Ti­ta­nicin pe­rin­tö

Mailmaan historian käännekohtia - - Titanicin Uppoaminen -

Lai­va näh­tiin mo­der­nin tek­no­lo­gian ruu­miil­lis­tu­ma­na, ja sen up­poa­mi­nen oli suuri jär­ky­tys. Ka­ta­stro­fi lo­pet­ti lai­val­la ol­leen ja siel­tä pe­las­tu­neen Whi­te Star Li­nen toi­mi­tus­joh­ta­jan, J Bruce Is­mayn, uran. Mo­net oli­vat si­tä miel­tä, et­tä hä­nen oli­si pi­tä­nyt upo­ta lai­van mu­ka­na kap­tee­ni Smit­hin ta­voin, ja sik­si vuon­na 1913 joh­to­ryh­mä evä­si hä­nen pes­tin­sä jat­kon.

Ka­ta­stro­fin ai­heut­ta­jaa yri­tet­tiin sel­vit­tää se­kä USA:ssa et­tä Isos­sa-Bri­tan­nias­sa pi­det­tä­vil­lä kuu­lus­te­luil­la.

USA:n lau­ta­kun­taa syy­tet­tiin hyök­käyk­ses­tä Ison Bri­tan­nian lai­va­teol­li­suut­ta vas­taan, mut­ta mo­lem­mat lau­ta­kun­nat tu­li­vat sa­maan joh­to­pää­tök­seen, jon­ka seu­rauk­se­na tur­val­li­suut­ta pa­ran­net­tiin. Pe­las­tus­ve­nei­den vä­him­mäis­mää­rä mää­ri­tet­tiin, mat­kus­ta­ja-alus­ten ra­dio­säh­kö­tyk­sen pi­ti ol­la ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­ses­sa val­miu­des­sa ja pu­nais­ten ra­ket­tien am­pu­mi­nen lai­val­ta pi­ti tul­ki­ta mer­kik­si hä­däs­tä.

Titanic-museoi­ta ja -muis­to­merk­ke­jä on eri puo­lil­la maa­il­maa ai­na New Yor­kin 18-met­ri­ses­tä ma­ja­kas­ta Sout­hamp­to­nis­sa, Li­ver­poo­lis­sa ja Bel­fas­tis­sa si­jait­se­viin muis­to­merk­kei­hin. Lai­va ra­ken­net­tiin Bel­fas­tis­sa, jos­sa si­jait­see myös sen muis­to­pat­sas. Vuon­na 2002 pe­rus­tet­tiin puu­tar­ha al­ku­pe­räi­sen muis­to­mer­kin ym­pä­ril­le. Sii­hen on kiin­ni­tet­ty 15 prons­si­laat­taa, jois­sa lu­kee RMS Ti­ta­nicil­la kuol­lei­den ih­mis­ten ni­met aak­kos­jär­jes­tyk­ses­sä.

Lai­va on jät­tä­nyt jäl­keen­sä kult­tuu­ri­pe­rin­nön tra­ge­dias­ta laa­dit­tui­ne elo­ku­vi­neen, kir­joi­neen ja te­le­vi­siooh­jel­mi­neen. Lai­van 100-vuo­tis­päi­vää muis­tet­tiin eri­lai­sin ta­pah­tu­min. Jär­jes­tet­tiin esi­mer­kik­si Ti­ta­nicin reit­tiä jäl­jit­te­le­vä ris­tei­ly­mat­ka, jon­ka ai­ka­na up­poa­mis­pai­kal­la pi­det­tiin muis­to­ti­lai­suus. Mat­kan jär­jes­tä­jiä syy­tet­tiin tah­dit­to­muu­des­ta, mut­ta se to­dis­ti, et­tä Titanic he­rät­tää edel­leen kiin­nos­tus­ta.

Bel­fas­tin Titanic-ra­ken­nus on iko­ni­sel­le aluk­sel­le omis­tet­tu museo

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.