Franklin D Roo­se­velt

Yk­si USA:n kaik­kien ai­ko­jen suu­rim­mis­ta pre­si­den­teis­tä oli tien­nyt so­dan lä­hes­ty­vän

Mailmaan historian käännekohtia - - Muistoissa Pearl Harbor -

Pre­si­dent­ti Roo­se­velt oli pit­kään en­nus­ta­nut, et­tei

USA pys­ty eris­täy­ty­mään no­peas­ti maa­il­man­laa­jui­sek­si muut­tu­vas­ta konflik­tis­ta. Toi­mit­ta­mal­la asei­ta ja mui­ta tar­vik­kei­ta Isol­le-Bri­tan­nial­le ja muil­le liit­to­lai­sil­le

1941 läh­tien USA oli jo va­lin­nut puo­len­sa sel­keäs­ti. Roo­se­vel­tin ase­tet­tua kaup­pa­saar­ron Ja­pa­nil­le hei­nä­kuus­sa 1941 Rans­kan In­do-Kii­nan in­vaa­sion jäl­keen hän sai Ja­pa­nin joh­don va­kuut­tu­maan sii­tä, et­tä Ame­ri­kan vai­ku­tus­ta oli ra­joi­tet­ta­va.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.