LAATOKAN PELASTUSKÖYSI

Mailmaan historian käännekohtia - - Hitler Vastaan Stalin: Operaatio Barbarossa -

Hit­ler hi­moit­si Le­nin­gra­dia, jo­ka oli kom­mu­nis­min sym­bo­li­nen kes­kus ja lo­ka­kuun 1917 val­lan­ku­mouk­sen tyys­si­ja, ja nä­ki sen val­loi­tuk­sen ideo­lo­gi­se­na voit­to­na. Neu­vos­to­lii­ton tiet ja rau­ta­tiet oli­vat erit­täin huo­nos­sa kun­nos­sa 30. elokuuta, jol­loin nat­si­joh­to päät­ti val­loit­taa kau­pun­gin. Ai­noa pää­sy Le­nin­gra­diin oli Laatokan kaut­ta, jo­ka toi­mi jo luon­nol­li­se­na es­tee­nä sak­sa­lais­ten ja so­ti­vien suo­ma­lais­ten vä­lil­lä. Jär­vi jää­tyi mar­ras­kuus­sa 1941, ja Sak­san hel­po­tuk­sek­si kuor­ma-au­tot pys­tyi­vät kul­jet­ta­maan tar­vik­kei­ta kau­pun­kiin. Jää­tie­tä pit­kin saa­pu­vat tar­vik­keet ei­vät riit­tä­neet kat­ta­maan ko­ko kau­pun­gin tar­vet­ta, mut­ta luon­nol­li­nen reit­ti aut­toi pi­tä­mään kau­pun­gin käyn­nis­sä sii­hen as­ti, kun­nes se va­pau­tet­tiin tam­mi­kuus­sa 1944 yli 900 päi­vää kes­tä­neen saar­ron jäl­keen.

Kau­pun­gin asuk­kai­den suun­nat­to­man roh­keu­den ja kes­tä­vyy­den an­sios­ta Neu­vos­to­lii­ton hal­li­tus ni­me­si Le­nin­gra­din san­ka­ri­kau­pun­gik­si 1945

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.