KEN­NE­DY

Mailmaan historian käännekohtia - - Kuuban Ohjuskriisi -

Ken­ne­dys­tä tu­li de­mok­raat­tis­ta puo­luet­ta edus­ta­va pre­si­dent­ti 1960. Hä­nen ta­voit­tee­naan oli lo­pet­taa ro­tue­rot­te­lu kou­luis­sa ja jul­ki­sil­la pai­koil­la se­kä va­paut­taa maa­han­muut­to­lait. Hän pa­ran­si työt­tö­myys­tur­vaa ja vaa­ti maailman val­tioi­ta yh­dis­tä­mään voi­man­sa tais­te­luun köy­hyyt­tä, nä­län­hä­tää ja tau­te­ja vas­taan. Hän myös kan­nus­ti ame­rik­ka­lai­sia ak­tii­vi­seen kan­sa­lai­suu­teen sa­no­mal­la ”Äl­kää ky­sy­kö, mi­tä maa voi teh­dä teil­le – ky­sy­kää, mi­tä te voit­te teh­dä maal­len­ne”.

Kyl­män so­dan ai­kaan pre­si­dent­ti­nä toi­mi­nut Ken­ne­dy oli kii­vas kom­mu­nis­min vas­tus­ta­ja. Hän tais­te­li kom­mu­nis­mia vas­taan ke­hi­tys­mais­sa ja aloit­ti ava­ruus­kil­van var­mis­taak­seen, et­tä USA eh­tii kuu­hun en­nen Neu­vos­to­liit­toa, ja mah­dol­lis­taak­seen ava­ruus­tut­ki­muk­sen edis­tyk­sen. Kuu­ban oh­jus­krii­sin li­säk­si Ken­ne­dyn hal­li­tus kä­vi Viet­na­mis­sa so­taa kommunisteja vas­taan. Kuu­ban ta­pah­tu­mien jäl­keen Ken­ne­dyn joh­ta­ma USA neu­vot­te­li ydin­koe­kiel­to­so­pi­muk­sen Neu­vos­to­lii­ton ja Yh­dis­ty­nei­den ku­nin­gas­kun­tien kans­sa.

Pal­ve­li USA:n lai­vas­tos­sa 1941–1945. Hän työs­ken­te­li lai­vas­to­mi­nis­te­riös­sä Pearl Har­bo­rin hyök­käyk­sen ai­kaan, mut­ta oli sen jäl­keen mu­ka­na Pa­na­mas­sa ja Tyy­nel­lä­me­rel­lä tor­pe­doa­lus­ten ko­men­ta­ja­na ja ylen­net­tiin luut­nan­tik­si. Hä­nel­le myön­net­tiin muun muas­sa Purple Heart -kun­nia­merk­ki ja II maa­il­man­so­dan voi­ton mi­ta­li. Hä­net va­pau­tet­tiin ak­tii­vi­ses­ta pal­ve­luk­ses­ta tois­tu­van sel­kä­vam­man vuok­si.

Ken­ne­dyn tär­keim­piä neu­vo­nan­ta­jia oli­vat va­rapre­si­dent­ti Lyn­don B. John­son, ul­ko­mi­nis­te­ri Dean Rusk, se­naa­tin enem­mis­tö­joh­ta­ja Mi­ke Mans­field, puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Ro­bert S Mc Na­ma­ra ja JFK:n ve­li oi­keus­mi­nis­te­ri Ro­bert F Ken­ne­dy. Kuu­ban oh­jus­krii­sin ai­ka­na Ken­ne­dy kut­sui kool­le Kan­sal­li­sen tur­val­li­suu­den neu­vos­ton, EXCOMM, jo­hon kuu­lui yl­lä mai­nit­tu­jen li­säk­si Neu­vos­to­lii­ton suur­lä­het­ti­läs Llewel­lyn Thomp­son, CIA:n jä­sen­ten ja puo­lus­tus­mi­nis­te­riön kans­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.