi­seen ta­loon. Niin ys­tä­vät kuin vi­ha­mie­het­kin tun­si­vat hä­net suo­ra­sel­käi­se­nä ih­mi­se­nä.

Huu­mo­rin­ta­ju

Lincol­nil­la oli myös ke­peäm­pi puo­len­sa. Hän ker­toi ta­ri­noi­ta, jut­tu­ja, vit­se­jä ja anek­doot­te­ja lä­pi ko­ko elä­män­sä. Ju­tun­ker­ron­nal­la hän voit­ti ylei­sön­sä, va­lot­ti ha­lua­maan­sa nä­kö­kul­maa tai jos­kus vain ke­ven­si tun­nel­maa en­nen kuin siir­ryt­tiin tär­kei­den pää­tös­ten pa­riin.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.