Gand­hin vai­ku­tus

Mailmaan historian käännekohtia - - Minulla On Unelma -

Vaik­ka King ja Gand­hi ei­vät kos­kaan ta­van­neet, King sai pal­jon vai­kut­tei­ta Ma­hat­ma Ghan­din vä­ki­val­lat­to­mis­ta pro­tes­teis­ta, ja niin­pä King mat­kus­ti 1959 Bom­bay­hin (ny­ky­ään Mum­bai).

King seu­ruei­neen toi­vo­tet­tiin läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­leik­si: ”Käy­tän­nöl­li­ses­ti kat­soen kaik­ki ovet oli­vat meille au­ki”, King muis­te­lee myö­hem­min. Hän pa­ni mer­kil­le, et­tä in­tia­lai­set ra­kas­ti­vat negros­pi­ri­tu­aa­le­ja, jo­ten hä­nen vai­mon­sa Co­ret­ta pää­tyi lau­la­maan ylei­söl­le ai­na Kin­gin pu­he­ti­lai­suuk­sien yh­tey­des­sä.

Mat­ka vai­kut­ti sy­väs­ti Kin­giin.

Vii­mei­se­nä In­tian mat­kan il­ta­na teh­dys­sä ra­dio­lä­he­tyk­ses­sä King sa­noi: ”In­tias­sa olon jäl­keen olen en­tis­tä­kin var­mem­pi sii­tä, et­tä vä­ki­val­la­ton vas­ta­rin­ta on voi­mak­kain ole­mas­sa ole­va ase sor­re­tuil­le ih­mi­sil­le tais­te­lus­sa oi­keut­ta ja ih­mi­sar­voa vas­taan.”

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.