VAN­HA IMPERIUMI TU­HOU­TUU

Itä­val­ta-Un­ka­ri kor­vaa Itä­val­lan kei­sa­ri­kun­nan

Mailmaan historian käännekohtia - - Titanicin Uppoaminen -

Kiis­ta Sak­san osa­val­tioi­den pe­rin­teis­ten oh­jaa­vien val­to­jen – Habs­bur­gin su­vun vuo­des­ta 1278 hal­lit­se­man Itä­val­lan ja pää­mi­nis­te­ri Ot­to von Bis­marc­kin se­kä ku­nin­gas Wil­helm I hal­lit­se­man, ala­ti voi­mis­tu­van Preus­sin – vä­lil­lä mah­dol­lis­ti vi­ha­mie­li­syy­den ke­hit­ty­mi­sen avoi­mek­si so­dak­si.

Hei­ken­ty­nyt Itä­val­lan kei­sa­ri­kun­ta, jos­ta Un­ka­ri oli val­mis ir­rot­tau­tu­maan, ha­jo­si, ja sen ti­lal­le syn­tyi kan­kea Itä­val­ta-Un­ka­rin kak­sois­mo­nar­kia. Sii­nä kum­man­kin val­tion hal­lin­toa joh­det­tiin se­kä it­se­näi­ses­ti et­tä mut­kik­kaan yh­teis­mi­nis­te­ri­jär­jes­tel­män vä­li­tyk­sel­lä. Tä­mä rat­kai­su Itä­val­lan si­säi­seen epä­va­kau­teen puo­les­taan toi mu­ka­naan eri­näi­siä on­gel­mia. Esi­mer­kik­si Un­ka­rin epä­oi­keu­den­mu­kai­nen ta­pa koh­del­la mui­ta kuin un­ka­ri­lais­taus­tai­sia kan­sa­lai­si­aan te­ki näis­tä vas­taa­not­ta­vai­sia Ser­bian ja Ve­nä­jän vil­lit­se­mäl­le kii­ho­tuk­sel­le, jo­ka osoit­tau­tui erit­täin myr­kyl­li­sek­si Itä­val­lan hal­lit­se­mas­sa Bos­nias­sa 1914.

Nyt kun Itä­val­lan pe­rin­tei­ses­ti hal­lit­se­mat alus­maat, Sak­san lu­kui­sat pie­net ruh­ti­nas­kun­nat, oli­vat Preus­sin hal­lit­se­man Poh­jois-Sak­san lii­ton alai­suu­des­sa, Itä­val­ta-Un­ka­rin pi­ti laa­je­ne­mis­pyr­ki­myk­sis­sään suun­na­ta kat­seen­sa Bal­ka­nil­le ja heik­ke­ne­vään ot­to­maa­nien val­ta­kun­taan.

Prins­si Edward VII ja ku­nin­ga­tar Alexan­dra vuon­na 1896 Preus­sin ja Itä­val­lan rat­su­jou­kot koh­taa­vat Kö­niggrätzin tais­te­lus­sa, jo­ka joh­ti Preus­sin rat­kai­se­vaan voit­toon Rans­ka­lai­sia so­ti­lai­ta Sak­san-Rans­kan so­das­sa

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.