Emi­ly Wil­ding Da­vi­son

11. lo­ka­kuu­ta 1872 – 8. kesäkuuta 1913

Mailmaan historian käännekohtia - - Naisten Oikeuksista -

Yh­dek­sän lap­si­sen per­heen nuo­rim­pa­na Emi­ly val­mis­tui Ox­for­din yli­opis­tos­ta, mut­tei ol­lut tyy­ty­väi­nen elä­mään­sä opet­ta­ja­na. Sen si­jaan hän löy­si kut­su­muk­sen­sa WSPU:n jä­se­nyy­des­tä. Vuo­des­ta 1908 eteen­päin hän heit­täy­tyi yhä mi­li­tant­ti­sem­paan suun­taan ja hä­net van­git­tiin en­sim­mäi­sen ker­ran 1909. Hän oli ai­na val­mis osal­lis­tu­maan ryh­män vaa­ral­li­sim­piin teh­tä­viin, mut­ta hä­nen mai­neen­sa oli ar­ve­lut­ta­va. Hä­nen päät­tä­väi­syy­ten­sä joh­ti usei­siin vä­ki­val­ta­ti­lan­tei­siin, jotka uu­ti­soi­tiin laa­jal­ti. Vuo­den 1913 nur­kil­la hä­nen ter­vey­ten­sä al­koi kär­siä näl­kä­lak­ko­jen ja pak­ko­syö­tön vuok­si, ja hä­nen per­heen­sä oli huo­lis­saan. On epä­sel­vää, tie­si­kö Emi­ly, et­tä Ep­so­min tem­paus oli­si kuo­le­mak­si. Sel­vää kui­ten­kin on, et­tä hän ha­lusi teh­dä his­to­ri­aa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.