Mi­kä oli wspu?

Mailmaan historian käännekohtia - - Naisten Oikeuksista -

• Nais­ten so­si­aa­li­nen ja po­liit­ti­nen yh­dis­tys (Wo­man’s Social and Po­li­tical Union) pe­rus­tet­tiin Pank­hurs­tien ko­to­na 10. lo­ka­kuu­ta 1903.

• Se pe­rus­tet­tiin nais­ten ää­nioi­keu­den saa­vut­ta­mi­sek­si. • Hei­dän mot­ton­sa oli ”Te­ko­ja,

ei sa­no­ja.”

• Aluk­si he yrit­ti­vät toi­mia po­liit­ti­sen jär­jes­tel­män puit­teis­sa.

• Vuo­des­ta 1905 läh­tien hei­dän pyr­ki­myk­se­nään oli ai­heut­taa jul­kis­ta jär­ky­tys­tä.

• Hei­dän ai­noa pyr­ki­myk­sen­sä oli ää­nioi­keu­den saa­mi­nen ei­vät­kä laa­jem­mat nais­ten oi­keu­det, mi­kä joh­ti ryh­män ja­kaan­tu­mi­seen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.