ETE­NE­MI­NEN PY­SÄH­TYY

Mailmaan historian käännekohtia - - Hitler Vastaan Stalin: Operaatio Barbarossa -

Bar­ba­ros­san en­sim­mäi­nen vai­he oli ohi, ja Hit­le­ril­lä se­kä hä­nen ken­raa­leil­laan oli nyt har­kin­nan paik­ka. Mah­dol­li­sia reit­te­jä oli kol­me. Voi­tiin ede­tä Mos­ko­vaan tai ot­taa ris­ki poh­joi­ses­sa val­loit­ta­mal­la kom­mu­nis­min keh­to, Le­nin­grad. Kol­mas vaih­toeh­to oli kään­tyä ete­lään koh­ti Neu­vos­to­lii­ton run­sau­den­sar­vea Uk­rai­naa.

Hit­ler ku­mo­si ken­raa­lien­sa mie­li­pi­teet ja eh­dot­ti vii­mek­si mai­nit­tua vaih­toeh­toa. Hän pe­rus­te­li pää­tös­tään sil­lä, et­tä oli tär­ke­ää saa­da hal­tuun Ba­kun öl­jy­ken­tät se­kä neu­vos­to­teol­li­suu­den kes­kus, Har­ko­va. Tä­mä hei­ken­täi­si Mos­ko­van hyök­käys­ten voi­maa, mut­ta joh­ta­mis­tai­toi­hin­sa täy­sin us­ko­va Füh­rer us­koi, et­tä hän tie­si par­hai­ten. Asias­ta ol­tiin voi­mak­kaas­ti eri miel­tä lä­hes ko­ko elo­kuun ajan, ja sa­mal­la me­ne­tet­tiin ar­vo­kas­ta ai­kaa Neu­vos­to­lii­ton lo­pul­li­sel­ta murs­kaa­mi­sel­ta. Hen­gäh­dys­tau­ko oli juu­ri si­tä, mi­tä pu­na-ar­mei­ja tar­vit­si. Elo­kuun puo­leen­vä­liin men­nes­sä län­teen oli vie­ty 200 uut­ta di­vi­sioo­naa, ja vaik­ka sak­sa­lai­set oli­vat ove­lam­pia tais­te­li­joi­ta, jouk­ko­jen mää­rä al­koi ol­la yh­tä suuri. Ta­sa­vä­ki­syy­des­tä huo­li­mat­ta seu­raa­va Kio­van tais­te­lu oli pu­na-ar­mei­jan historian suu­rin hä­viö. Sak­sa­lai­set val­ta­si­vat Uma­nin, ja neu­vos­to­jou­kot oli­vat hä­tää kär­si­mäs­sä myös poh­joi­ses­sa. Sym­bo­liar­vol­taan tär­keä Le­nin­gra­din kau­pun­ki oli val­loi­tet­tu syys­kuus­sa, ja Ve­nä­jän en­ti­ses­sä pää­kau­pun­gis­sa kuo­li päi­vit­täin 300 si­vii­liä. Näl­kä sai ih­mi­set syö­mään kis­so­ja, koi­ria ja lin­tu­ja. Kan­ni­ba­lis­mil­ta­kaan ei väl­tyt­ty.

Pää­tyk­ki T-34-pans­sa­ri­vau­nut oli­vat alun­pe­rin va­rus­tet­tu erit­täin no­peal­la 76,2 mm:n ty­kil­lä ja päi­vi­tet­ty myö­hem­min 85 mm:n ty­kil­lä. Kal­te­va pans­sa­ri T-34:n kal­te­va pans­sa­ri­le­vy li­sä­si tan­kin suo­jaa­via omi­nai­suuk­sia kas­vat­ta­mat­ta it­se pans­sa­rin...

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.