Em­me­li­ne Pank­hurst

15. hei­nä­kuu­ta 1858 – 14. kesäkuuta 1928

Mailmaan historian käännekohtia - - Naisten Oikeuksista -

Em­me­li­ne viet­ti nuo­ruu­ten­sa yrit­täen pe­rus­taa omaa lii­ke­toi­min­taa, ja läh­ti sit­ten mu­kaan työ­väen­puo­lu­ee­seen mie­hen­sä Ric­har­din kans­sa. Hän tur­hau­tui nais­ten ää­nioi­keus­asian edis­ty­mi­sen hi­tau­teen ja päät­ti ryh­tyä it­se toi­miin. Hän pe­rus­ti WSPU:n 1903 tyt­tä­rien­sä tuel­la ja joh­ti ryh­mää koh­ti yhä mi­li­tan­tim­paa stra­te­gi­aa. Hän ei em­pi­nyt ot­taa etäi­syyt­tä niis­tä, jotka oli­vat hän­tä vas­taan – ei edes omis­ta tyt­tä­ris­tään. Hei­kos­ta ter­vey­des­tään huo­li­mat­ta hän työs­ken­te­li vä­sy­mät­tä ja van­git­tiin usei­ta ker­to­ja. I maa­il­man­so­dan syt­tyes­sä hän suun­ta­si ener­gian­sa so­dan käyt­tö­tar­koi­tuk­siin. So­dan jäl­keen hän mat­kus­ti Ka­na­daan, jos­sa hän kär­si ra­ha­vai­keuk­sis­ta. Englan­tiin pa­luun jäl­keen hä­nen ter­vey­ten­sä pet­ti lo­pul­ta ko­ko­naan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.