Itä­val­ta ot­taa Bos­nian

Mailmaan historian käännekohtia - - Mikä Aiheutti Ensimmäisen Maailmansodan? -

Itä­val­ta-Un­ka­rin jou­kot oli­vat ol­leet ot­to­maa­nien Bos­nia Hert­se­go­vi­nan maa­kun­nas­sa 1878 läh­tien hal­li­ten, mut­ta hal­lin­neet si­tä keh­nos­ti. Ti­heäs­sä kir­jeen­vaih­dos­sa ja kuu­den tun­nin mit­tai­ses­sa sa­lai­ses­sa ko­kouk­ses­sa Ve­nä­jän ja Itä­val­ta-Un­ka­rin ul­ko­mi­nis­te­rit Alexan­der Iz­vols­ky ja Alois Aeh­rent­hal uu­dis­ti­vat vuo­den 1878 so­pi­muk­sen taa­ten Itä­val­ta-Un­ka­ril­le täy­den val­lan Bos­nias­sa. Itä­val­ta­lais­ten il­moit­taes­sa ai­keen­sa Iz­vols­ky rai­vos­tui muun Eu­roo­pan po­liit­tis­ten vai­kut­ta­jien ta­voin (to­sin ei yh­tä pal­jon kuin Ser­bia), ja vas­ta kun Wien uh­ka­si jul­kais­ta Iz­vols­kyn kak­si­naa­mai­suu­den, Ve­nä­jä pe­rään­tyi ja pa­kot­ti Ser­bian hy­väk­sy­mään alue­lii­tok­sen.

Nä­mä toi­met an­toi­vat esi­ma­kua Ser­bian kan­sal­lis­mie­li­syy­des­tä ja kan­san rai­vos­ta, jo­ka oli tä­hän as­ti kes­kit­ty­nyt Ma­ke­do­ni­aan ja Ko­so­voon. Ita­lial­le, jo­ka muo­dos­ti kol­mois­lii­ton Itä­val­ta-Un­ka­rin ja Sak­san kans­sa, oli jo pit­kään lu­vat­tu aluei­ta Kroa­tian ran­ni­kol­ta, jos Itä­val­ta val­loit­tai­si Bos­nian. Lou­kat­tu Ita­lian hal­li­tus ve­to­si tä­män lu­pauk­sen rik­ko­mi­seen liit­tyes­sään I maa­il­man­so­taan kol­mois­lii­ton va­na­ve­des­sä 1915.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.