SER­BIA HYÖK­KÄÄ ALBANIAAN

Toi­nen Bal­ka­nin so­ta opet­taa Itä­val­lal­le raa'an voi­man mer­ki­tyk­sen

Mailmaan historian käännekohtia - - Mikä Aiheutti Ensimmäisen Maailmansodan? -

Bal­ka­nin liit­tou­tu­man me­nes­tys en­sim­mäi­ses­sä Bal­ka­nin so­das­sa huo­les­tut­ti kovasti Itä­val­ta-Un­ka­ria. Nyt käy­tiin tois­ta Bal­ka­nin so­taa, ja mo­lem­mat os­a­puo­let ha­lusi­vat vim­ma­tus­ti vah­vis­taa saa­vu­tuk­si­aan. Itä­val­ta-Un­ka­rin huo­le­nai­he, Ser­bia, oli saa­vut­ta­nut murs­ka­voit­to­ja Ma­ke­do­nias­sa se­kä mars­si­nut Albaniaan ja Ko­so­voon val­la­ten siel­tä val­ta­via maa-aluei­ta. Saa­tiin ra­port­te­ja jouk­ko­mur­his­ta, ja hu­hu­jen mu­kaan Itä­val­ta-Un­ka­rin kon­su­li Ko­so­von Priz­re­nis­sä oli kid­na­pat­tu ja siir­ret­ty si­vuun.

Vuo­roin jät­tä­mät­tä ko­ko mie­hi­tyk­sen huo­mioi­mat­ta ja sit­ten va­leh­del­len jouk­ko­jen ve­täy­ty­mi­ses­tä Itä­val­ta-Un­ka­ri al­koi us­koa, et­tä Ser­bia ei vas­tai­si neu­vot­te­lu­pyyn­töi­hin vaan so­ta­toi­miin. 17. lo­ka­kuu­ta 1913 Itä­val­ta-Un­ka­ri an­toi Ser­bial­le kah­dek­san päi­vää ai­kaa pois­tua kiis­ta­na­lai­sil­ta alueil­ta, tai muu­ten se ryh­tyi­si so­ta­toi­miin. Ve­nä­jä ke­hot­ti Ser­bi­aa tot­te­le­maan. Lo­ka­kuun 26. päi­vään men­nes­sä Ser­bian jou­kot oli­vat pois­tu­neet Al­ba­nias­ta. Al­ba­nian uh­ka­vaa­ti­muk­sen ja Ve­nä­jän sel­väs­ti­kin ra­jal­li­sen tuen myö­tä Wien yrit­ti tois­taa vuo­den 1914 ta­pah­tu­mia, to­sin hy­vin eri­lai­sin seu­raa­muk­sin.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.