USA:n va­rus­te­lu al­kaa

Mailmaan historian käännekohtia - - Muistoissa Pearl Harbor -

Hyök­käyk­sen oli tar­koi­tus lan­nis­taa USA:n päät­tä­väi­syys, mut­ta sen si­jaan se roh­kai­si suun­nat­to­miin kos­to­toi­miin

Kel­lo 10:00 men­nes­sä en­sim­mäi­set ja­pa­ni­lais­ko­neet al­koi­vat pa­la­ta len­to­tu­kia­luk­sil­le, jotka si­jait­si­vat nyt vain 300 ki­lo­met­rin pääs­sä Oa­hus­ta poh­joi­seen. Ko­men­ta­ja Fus­hi­dan hel­lit­tä­mät­tö­mis­tä ane­luis­ta huo­li­mat­ta, ami­raa­li Na­gu­mo päät­ti ol­la käyn­nis­tä­mät­tä hyök­käyk­sen kol­mat­ta aal­toa. Epä­var­ma­na USA:n len­to­tu­kia­lus­ten si­jain­nis­ta hän ei ha­lun­nut, et­tä ja­pa­ni­lai­set huo­mat­tai­siin ja odo­tet­ta­vis­sa oli­si hyök­käys yl­hääl­tä. Niin­pä hän ve­täy­tyi. Ja­pa­nin lai­vas­to pe­rään­tyi ta­kai­sin aa­val­le merelle, jos­ta se vain tun­te­ja ai­kai­sem­min oli saa­pu­nut.

Ha­vai­jil­la sen si­jaan pai­kal­lis­väes­tö va­rau­tui in­vaa­sioon, sil­lä esiin­tyi hu­hu­ja ja­pa­ni­lais­ten las­ku­var­jo­hyök­käyk­sis­tä ja mai­hin­nousuis­ta.

Kel­lo 12:30 Ho­no­lu­lun po­lii­si te­ki is­kun Ja­pa­nin suur­lä­he­tys­töön, jos­sa diplo­maa­tit polt­ti­vat kuu­mei­ses­ti asia­kir­jo­ja. Sil­lä ai­kaa hal­li­tuk­sen agen­tit aloit­ti­vat Ha­vai­jin laa­jan ja­pa­ni­lai­syh­tei­sön ko­tiet­sin­nät. Ra­dio­lait­tei­ta ta­ka­va­ri­koi­tiin, kos­ka pe­lät­tiin yh­tey­den­pi­toa Ja­pa­nin so­ta­jouk­koi­hin li­sä­hyök­käys­ten tii­moil­ta. Myö­hem­min si­nä päi­vä­nä, kon­sul­toi­tu­aan pre­si­dent­ti Roo­se­vel­tiä pu­he­li­mes­sa, Ha­vai­jin ku­ver­nöö­ri Jo­seph Poin­dex­ter ju­lis­ti Ha­vai­jil­le poik­keus­ti­lan ja an­toi Yh­dys­val­tain ar­mei­jal­le täy­den val­lan saa­rel­la.

Sil­lä vä­lin Oa­hul­la val­lit­si täy­si kaa­os. Kii­to­ra­dat oli­vat täyn­nä pa­la­nut­ta ro­mua, ra­ken­nuk­set oli­vat rau­nioi­na ja hiil­ty­neet. Sai­raa­lois­sa pon­nis­tel­tiin tu­han­sien haa­voit­tu­nei­den hoi­ta­mi­sek­si. Pearl Har­bo­ris­sa pe­las­tus­työn­te­ki­jät uu­ras­ti­vat tau­koa­mat­ta 461 Okla­ho­ma-lai­vaan louk­kuun jää­neen pe­las­ta­mi­sek­si. Tun­ti­kausien epä­toi­voi­sen yri­tyk­sen jäl­keen vain 32 mies­tä saa­tiin ve­det­tyä ulos kaa­tu­nees­ta lai­vas­ta.

Seu­raa­va­na päi­vä­nä Roo­se­velt mää­rä­si Yh­dys­val­tain kongres­sin is­tun­non ja pi­ti seu­raa­van pu­heen.

En­nen hyök­käys­tä Yh­dys­val­tain kan­sa oli ol­lut ja­kau­tu­nut. Se toi­pui yhä vuo­den 1929 Wall St­ree­tin pörs­si­ro­mah­duk­ses­ta ja si­tä seu­ran­nees­ta Suu­res­ta la­mas­ta.

Yh­des­sä yös­sä Ame­ri­kan osal­lis­tu­mis­ta nyt jo maa­il­man­so­dak­si kut­sut­tuun so­taan vas­tus­ta­neet kään­si­vät kelk­kan­sa. Ju­lis­tet­tiin isän­maal­li­suu­den ni­mis­sä oi­keut­ta Pearl Har­bo­ris­sa kaa­tu­neil­le, ja vain yk­si edus­ta­jain­huo­neen edus­ta­ja ää­nes­ti Roo­se­vel­tin ve­too­mus­ta vas­taan, jo­ka ju­lis­ti so­dan Ja­pa­nil­le

Ame­ri­kan ta­lous läh­ti yli­kier­rok­sil­le sen al­kaes­sa val­mis­taa val­ta­vaa mää­rää am­muk­sia ja asei­ta. Sii­tä al­koi Yh­dys­val­to­jen so­ta­teol­li­suu­den nousu­kausi, jo­ka tun­ne­taan ni­mel­lä Mi­li­ta­ry-In­dustrial Complex (MIC).

Kol­me päi­vää myö­hem­min Ja­pa­nin liit­to­lai­set Sak­sa ja Italia ju­lis­ti­vat so­dan Yh­dys­val­loil­le, ja jo tois­ta ker­taa vii­kon ai­ka­na kongres­si ää­nes­ti so­dan puo­les­ta. Yh­dys­val­to­jen liit­tyes­sä vii­mein so­taan vi­ha­mie­li­syyk­sien al­ka­mi­ses­ta oli ku­lu­nut yli kak­si vuot­ta.

Tu­han­net ja­pa­ni­lai­sal­ku­pe­rää ole­vat USA:n kan­sa­lai­set pa­ko­tet­tiin eris­tys­lei­reil­le hyök­käyk­sen jäl­keen

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.