RANSKAJAVENÄJÄYHDISTÄVÄTVOIMANSA

Rans­ka ja Ve­nä­jä muo­dos­ta­vat mo­der­nin so­ti­las­lii­ton

Mailmaan historian käännekohtia - - Mikä Aiheutti Ensimmäisen Maailmansodan? -

Epä­to­den­nä­köi­sem­pää suh­det­ta saa et­siä: de­mok­raat­ti­nen ja ta­sa­val­ta­lai­nen Rans­ka se­kä ar­kaa­inen, it­se­val­tai­nen ja kei­sa­ril­li­nen Ve­nä­jä lyö­vät hynt­tyyt yh­teen kan­san vas­tus­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta.

Rans­ka ko­ki ole­van­sa olon­sa ih­meen mu­ka­vak­si tun­te­vien Bri­tan­nian ja Sak­san saar­ta­ma. Myös Ve­nä­jä tun­si Brit­ti­läi­sen im­pe­riu­min uh­kan Kes­ki-Aa­sias­sa ja Kau­koi­däs­sä se­kä Sak­san liit­to­lai­sen, Itä­val­ta-Un­ka­rin, pai­nos­tuk­sen Eu­roo­pas­sa.

Ai­kai­sem­mat val­tio­so­pi­muk­set oli­vat ol­leet hal­li­tus­ten vä­li­siä so­pi­muk­sia, jois­sa so­vit­tiin, et­tei puu­tut­tu tois­ten asioi­hin. Tä­mä puo­les­taan oli en­si­si­jai­ses­ti so­ti­laal­li­nen so­pi­mus, jos­sa lu­vat­tiin ryh­tyä so­ti­laal­li­siin toi­miin, jos toi­nen jou­tui­si hyök­käyk­sen koh­teek­si.

Rans­kan ja Ve­nä­jän liit­to oli kiis­tat­ta en­sim­mäi­nen mo­nis­ta lii­tois­ta, jotka si­toi­si­vat Eu­roo­pan so­ta­mah­te­ja sa­mal­la ta­voin kuin köy­si si­toi vuo­ris­to­kii­pei­li­jöi­tä yh­teen. Jos yk­si pu­toai­si, muut seu­rai­si­vat pe­räs­sä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.