HIT­LE­RIN PANSSARIJOUKKOJEN HYÖK­KÄYS

Mailmaan historian käännekohtia - - Hitler Vastaan Stalin: Operaatio Barbarossa -

Huo­nos­ti va­rau­tu­nut pu­na-ar­mei­ja ja tu­le­van hyök­käyk­sen rai­vok­kuus ovat kuo­let­ta­va yh­dis­tel­mä neu­vos­toar­mei­jal­le. Sta­li­nin ken­raa­lien kar­ko­tuk­set oli hei­ken­tä­nyt jouk­ko­ja suu­res­ti, ja ne al­koi­vat tie­dos­taa si­sä­asiain­kan­san­ko­mis­sa­ri­aa­tin (NKVD) li­sään­ty­neen val­von­nan. Vaik­ka neu­vos­to­jou­koil­la oli kol­me ker­taa enem­män tank­ke­ja ja len­to­ko­nei­ta kuin nat­si-Sak­sal­la, ne oli­vat ha­jaan­tu­neet laa­jal­le alu­eel­le, huo­nos­sa ko­men­nos­sa ja van­hen­tu­neel­la tek­no­lo­gial­la va­rus­tet­tu­ja. En­sim­mäi­nen tär­keä Bal­tian rin­ta­man koi­tos oli Ra­sei­niain tais­te­lu 23. kesäkuuta. Hyök­käys koos­tui mah­ti­pon­ti­ses­ta pom­mi­tuk­ses­ta se­kä maas­ta et­tä il­mas­ta kä­sin. Tä­mä la­maan­nut­ti neu­vos­to­jou­kot, jotka me­net­ti­vät 25 % ka­pa­si­tee­tis­taan. Moot­to­ri­soi­dut di­vi­sioo­nat tait­toi­vat 80 ki­lo­met­riä päi­väs­sä rin­ta­ma­lin­jan siir­tyes­sä yhä kau­em­mas itään, ja jal­ka­vä­ki seu­ra­si pe­räs­sä 30 ki­lo­met­rien päi­vä­vauh­dil­la. Tais­te­lu­vä­sy­myk­ses­tä kär­si­vien neu­vos­to­jouk­ko­jen saar­ta­mi­nen tuot­ti tu­los­ta ja tu­han­sit­tain so­ta­van­ke­ja. Hei­nä­kuun alus­sa myös Bia­lys­tok ja Minsk kaa­tui­vat pu­na-ar­mei­jan pe­rään­tyes­sä Val­ko­ve­nä­jäl­tä Dnepr-joen ran­noil­le. Wehr­macht oli yli­voi­mai­nen tek­ni­ses­ti ja tak­ti­ses­ti. Se murs­ka­si 750 pans­sa­ria­jo­neu­von voi­min 3 500 Neu­vos­to­lii­ton pans­sa­ria­jo­neu­voa Bro­dyn tais­te­lus­sa 23.-30. kesäkuuta.

”VE­NÄ­JÄN ALUEILLA TU­LEE OLE­MAAN SA­MA MER­KI­TYS MEILLE KUIN, MI­TÄ INTIALLA OLI ENGLANNILLE… SAK­SA­LAI­SET SIIRTOMAAHERRAT TULEVAT ELÄ­MÄÄN LEVEÄSTI.”

HIT­LE­RIN SUUNNITELMA LEBENSRAUMILLE

Te­räs­ky­pä­rä Sak­san ar­mei­jan eri­kois­laa­tuis­ta te­räs­ky­pä­rää käy­tet­tiin I maa­il­man­so­das­sa, ja si­tä muu­tet­tiin myö­hem­min lu­kui­sia ker­to­ja. Sen hii­len­mus­tas­ta ul­koa­sus­ta tu­li nat­si­sak­san raa­kuu­den sym­bo­li Eu­roo­pas­sa. Muo­na­pak­ki Sak­sa­lais­so­ti­las kan­toi...

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.