BIS­MARCK PAKOTETAAN ELÄK­KEEL­LE

Sak­san ul­ko­po­li­tiik­ka muut­tuu vi­ha­mie­li­sek­si kei­sa­rin as­tues­sa val­taan

Mailmaan historian käännekohtia - - Mikä Aiheutti Ensimmäisen Maailmansodan? -

Vaik­ka Ot­to von Bis­marc­kin roo­li Sak­san im­pe­riu­min syn­nys­sä ja uu­del­leen he­rän­nyt vi­han­pi­to Rans­kan kans­sa an­toi hä­nel­le vi­ha­mie­li­sen mai­neen, ”Rau­ta­kans­le­ri” oli kui­ten­kin Kes­ki-Eu­roo­pan va­kaut­ta­va voi­ma. Hän pi­ti Sak­san pois­sa siir­to­mai­den han­kin­nas­ta, jo­ka oli­si joh­ta­nut suo­raan kil­pai­luun mui­den val­to­jen kans­sa, ja ju­lis­ti vuon­na 1876, et­tä Bal­ka­nin so­ta ei oli­si ”yh­den­kään pom­me­ri­lai­sen mus­ke­töö­rin ter­vei­den lui­den” ar­voi­nen. Hän al­le­kir­joit­ti myös vuon­na 1887 Ve­nä­jän kans­sa Jäl­leen­va­kuu­tus­so­pi­muk­sen, jo­ka ra­joit­ti mai­den pää­ty­mis­tä kes­ki­näi­siin konflik­tei­hin toi­si­aan vas­taan.

Wil­helm II oli isän­sä keisari Fredrik III:n seu­raa­ja ja hän prio­ri­soi ai­van eri asioi­ta kuin isän­sä. Hei­dän vä­li­set konflik­tin­sa se­kä ho­vin myr­kyl­li­nen il­ma­pii­ri joh­ti lo­pul­ta Bis­marc­kin eroon 1890. Bis­marc­kin seu­raa­ja – Leo von Capri­vi – oli sa­moil­la lin­joil­la Wil­hel­min kans­sa, mi­kä joh­ti koh­ta­lok­kaa­seen Jäl­leen­va­kuu­tus­so­pi­muk­sen rau­kea­mi­seen se­kä Ve­nä­jän ja Rans­kan lä­hen­ty­mi­seen. Suh­tei­den läm­mit­te­ly Bri­tan­nian kans­sa jäi puo­li­tie­hen, ja Sak­sa eris­täy­tyi muus­ta Eu­roo­pas­ta 1914.

von Sak­san kans­le­ri Ot­to Bis­marck sa­ma­na jou­tui vuon­na, kun hän eroa­maan Pa­rii­sin Ave­nue Nic­ho­las II ni­met­tiin Rans­kan ja Ve­nä­jän lii­ton kun­niak­si Rans­ka­lai­nen kap­tee­ni Marc­hand Fas­ho­das­sa 1898 Trans­vaa­lin pre­si­dent­ti Paul Kru­ger vuon­na 1898

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.