”MADAME MAO” KUMARTAA YLEI­SÖL­LE

Mailmaan historian käännekohtia - - Minulla On Unelma -

Vuo­teen 1960 men­nes­sä Maon en­ti­set CCP:n liit­to­lai­set, ku­ten Deng Xiao­ping, ha­lusi­vat lä­hei­sem­mät suh­teet Ve­nä­jään – ja Maon pois val­las­ta. Val­lan­ku­mouk­sen keu­la­hah­mon si­vuut­ta­mi­nen oli­si ol­lut mah­do­ton­ta, jo­ten he yrit­ti­vät pis­tää hä­net syr­jään te­ke­mäl­lä hä­nes­tä pel­kän ko­ris­teen il­man to­del­lis­ta val­taa.

Mut­ta ove­la ja po­liit­ti­ses­ti las­kel­moi­va Mao ei ai­ko­nut luo­pua im­pe­riu­mis­taan. Val­lan­ku­mous oli tuo­nut hä­net val­ta-ase­maan, jo­ten val­lan­ku­mous voi­si pi­tää hä­net siel­lä jat­kos­sa­kin – täl­lä ker­taa to­sin kult­tuu­ri­val­lan­ku­mous. Pääs­tääk­seen tä­hän Mao kään­tyi (nel­jän­nen) vai­mon­sa puo­leen, jo­ka tun­ne­taan myös ni­mel­lä Madame Mao.

Jul­ki­suu­des­sa tä­mä en­ti­nen fil­mi­täh­ti näh­tiin joh­ta­jan lois­tok­kaa­na ja omis­tau­tu­nee­na vai­mo­na. Yk­si­tyi­se­lä­mäs­sä liit­to oli rak­kau­de­ton­ta tees­ken­te­lyä, ja vai­mo it­se oli pa­han­si­sui­nen juo­nit­te­li­ja. Sii­tä huo­li­mat­ta Mao luot­ti hä­neen, ja kos­ka kult­tuu­ri oli hä­nen vah­vuu­ten­sa, hä­nes­tä tu­li­si ihan­teel­li­nen näyt­tä­mö­mes­ta­ri kult­tuu­ri­val­lan­ku­mouk­sel­le. Tou­ko­kuus­sa

1966 Mao ju­lis­ti tai­teen po­liit­ti­sek­si teok­si ja ni­mit­ti Madame Maon ar­mei­jan tai­teel­li­sek­si neu­vo­nan­ta­jak­si. Madame Mao ryh­tyi vä­lit­tö­mäs­ti hyök­kää­mään tai­tei­li­joi­den kimp­puun ja ju­lis­ta­maan pan­naan ”ka­pi­ta­lis­teik­si” miel­let­ty­jen tai­tei­li­joi­den töi­tä.

Kii­na jou­tui kär­si­mään Madame Maon sen­suu­ri- ja pro­pa­gan­da­kam­pan­jas­ta seu­raa­van kym­me­nen vuo­den ajan. Kaik­ki muis­ta mais­ta tu­le­va tai­de kiel­let­tiin, ja mil­jar­din ih­mi­sen oli tyy­dyt­tä­vä kat­so­maan hä­nen suo­sit­te­le­mi­aan elo­ku­via ja näy­tel­miä. Kai­kis­sa niis­sä ker­rot­tiin sa­maa ta­ri­naa: val­lan­ku­mouk­sen puo­les­ta uh­rau­tu­mi­nen oli­si kun­nial­li­nen te­ko. Se is­kos­tui vah­va­na ko­ko­nai­sen kii­na­lais­las­ten su­ku­pol­ven mie­liin, ja hei­dät oh­jel­moi­tiin tap­pa­maan ja kuo­le­maan joh­ta­ja Maon pal­von­nan ni­mis­sä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.