KIELLETTYÄ KII­NAN KANSANTASAVALLASSA

Mailmaan historian käännekohtia - - Maon Kulttuurivallankumous -

Maon Kii­nas­sa val­tion lain­sää­dän­tö­eli­met käyt­ti­vät ”po­liit­tis­ta oi­keel­li­suut­ta” kan­san kont­rol­loi­mi­seen, alis­ta­mi­seen ja kiusaa­mi­seen, mil­lä oli usein

hai­tal­li­set vai­ku­tuk­set

KOSMETIIKKA

Par­fyy­mit, lä­hi­si­mai­nen muo­ti se­kä mei­kit oli­vat kiel­let­ty­jä, kos­ka ne ei­vät ol­leet ”kol­lek­tii­vi­sen työ­väen­luo­kan ideo­lo­gian” mu­kai­sia – tai toi­sin sa­noen ne oli­si­vat sal­li­neet lii­kaa yk­si­löl­lis­tä il­mai­sua.

GOLF

Tä­mä vau­rai­den mies­ten ra­kas­ta­ma har­ras­tus kiel­let­tiin mel­kein he­ti Maon as­tut­tua val­taan. Kaik­ki­val­tias joh­ta­ja kiel­si har­ras­tuk­sen vi­ral­li­ses­ti ko­ko maas­sa, kos­ka oli si­tä miel­tä, et­tä golf oli ”mil­jo­nää­rien ur­hei­lua”.

UH­KA­PE­LI

Mao pi­ti ve­don­lyön­tiä erit­täin tu­hoi­sa­na pa­hee­na ja kiel­si ko­ko maas­sa uh­ka­pe­lit ka­si­nois­ta mah­jon­giin vuon­na 1949. Vuon­na

1957 hä­nen hal­li­tuk­sen­sa laa­ti uu­del­leen­kou­lu­tusoh­jel­man, jo­ta käy­tet­tiin osit­tain uh­ka­pe­lu­rei­den ran­kai­se­mi­seen.

BEATLES

Sii­nä mis­sä muu maa­il­ma naut­ti kuu­lui­san ne­li­kon musii­kis­ta 1960-lu­vul­la Len­no­nin ja Mc Cart­neyn musiik­ki – ku­ten kaik­ki län­si­mai­nen musiik­ki – oli kiel­let­ty Kii­nan ää­ni­aal­loil­la ”por­va­ril­li­sen län­si­mai­sen pa­heel­li­suu­den” pe­ri­ku­va­na”.

KIINALAISEN UUDENVUODEN JUH­LIN­TA

Juh­lin­ta kiel­let­tiin 1967 val­lan­ku­mouk­sen syn­kim­pi­nä päi­vi­nä sil­lä pe­rus­teel­la, et­tä ih­mis­ten pi­ti ”muut­taa ta­po­jaan”. Se otet­tiin taas käyt­töön vuo­sia myö­hem­min Maon kuo­le­man jäl­keen.

MOZART

Bac­hin, Beet­ho­ve­nin se­kä mui­den suur­ten klas­sis­ten sä­vel­tä­jien teos­ten li­säk­si Mozar­tin teok­set oli­vat kiel­let­ty­jä Maon Kii­nas­sa. Tä­hän oli syy­nä se, et­tä ne oli sä­vel­let­ty en­nen val­lan­ku­mouk­sen ai­kaa ja yh­teis­kun­taa.

VARPUSET

Val­ta­vat mää­rät var­pusia hä­vi­tet­tiin vuon­na 1958, kos­ka pe­lät­tiin, et­tä ne söi­vät lii­kaa rii­si­sa­dos­ta. Il­man var­pusia Kii­nan hei­nä­sirk­ka­po­pu­laa­tio kas­voi rä­jäh­dyk­sen­omai­ses­ti, min­kä an­sios­ta sa­to tu­hou­tui ja mil­joo­nat ih­mi­set nä­ki­vät näl­kää.

LEMMIKIT

Lem­mik­kien omis­ta­mis­ta pi­det­tiin kes­ki­luok­kai­sen rap­pion sym­bo­li­na, ja se oli kiel­let­ty lais­sa. Maon ai­ka­na koi­ria sa­la­kul­je­tet­tiin maas­ta, tai ne jou­tui­vat ali­ra­vi­tun kan­san sui­hin. Tä­nä ai­ka­na koi­rat käy­tän­nöl­li­ses­ti kat­soen ka­to­si­vat Kii­nas­ta.

SOUND OF MUSIC

Maon ai­ka­na kaik­ki Hol­lywood-elo­ku­vat kiel­let­tiin, myös kuu­lui­sa Ju­lie Andrew­sin täh­dit­tä­mä musi­kaa­li vuo­del­ta 1965. Ei sil­ti et­tei­kö Madame Mao oli­si ot­ta­nut eri­koi­soi­keuk­sia: hän oli ni­mit­täin elo­ku­van suuri fa­ni ja kat­soi si­tä omas­sa yk­si­tyi­ses­sä esi­tys­huo­nees­saan.

DR. SEUSS Kir­jas­sa Green Eggs And

Ham

(Vih­rei­tä mu­nia ja kink­kua) ku­vat­tiin ”al­kuai­ko­jen marxi­lai­suut­ta”. Se mi­ten dia­lek­ti­sen ma­te­ria­lis­min teo­rian yh­dis­tä­mi­nen ta­ri­naan, jos­sa eräs olen­to tar­jo­aa Sam-ni­mi­sel­le mie­hel­le li­me­tin vä­ris­tä ruo­kaa, liit­tyy mi­ten­kään toi­siin­sa, on jää­nyt ar­voi­tuk­sek­si!

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.