HISTORIAN PISIMMÄT 13 PÄI­VÄÄ

Mailmaan historian käännekohtia - - Kuuban Ohjuskriisi -

Kuu­ban oh­jus­krii­sin ete­ne­mi­nen päi­vä päi­väl­tä

16. lo­ka­kuu­ta

Pre­si­dent­ti

Ken­ne­dyl­le näy­te­tään tie­dus­te­lu­ku­via Neu­vos­to­lii­ton oh­jus­tu­ki­koh­das­ta, jo­ka on ra­ken­teil­la Kuu­baan. Ken­ne­dy jat­kaa jul­ki­ses­ti en­ti­seen mal­liin mut­ta neu­vot­te­lee sa­las­sa mah­dol­li­sis­ta il­ma­hyök­käyk­sis­tä tai saar­ros­ta Kuu­ban ran­noil­le.

17. lo­ka­kuu­ta

Ken­ne­dy jat­kaa jul­ki­sis­sa vel­vol­li­suuk­sis­saan nor­maa­lis­ti ol­len si­tä miel­tä, et­tä on pa­rem­pi pi­tää ku­lis­sit kun­nos­sa kuin he­rät­tää huol­ta. Hän lou­nas­taa Li­by­an kruu­nunprins­si Has­sa­nin kans­sa ja käy Con­nec­ticu­tis­sa an­ta­mas­sa tu­ken­sa de­mok­raat­tien vaa­lieh­dok­kail­le.

18. lo­ka­kuu­ta

Neu­vos­to­lii­ton ul­ko­mi­nis­te­ri Andrei Gro­my­ko väit­tää ki­ven­ko­vaan, et­tä Neu­vos­to­liit­to aut­taa Kuu­baa puh­taas­ti puo­lus­tuk­sen ni­mis­sä ei­kä ai­heu­ta uh­kaa USA:lle. Ken­ne­dy va­roit­taa Gro­my­koa, et­tä seu­raa­muk­set oli­si­vat va­ka­vat, jos Kuu­bas­ta löy­tyi­si Neu­vos­to­lii­ton ydin­a­sei­ta.

19. lo­ka­kuu­ta

Ken­ne­dy suun­taa Ohioon ja Il­li­noi­siin kam­pan­ja­mat­kal­le, jos­ta on so­vit­tu jo en­nen oh­jus­krii­siä. Ken­ne­dyn pois­sa ol­les­sa hä­nen neu­vo­nan­ta­jan­sa jat­koi­vat kii­vas­ta kes­kus­te­lua sii­tä, mi­kä oli­si pa­ras ta­pa toi­mia Kuu­ban krii­sis­sä.

20. lo­ka­kuu­ta

Ken­ne­dy pa­laa Was­hing­to­niin, ja vii­den tun­nin tii­viin kes­kus­te­lun jäl­keen teh­dään lo­pul­ta pää­tös Kuu­ban saar­ros­ta tai ”ka­ran­tee­nis­ta”. En­sin teh­dään so­ti­laal­li­sia ja lai­vas­tol­li­sia suun­ni­tel­mia, ja sit­ten luon­nos­tel­laan pu­he, jol­la il­moi­te­taan asias­ta kan­sa­lai­sil­le.

21. lo­ka­kuu­ta

Jäl­leen yk­si mo­lem­min­puo­lis­ten neu­vot­te­lui­den ja pu­he­lin­kes­kus­te­lu­jen päi­vä. Tak­ti­nen il­ma­ko­men­ta­ja Wal­ter Swee­ney ker­too Ken­ne­dyl­le, et­tä il­mais­ku Kuu­baan ei ta­kai­si kaik­kien Kuu­bas­sa ole­vien neu­vos­to-oh­jus­ten tu­hou­tu­mis­ta.

22. lo­ka­kuu­ta

Ken­ne­dy ker­too Yh­dis­ty­nei­den ku­nin­gas­kun­tien pää­mi­nis­te­ril­le Ha­rold Mac Mil­la­nil­le krii­sis­tä ja kir­joit­taa Hruštšo­vil­le kir­jeen. Ken­ne­dy kir­joit­taa: ”En us­ko, et­tä si­nä tai ku­kaan jär­jis­sään ole­va ih­mi­nen […] joh­tai­si maa­il­maa so­taan, jos­sa yk­si­kään maa ei voi­si voit­taa.” Hän pi­tää pu­heen myös Yh­dys­val­tain te­le­vi­sios­sa.

23. lo­ka­kuu­ta

USA:n ”ka­ran­tee­ni­lai­vat” aset­tu­vat pai­koil­leen Kuu­ban ym­pä­ril­lä sa­mal­la, kun neu­vos­to­su­kel­lus­ve­neet ly­myi­le­vät sy­vyyk­sis­sä. Ken­ne­dy pyy­tää Hruštšo­vil­ta, et­tei yk­si­kään Neu­vos­to­lii­ton alus lä­hes­tyi­si Kuu­baa. Ro­bert Ken­ne­dy vierailee Neu­vos­to­lii­ton suur­lä­he­tys­tös­sä ta­paa­mas­sa suur­lä­het­ti­läs­tä.

24. lo­ka­kuu­ta

Hruštšov vas­taa Ken­ne­dyn kir­jei­siin vi­ha­mie­li­ses­ti ja syyt­tää USA:ta uh­kai­lus­ta. ”Et­te enää ve­toa jär­ki­syi­hin”, Neu­vos­to­lii­ton pää­mi­nis­te­ri vas­taa. ”Uh­kaat­te, et­tä el­lem­me suostu vaa­ti­muk­sii­si, ai­ot­te käyt­tää voi­maa.”

25. lo­ka­kuu­ta

Ken­ne­dy kir­joit­taa Hruštšo­vil­le pyy­täen Neu­vos­to­lii­ton ve­täy­ty­mis­tä Kuu­bas­ta ja hyl­kää YK:n pää­sih­tee­ri U Than­tin eh­do­tuk­sen neu­vot­te­lua­jas­ta, jon­ka ajak­si Neu­vos­to­lii­ton oh­juk­set sai­si­vat jää­dä Kuu­baan. YK:ssa käy­dään kii­vai­ta kes­kus­te­lu­ja USA:n ja Neu­vos­to­lii­ton vä­lil­lä.

26. lo­ka­kuu­ta

Ca­stro kir­joit­taa Hruštšo­vil­le pyy­täen tä­tä ole­maan an­ta­mat­ta pe­rik­si, vaik­ka se tar­koit­tai­si ka­ta­stro­faa­lis­ta voi­man­käyt­töä. Hruštšov ot­taa kui­ten­kin yh­teyt­tä Ken­ne­dyyn ja eh­dot­taa rat­kai­sua. Neu­vos­to­liit­to pois­taa ydin­a­seen­sa Kuu­bas­ta, jos USA:n ar­mei­ja pois­taa omat ydin­a­seen­sa Tur­kis­ta ja Ita­lias­ta.

27. lo­ka­kuu­ta

Neu­vos­to-oh­juk­set am­pu­vat alas USA:n U-2-ko­neen Kuu­ban il­ma­ti­las­sa, ja ko­neen pi­lot­ti me­neh­tyy. Sa­man­ai­kai­ses­ti ydin­a­seel­la va­rus­te­tun neu­vos­to­su­kel­lus­ve­ne jou­tuu is­kun koh­teek­si. Ro­bert Ken­ne­dy ta­paa sa­laa Neu­vos­to­lii­ton suur­lä­het­ti­lään ja va­ro­vai­sis­ta eh­dois­ta so­vi­taan.

28. lo­ka­kuu­ta

Mos­ko­van ra­dios­sa ker­ro­taan, et­tä Neu­vos­to­liit­to on suos­tu­nut läh­te­mään Kuu­bas­ta, jos USA ei yri­tä kos­kaan enää hyö­kä­tä Kuu­baan ja vie mas­sa­tu­hoa­seen­sa pois Neu­vos­to­lii­ton lä­hia­lueil­ta. Ca­stro on rai­vois­saan, kos­ka kuu­lee uu­ti­set ra­dios­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.