Pu­heen pe­rin­tö

Mailmaan historian käännekohtia - - Minulla On Unelma -

Kin­gin me­nes­tyk­ses­tä huo­li­mat­ta hä­nen pu­heen­sa unoh­det­tiin laa­jal­ti pian jäl­keen­päin pu­het­ta seu­ran­nei­den ta­pah­tu­mien no­pea­tem­poi­suu­den vuok­si se­kä Kin­gin unel­man har­ha­ku­vi­tel­mien sär­ky­mi­sen vuok­si. Hän sa­noi, et­tä ”sii­tä oli tul­lut pai­na­jai­nen”: Kir­jan The March On Was­hing­ton kir­jai­li­jan Wil­liam P Jo­ne­sin mu­kaan 1960lu­vun puo­li­vä­lis­sä ”useim­mat ih­mi­set ei­vät oli­si pi­tä­neet si­tä kaik­kien ai­ko­jen voi­mak­kaim­pa­na pu­hee­na”.

Kin­gin sa­la­mur­ha nos­ti pu­heen taas esil­le, vaik­ka kum­mal­lis­ta kyl­lä ko­ko pu­het­ta ei jul­kais­tu kir­joi­tet­tu­na kuin vas­ta 15 vuot­ta myö­hem­min Was­hing­ton Post -leh­des­sä.

Pu­heen al­ku­pe­räi­sen ko­pion omis­taa täl­lä het­kel­lä Geor­ge Ra­ve­ling. Sil­loin 26-vuo­tias ko­ri­pal­lon­pe­laa­ja oli tar­jou­tu­nut vii­me het­kel­lä va­paa­eh­toi­sek­si tur­va­mie­hek­si mars­siin ja Kin­gin pu­heen jäl­keen ky­sy­nyt Kin­gil­tä, sai­si­ko tä­män muis­tiin­pa­not. Ra­ve­lin­gil­le on tar­jot­tu al­ku­pe­räi­ses­tä pu­hees­ta jo­pa 1,8 mil­joo­naa pun­taa (3 mil­joo­naa dol­la­ria), mut­ta hän ei ole ai­keis­sa myy­dä si­tä.

Mar­tin Lut­her King Jr:n ark­kua seu­ra­si 100 000 su­ri­jan saat­tue

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.