MAO ZEDONG – KIRJAVIISAS VAL­LAN­KU­MOUK­SEL­LI­NEN

Mailmaan historian käännekohtia - - Minulla On Unelma -

Mao Zedong oli kir­jas­ton­hoi­ta­ja, jo­ka ryh­tyi val­lan­ku­mouk­sel­li­sek­si. Mao syn­tyi 1893 ta­lon­poi­kais­per­hee­seen ja muut­ti 1919 Pe­kin­giin, mis­sä hän sai pes­tin kau­pun­gin yli­opis­ton kir­jas­ton­hoi­ta­ja­na ja läh­ti mu­kaan Kii­nan kom­mu­nis­ti­sen puo­lu­een (CCP) pe­rus­ta­mi­seen. Vuo­teen 1927 men­nes­sä CCP:n toi­min­ta oli muut­tu­nut niin on­gel­mal­li­sek­si, et­tä Kii­nan kan­sal­lis­mie­li­nen joh­ta­ja Chiang Kai-shek al­koi vai­no­ta hei­tä. Mao viet­täi­si seu­raa­vat 22 vuot­ta so­das­sa, vas­tus­ta­ja­naan en­sin Chiang Kai-shek ja sit­ten Ja­pa­ni, jo­ka hyök­kä­si Kii­naan 1937.

Maon so­ti­laal­li­sen me­nes­tyk­sen myö­tä hä­nen mai­neen­sa ins­pi­roi­va­na joh­ta­ja­na le­vi­si ja hä­nen ym­pä­ril­leen kas­voi val­ta­va lii­ke, jo­ka koos­tui etu­pääs­sä ta­lon­poi­kas­ka­pi­nal­li­sis­ta. Vuo­teen 1949 men­nes­sä tä­mä ta­lon­poi­kai­sar­mei­ja oli an­ta­nut ja­pa­ni­lai­sil­le ken­kää ja jah­dan­nut Chian­gin na­tio­na­lis­tit man­te­reel­ta Taiwa­niin. Se nos­ti Maon uuden Kii­nan kan­san­ta­sa­val­lan joh­ta­jak­si. Kah­den men­neen vuo­si­kym­me­nen ai­ka­na tais­te­luis­sa oli kuol­lut yli 20 mil­joo­naa kii­na­lais­ta, ja Maon pu­heet tun­tui­vat tar­joa­van to­del­lis­ta toi­voa ih­mi­sil­le, jotka oli­vat ko­ke­neet kau­hei­ta kär­si­myk­siä. Toi­vo oli to­sin ly­hy­tai­kais­ta.

Marxin teo­rian mu­kaan kom­mu­nis­ti­sen yh­teis­kun­nan oli me­nes­tyäk­seen muo­dos­tut­ta­va teol­li­ses­ta ja ka­pi­ta­lis­ti­ses­ta ta­lou­des­ta – ei maa­lais- ja feo­daa­li­ses­ta yh­teis­kun­nas­ta, jo­ka Kii­na pää­osin oli. Mao rat­kai­si asian sa­mal­la ta­val­la kuin Sta­lin Neu­vos­to-Ve­nä­jäl­lä ai­kai­sem­min eli hän kii­reh­ti Kii­nan teol­lis­tu­mis­ta. Vuon­na 1958 hän pa­ni alul­le val­ta­van ta­lou­del­li­sen ja so­si­aa­li­sen suun­ni­tel­man ni­mel­tä Suuri harp­paus, jo­ka osoit­tau­tui täy­dek­si ka­ta­stro­fik­si. Yh­des­sä yös­sä mil­joo­nis­ta Kii­nan maan­vil­je­li­jöis­tä tu­li te­räs­teh­tai­den ja kai­vos­ten työn­te­ki­jöi­tä. Kun pel­to­jen hoi­to lai­min­lyö­tiin lä­hes ko­ko­naan, sa­to epä­on­nis­tui. Yli 38 mil­joo­naa ih­mis­tä kuo­li näl­kään, ja kuo­lo­nuh­rien mää­rän kas­vaes­sa myös

Maon me­ne­tel­mien vas­tus­tus kas­voi kom­mu­nis­ti­joh­ta­jien kes­kuu­des­sa. Kas­va­va op­po­si­tio se­kä Maon ky­ke­ne­mät­tö­myys myön­tää ole­van­sa vää­räs­sä kyl­vi­vät sie­me­nen tu­le­vien ai­ko­jen se­ka­sor­rol­le.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.