MAO LÖYTÄÄ EPÄTODENNÄKÖISIMMÄN LIIT­TO­LAI­SEN

Mailmaan historian käännekohtia - - Maon Kulttuurivallankumous -

Kult­tuu­ri­val­lan­ku­mouk­sen puh­dis­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta vuo­teen 1972 men­nes­sä Kii­nan pää­mi­nis­te­ri Zhou En­lai oli on­nis­tu­nut säi­lyt­tä­mään sen ver­ran val­taa ja luot­ta­mus­ta, et­tä oli py­sy­nyt Maon rin­nal­la. Nyt tä­mä käy­tän­nön­lä­hei­nen po­lii­tik­ko ha­ki pää­tös­tä kaa­ok­sel­le ja uut­ta va­kaut­ta Kii­nan ta­lou­del­le. Hän rat­kai­si on­gel­man val­jas­ta­mal­la yhä lo­jaa­lin kan­sa­nar­mei­jan an­ka­riin toi­men­pi­tei­siin so­si­aa­li­sen rau­hat­to­muu­den lo­pet­ta­mi­sek­si. Se oli te­ho­kas, jos­kin mie­li­ku­vi­tuk­se­ton, pa­ran­nus­kei­no. Toi­sen on­gel­man hän rat­kai­si kui­ten­kin historian häm­mäs­tyt­tä­vim­mäl­lä diplo­maat­ti­sel­la siir­rol­la.

Kii­nan ja USA:n vä­li­set suh­teet oli­vat ol­leet jäis­sä jo 20 vuo­den ajan, mut­ta

21. hel­mi­kuu­ta 1972 yk­si USA:n historian oi­keis­to­lai­sim­mis­ta pre­si­den­teis­tä las­keu­tui Pe­kin­gin len­to­ken­täl­le. Kii­nas­sa oli vuo­sien ajan lä­vis­tet­ty pis­ti­mel­lä Ric­hard Nixo­nin nä­köi­siä ol­ki­nuk­ke­ja. Ja sil­ti kyl­män so­dan pyör­teis­sä Zhou En­lai suos­tut­te­li län­si­mai­sen po­li­tii­kan kon­ser­va­tii­vi­sim­man hah­mon osal­lis­tu­maan kaup­pa­ta­paa­mi­seen kom­mu­nis­ti­sen maailman ku­via ku­mar­ta­mat­to­mim­man joh­ta­jan kans­sa. Ta­paa­mi­nen oli me­nes­tys, ja Kii­nan sul­keu­tu­nut ta­lous al­koi el­pyä vuo­si­kym­men­ten myrs­kyi­säs­tä epä­var­muu­des­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.