kiin­nos­ta­vaa tie­toa pu­heen kie­les­ta

Mailmaan historian käännekohtia - - Minulla On Unelma -

• ”Pu­he saa voi­man­sa eri­lais­ten ele­ment­tien yh­dis­tel­mäs­tä. Toi­saal­ta sii­nä vii­ta­taan tiet­tyyn ai­kaan ja paik­kaan ja pai­no­te­taan asian kii­reel­li­syyt­tä: muu­tok­sen ai­ka on nyt. Toi­saal­ta pu­hees­sa vi­li­see viit­tauk­sia raa­mat­tuun ja oleel­li­siin ame­rik­ka­lai­siin asia­kir­joi­hin ja pu­hei­siin.

• King sa­noo sel­keäs­ti, et­tä va­pau­tus­ju­lis­tus on kuin ”mi­tä­tön shek­ki”, jo­ka vä­ril­li­sil­lä on yhä lu­nas­ta­mat­ta. Pu­hees­sa hän vaa­tii ar­von myön­tä­mis­tä she­kil­le.

• Toi­set teks­tit, joi­hin hän viit­taa, ei­vät ol­leet mus­tien kir­joit­ta­mia, mut­ta käyt­tä­mäl­lä nii­den fraa­se­ja ja ryt­miik­kaa hän vah­vis­taa omaa ja ko­ko mus­tan väes­tön ase­maa osa­na maan kult­tuu­ris­ta, älyl­lis­tä ja po­liit­tis­ta pe­rin­töä. It­se­ään si­tee­ra­ten hän ei sal­li it­sen­sä ol­la ”eril­li­nen vaan ta­sa­ver­tai­nen”.

• Kaik­kien näi­den ame­rik­ka­lais­ten teks­tien re­to­riik­ka poh­jau­tuu Ku­nin­gas Jaa­kon raa­ma­tun kään­nök­seen se­kä an­tii­kin Krei­kan ja Rooman pu­hu­jiin. Mo­lem­mat val­ta­kun­nat se­kä raa­ma­tun­kir­joit­ta­jat edus­ta­vat use­aa et­nis­tä al­ku­pe­rää, jo­ten heil­le val­koi­nen yli­val­ta oli­si ol­lut vie­ras­ta,”

New Col­le­ge of the Hu­ma­ni­ties -yli­opis­ton van­hem­pi leh­to­ri Dr Cat­he­ri­ne Brown

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.