ITÄ­VAL­TA-UN­KA­RI JULISTAA SO­DAN!

Mailmaan historian käännekohtia - - Mikä Aiheutti Ensimmäisen Maailmansodan? -

Po­liit­ti­set liit­tou­tu­mat sai­vat ai­kaan so­tai­san ket­ju­reak­tion

Itä­val­ta-Un­ka­rin hal­li­tus oli huo­lis­saan sii­tä, et­tei kan­sa hy­väk­syi­si so­taa, ja pyr­ki vuo­des­ta 1912 läh­tien kär­si­mät­tö­mäs­ti hil­lit­se­mään Bal­ka­nin nousua. Se esit­ti Ser­bial­le uh­ka­vaa­ti­muk­sen, jo­ka Ser­bian oli lä­hes mah­do­ton hy­väk­syä. Ber­lii­nis­sä Wil­helm II il­mai­si tu­ken­sa Itä­val­ta-Un­ka­ril­le, ja lä­het­ti Sak­san suur­lä­het­ti­lään Wie­niin sa­noen ”Mei­dän pi­tää teh­dä ser­beis­tä sel­vää, no­peas­ti. Nyt tai ei kos­kaan!”. Vaa­ti­muk­sen eh­dot oli­vat to­del­la­kin lii­an nöy­ryyt­tä­vät Ser­bian hy­väk­syt­tä­vik­si, ja

28. hei­nä­kuu­ta 1914 Itä­val­ta Un­ka­ri ju­lis­ti so­dan Ser­bial­le. Ket­ju­reak­tion ta­voin Ve­nä­jä, Sak­sa, Rans­ka, Bri­tan­nia ja näi­den siir­to­maat liit­tyi­vät so­taan. I maa­il­man­so­dan ede­tes­sä Italia, ot­to­maa­nien val­ta­kun­ta, Ja­pa­ni ja myö­hem­min USA seu­ra­si­vat pe­räs­tä.

Ser­bian pää­mi­nis­te­ri Ni­ko­la Pašić vuon­na 1919 Gav­ri­lo Princip, jon­ka Itä­val­taUn­ka­rin po­lii­si pi­dät­ti pian am­mus­ke­lun jäl­keen Sak­sa­lai­sia juok­su­hau­to­ja Ais­ne-joel­la I maa­il­ma­so­das­sa

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.