HRUŠTŠOV

Mailmaan historian käännekohtia - - Kuuban Ohjuskriisi -

Hruštšov oli Neu­vos­to­lii­ton kom­mu­nis­ti­sen puo­lu­een en­sim­mäi­nen pää­sih­tee­ri 1958–1964. Hän joh­ti kom­mu­nis­ti­sen puo­lu­een pois sta­li­nis­mis­ta ja lo­pet­ti pak­ko­työn se­kä lak­kaut­ti työ­lei­rit. Hän tu­ki Neu­vos­to­lii­ton ava­ruusoh­jel­maa ja oli eräi­den mel­ko li­be­raa­lien uu­dis­tus­ten ta­ka­na. Hän sal­li li­sää va­pauk­sia tai­teil­le ja mah­dol­lis­ti ta­val­lis­ten neu­vos­to­kan­sa­lais­ten mat­kus­tuk­sen ul­ko­mail­le. Neu­vos­to­lii­ton pää­mi­nis­te­ri ni­mit­ti it­sen­sä

YK:n Neu­vos­to­lii­ton de­le­gaa­tion joh­ta­jak­si 1960. Hän­tä syy­tet­tiin kak­si­nais­mo­raa­lis­ta, sil­lä sa­mal­la kun hän väit­ti vas­tus­ta­van­sa ko­lo­nia­lis­mia hän pyr­ki kom­mu­nis­min val­ta-ase­maan Itä-Eu­roo­pas­sa ja Kaak­kois-Aa­sias­sa se­kä kol­man­nes­sa maa­il­mas­sa. Kun Neu­vos­to­liit­to lä­het­ti en­sim­mäi­se­nä mie­hi­te­tyn len­non ava­ruu­teen, maa­il­mal­la ym­mär­ret­tiin, et­tä Neu­vos­to­lii­ton ydin­a­seoh­jel­ma oli pal­jon luul­tua pi­dem­mäl­lä. Hruštšov ei ko­ke­nut tar­vet­ta oi­kais­ta tä­tä kä­si­tys­tä.

Pal­ve­li pu­na-ar­mei­jas­sa po­liit­ti­se­na ko­mis­saa­ri­na Ve­nä­jän si­säl­lis­so­das­sa (1917– 1922) ja II maa­il­man­so­das­sa. Ar­vo vas­taa kar­keas­ti yk­si­kön ko­men­ta­jan ar­voa, mut­ta ko­mi­saa­rin on saa­ta­va ar­mei­jal­ta val­tuu­tus pe­ruut­taak­seen ko­men­ta­jan käs­ky, jos hän ar­vioi sen tar­peel­li­sek­si. Hruštšo­vin en­si­si­jai­nen teh­tä­vä oli toi­mia po­liit­ti­se­na vä­lit­tä­jä­nä jouk­ko­jen ja Mos­ko­van vä­lil­lä. Hän osal­lis­tui Sta­lin­gra­din tais­te­luun 1942, mis­tä hän oli yl­peä ko­ko lop­pue­lä­män­sä ajan.

Val­taan­nousun­sa jäl­keen Hruštšov päät­ti Neu­vos­to­lii­ton po­li­tii­kas­ta yk­sin il­man ke­tään neu­vo­nan­ta­jia, mi­kä oli erit­täin poik­keuk­sel­lis­ta. Se saa­tet­tiin tul­ki­ta myös heik­kou­den mer­kik­si, kos­ka se es­ti mui­den, eh­kä ar­vok­kai­den­kin vai­kut­ta­jien, osal­lis­tu­mi­sen pää­tök­sen­te­koon. Mut­ta sen an­sios­ta hän sai käyt­tää har­kin­ta­ky­ky­ään va­paas­ti, mi­kä osoit­tau­tui hy­väk­si Kuu­ban oh­jus­krii­sis­sä. Hä­nen mal­til­li­nen pyr­ki­myk­sen­sä rau­haan ja neu­vot­te­lui­hin sääs­ti maailman to­den­nä­köi­ses­ti glo­baa­lil­ta ka­ta­stro­fil­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.