PU­NA­KAAR­TI – MAON MUU­TOK­SEN LÄHETTILÄÄT

Mailmaan historian käännekohtia - - Maon Kulttuurivallankumous -

1960-lu­vul­la ko­ko maailman nuo­ri­so ha­lusi ka­pi­noi­da van­hem­pi­aan ja hal­li­tuk­si­aan vas­taan Viet­na­min so­dan rie­hues­sa ja kil­pa­va­rus­te­lun kiih­tyes­sä. Ka­pi­noin­ti oli kui­ten­kin rai­vok­kain­ta Kii­nas­sa, to­sin yh­del­lä mer­kit­tä­väl­lä erol­la – ka­pi­nan oli pan­nut al­kuun maan joh­ta­ja pön­kit­tääk­seen omaa val­taan­sa. Vih­rei­siin ar­mei­jan uni­vor­mu­ja muis­tut­ta­viin tak­kei­hin ja pu­nai­seen kä­si­nau­haan pu­keu­tu­nei­na mil­joo­nat lap­set ja nuo­ret vai­no­si­vat ja myös sur­ma­si­vat pai­kal­lis­ten puo­lu­een vir­ka­mie­hiä, opet­ta­jia, älyk­kö­jä ja kaik­kia, joil­la ei ol­lut Pien­tä pu­nais­ta kir­jaa. Pu­na­kaar­tik­si kut­sut­tu nuo­ri­so­jouk­ko huo­ma­si yh­täk­kiä hal­lit­se­van­sa ai­kuis­väes­töä en­nen ko­ke­mat­to­mal­la ta­val­la. Se on­nis­tui pel­käs­tään van­no­mal­la us­kol­li­suut­ta Maol­le. Se­ka­sor­ron val­li­tes­sa Mao sai tah­ton­sa lä­pi, kos­ka CCP:n si­säl­lä ole­vat Maon an­ka­rim­mat kri­ti­soi­jat hoi­det­tiin pois ku­viois­ta mi­tä raa­im­mal­la jul­muu­del­la. Puh­dis­tuk­sen jäl­keen kes­kus­ko­mi­tean 90 jä­se­nes­tä jäi jäl­jel­le 30. Ku­ten pu­na­kaar­tin omas­sa tais­te­lu­hym­nis­sä sa­not­tiin, ol­tiin pääs­ty eroon tu­ho­lai­sis­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.