”Naiset ja lap­set en­sin.”

Mailmaan historian käännekohtia - - Titanicin Uppoaminen -

Kap­tee­ni Edward J Smith (1850–1912) oli yk­si Whi­te Star Li­ne­sin ko­ke­neim­mis­ta kap­tee­neis­ta. 17-vuo­ti­aa­na hän mat­kus­ti Li­ver­poo­lin ja sai har­joit­te­li­jan pes­tin

Se­na­tor Web­ber -aluk­sel­la en­nen kuin aloit­ti Whi­te Sta­ril­la nel­jän­te­nä pe­rä­mie­he­nä vuon­na 1880. Hän ete­ni no­peas­ti ural­laan ja sai seit­se­män vuo­den ku­lut­tua ko­men­toon­sa en­sim­mäi­sen oman aluk­sen.

Smith yle­ni Whi­te Star -lai­vas­ton kom­mo­do­rik­si 1904, min­kä jäl­keen hän ot­ti teh­tä­väk­seen jo­kai­sen va­rus­ta­mon uuden aluk­sen pääl­lik­kyy­den ja saa­vut­ti suo­sio­ta kap­tee­ni­na jo­pa sii­nä mää­rin, et­tä eräät mat­kus­ta­jat suos­tui­vat mat­kus­ta­maan vain lai­vois­sa, jois­sa Smith oli kap­tee­ni­na. Ei voi kui­ten­kaan sa­noa, et­tei­kö lä­hel­tä pi­ti -ti­lan­tei­ta oli­si ol­lut. Vuon­na 1911

Smit­hin toi­mies­sa Olym­picin kap­tee­ni­na alus tör­mä­si brit­ti­läi­seen so­ta­lai­vaan ja jou­tui hi­lau­tu­maan ta­kai­sin sa­ta­maan. Yh­dis­ty­neen ku­nin­gas­kun­nan me­ri­voi­mat syyt­ti Olym­picia sii­tä, et­tä se oli mas­sal­laan saa­nut ai­kaan imun, jo­ka ve­ti so­ta-aluk­sen si­tä koh­ti. Se osoit­ti, mi­ten vai­ke­aa täl­lais­ten jät­ti­läi­sa­lus­ten oh­jaa­mi­nen oli.

Vuo­teen 1912 men­nes­sä Smith oli pal­vel­lut me­rel­lä 40 vuot­ta, jos­ta 27 vuot­ta pääl­lys­tös­sä. Ti­ta­nicin tör­mä­tes­sä jää­vuo­reen hän ei kui­ten­kaan toi­mi­nut eri­tyi­sen kun­niak­kaas­ti ja mo­net us­ko­vat hä­nen men­neen pa­niik­kiin. Smith ei an­ta­nut yleis­tä eva­kuoin­ti­mää­räys­tä ja sa­la­si tie­toa mie­his­töl­tään. Esi­mer­kik­si ali­pe­rä­mies Geor­ge Rowe sai tie­tää lai­van up­poa­van vas­ta puo­li tun­tia tör­mäyk­sen jäl­keen, ja niin­pä hän soit­ti ase­ma­pai­kal­taan ko­men­to­sil­lal­le ky­syäk­seen, mik­si pe­las­tus­ve­ne las­ket­tiin ve­sil­le. Kap­tee­ni ei val­vo­nut pe­las­tus­ve­nei­den las­taus­ta, ja myö­hem­pien to­dis­ta­jan­lausun­to­jen mu­kaan naiset ja lap­set ko­men­si en­sin ve­nei­siin toi­nen pe­rä­mies. Ti­lan­teen va­ka­vuu­des­ta tie­toi­se­na kap­tee­ni Smith ve­täy­tyi kuo­reen­sa ja näyt­ti odot­ta­van väis­tä­mät­tö­män ta­pah­tu­vak­si. Le­gen­dak­si ju­lis­tet­tu suuri kap­tee­ni up­po­si lai­van­sa mu­ka­na.

Kap­tee­ni Edward Smith oli yk­si maailman ko­ke­neim­mis­ta kap­tee­neis­ta

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.