MIK­SI HIT­LER HÄ­VI­SI?

Mailmaan historian käännekohtia - - Hitler Vastaan Stalin: Operaatio Barbarossa -

Nat­sien so­ta­ko­neis­ton alun voi­tois­ta huo­li­mat­ta ope­raa­tio Bar­ba­ros­san pans­sa­ri­di­vi­sioo­nien työn­tyes­sä yhä sy­vem­mäl­le Ve­nä­jän sy­dän­mail­le ja sur­ma­tes­sa tai van­gi­tes­sa mil­joo­nia pu­na-ar­mei­jan so­ti­lai­ta Adolf Hit­ler oli jät­tä­nyt huo­mioi­mat­ta usei­ta kes­kei­siä asioi­ta, jotka joh­ti­vat Wehr­mach­tin hei­ken­ty­mi­seen ja hä­viöön itä­rin­ta­mal­la. No­pe­aan voit­toon us­koen Hit­ler aliar­vioi kom­mu­nis­ti­vi­hol­li­sen­sa päät­tä­väi­syy­den se­kä Jo­sef Sta­li­nin ar­mot­to­man mää­rä­tie­toi­suu­den Neu­vos­to­lii­ton jou­dut­tua so­taan.

Sak­sa­lais­ten mars­sies­sa voi­tos­ta voit­toon lii­al­li­nen it­se­var­muus is­ki Füh­re­riin ja hä­nen ko­men­ta­jiin­sa. Syk­syyn 1941 men­nes­sä ti­lan­ne oli kui­ten­kin al­ka­nut saa­da uuden kään­teen. En­sin­nä­kin Hit­ler se­kaan­tui hyök­käys­ten me­net­te­ly­ta­poi­hin se­kä tak­ti­ses­ti et­tä stra­te­gi­ses­ti, ja toi­sek­si pu­na-ar­mei­jan vas­ta­hyök­käyk­set se­kä lo­put­to­mal­ta tun­tu­va sa­de, mu­ta ja lu­mi hi­das­ti­vat nat­sien voi­to­kas­ta ete­ne­mis­tä. Il­keä tuuli hy­ti­syt­ti sak­sa­lais­so­ti­lai­ta ja pu­hal­si Ve­nä­jän yli tal­vel­la 1941. So­ti­lail­la oli usein suo­ja­naan pelk­kä ke­sä­uni­vor­mu, min­kä an­sios­ta kyl­myys vei jo­ko toi­min­ta­ky­vyn tai hen­gen. Moot­to­rit ja aseet lak­ka­si­vat toi­mi­mas­ta. Moot­to­ri­soi­dut jou­kot ju­mit­tui­vat pai­kal­leen. Panssarijoukkojen ko­men­ta­jat tä­hyi­li­vät kii­ka­rei­den lä­pi Mos­ko­van ku­po­le­ja al­le 20 ki­lo­met­rin pääs­sä Mos­ko­vas­ta.

Hit­le­rin kään­täes­sä pans­sa­ri­vau­nun­sa seu­raa­va­na ke­sä­nä koh­ti Sta­lin­gra­dia ja Kau­ka­suk­sen öl­jy­kent­tiä mah­ta­val­le kuu­den­nel­le ar­mei­jal­le ja ker­ran il­mei­sen lyö­mät­tö­mäl­le Wehr­mach­til­le oli lu­vas­sa pelk­kää kuo­le­maa ja tu­hoa. Lo­pul­ta Neu­vos­to­lii­ton hel­ty­mä­tön kos­to vyö­ryi Itä-Eu­roo­pan yli ai­na Ber­lii­nin ka­duil­le as­ti. Itä­rin­ta­mal­la Hit­le­rin ote lip­sui ja unel­ma maailman hal­lin­nas­ta mu­re­ni yh­des­sä hä­nen maan­sa mah­ta­van pää­kau­pun­gin kans­sa. Füh­re­rin koh­ta­lo­na oli kuo­le­ma.

”HEI­TÄ OLI KAIK­KIAL­LA JA HE TYÖNTYIVÄT LÄ­PI RINTAMAMME SUURISTA AUKOISTA. PERÄÄNTYMINEN LUMESSA JA JÄÄSSÄ ON YH­TÄ VAI­KE­AA KUIN NA­PO­LEO­NIN JOU­KOIL­LA AIKANAAN, JA ME­NE­TYK­SET OVAT SA­MAA LUOKKAA.”

KEN­RAA­LI GOTTHARD HEINRICI, JO­KA PAL­VE­LI VON KLUGEN NELJÄNNESSÄ AR­MEI­JAS­SA, 22. JOULUKUUTA 1941

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.