Rans­ka sa­noo ”oui”na­tio­na­lis­mil­le

Mailmaan historian käännekohtia - - Mikä Aiheutti Ensimmäisen Maailmansodan? -

Na­tio­na­lis­min aal­lon­har­jal­la ja hei­nä­kuun 1911

Aga­di­rin krii­sin seu­rauk­se­na va­lit­tu ko­van­sar­jan, sak­sa­lais­vas­tai­nen pää­mi­nis­te­ri Ray­mond Poincaré joh­ti Rans­kaa oi­keal­le. Seu­raa­va­na vuon­na pre­si­den­tik­si va­lit­tu Poincaré ot­ti ul­ko­po­li­tii­kan ja kor­keim­man so­ta­neu­vos­ton joh­toon­sa se­kä lä­het­ti ko­ke­neen val­tio­mie­hen Théop­hi­le Delcassén – jo­ta Wil­helm II ku­vai­li Sak­san kan­nal­ta vaa­ral­li­sim­mak­si rans­ka­lai­sek­si – suur­lä­het­ti­lääk­si Ve­nä­jäl­le koor­di­noi­maan Rans­ka Ve­nä­jän so­ta­stra­te­gi­aa.

Poincarén hal­li­tuk­sen val­mis­tau­tues­sa so­taan hän vah­vis­ti nä­ke­mys­tään il­moit­ta­mal­la Ve­nä­jän suur­lä­het­ti­lääl­le, Alexan­der Iz­vols­kyl­le, et­tä jos Itä­val­ta Un­ka­rin kans­sa tu­li­si en­sim­mäi­ses­tä Bal­ka­nin so­das­ta joh­tu­via konflik­te­ja, Ve­nä­jä saisi Rans­kan tuen.

Rans­kan hal­li­tuk­sen so­ta­kiih­koi­li­jat las­kel­moi­vat, et­tei Bal­ka­nin so­ta oli­si pel­käs­tään pa­ras ta­pa saa­da Ve­nä­jää lä­het­tä­mään kaik­ki jouk­kon­sa ken­täl­le vaan myös Itä­val­ta-Un­ka­rin hyök­käys Ser­bi­aan ha­jot­tai­si Itä­val­ta-Un­ka­rin ja an­tai­si sen liit­to­lai­sil­le mah­dol­li­suu­den käy­dä

Sak­san kimp­puun.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.