ITALIA AL­KAA LIETSOA KIIHKOA

Italia hyök­kää Li­by­aan ja aloit­taa En­sim­mäi­sen Bal­ka­nin so­dan

Mailmaan historian käännekohtia - - Mikä Aiheutti Ensimmäisen Maailmansodan? -

Vaik­ka Bri­tan­nia ja Rans­ka oli­vat es­tä­neet ot­to­maa­nien val­ta­kun­nan ete­ne­mi­sen Egyp­tiin ja Ma­rok­koon, Ita­lian yl­lät­tä­vä Li­by­an valloitus äl­lis­tyt­ti maa­il­maa. Se oli sen­tään yk­si val­ta­kun­nan kes­kei­sim­mis­tä maa­kun­nis­ta. Ita­lia­lais­ten yli­voi­mai­nen tek­no­lo­gia ja il­ma­tie­dus­te­lu mah­dol­lis­ti tär­keim­pien kau­pun­kien val­loi­tuk­sen en­nen jou­tu­mis­ta sis­si­so­taan ja vas­ta­hyök­käyk­sen koh­teek­si. Sa­mal­la ra­ju me­ri­hyök­käys Krei­kan ete­läi­sim­pään saa­ri­ryh­mään, Do­de­ka­ne­si­aan, vuo­dat­ti turk­ki­lais­ten ver­ta ja pa­kot­ti hei­dät puo­lus­tus­kan­nal­le.

Tä­mä pis­ti liik­keel­le en­sim­mäi­seen Bal­ka­nin so­taan joh­ta­neen ket­ju­reak­tion (jo­ta liet­soi Ve­nä­jän suur­lä­het­ti­lään vie­rai­lu Bel­gra­dis­sa) Bal­ka­nin nie­mi­maal­la, ja Li­by­an val­loi­tuk­sen myö­tä Ita­lian ul­ko­suh­teis­sa nä­kyi sel­keä muu­tos pe­rin­tei­sis­tä liit­to­lai­sis­ta uusiin. Kol­mois­lii­ton kump­pa­nei­taan Sak­saa ja Itä­val­ta-Un­ka­ria – jotka pa­nos­ti­vat ot­to­maa­nien val­ta­kun­nan kos­ke­mat­to­muu­teen

– kon­sul­toi­mat­ta ita­lia­lai­set aloit­ti­vat so­ta­toi­met Rans­kan ja

Bri­tan­nian kans­sa.

Ita­lian ty­kis­tö lä­hel­lä Li­by­an Tri­po­lia 1911 Ray­mond Poincaré toi­mi Rans­kan pre­si­dent­ti­nä 1913–1920 ja pää­mi­nis­te­ri­nä 1912–1929

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.