MIK­SI WA­TER­GA­TE?

Mailmaan historian käännekohtia - - Watergate -

1900-lu­vun suu­rim­man po­liit­ti­sen skan­daa­lin taus­ta­te­ki­jät

Wa­ter­ga­te-mur­rot jäi­vät vuo­si­kym­me­nik­si hä­mä­rän peit­toon ja sel­vit­tä­mät­tä, kos­ka eri ta­hoil­ta saa­tiin niin ris­ti­rii­tai­sia tie­to­ja ta­pah­tu­mis­ta. Sel­vää on kui­ten­kin, et­tä mur­toi­hin osal­lis­tu­neet – mu­kaan lu­kien tär­keis­sä ase­mis­sa ole­vat Nixo­nin hy­väk­syn­näl­lä toi­mi­van sa­lai­sen ”Val­koi­sen ta­lon put­ki­mie­het” -tie­dus­te­lu­ryh­män jä­se­net – toi­mi­vat Nixo­nin ni­mis­sä, oli­pa pre­si­dent­ti sii­tä it­se tie­toi­nen tai ei. Kiis­ta­ton­ta on kui­ten­kin se, et­tä Nixon sai tie­tää Wa­ter­ga­tes­ta ja pyr­ki sa­laa­maan tie­don.

Mo­nien läh­tei­den mu­kaan hal­li­tuk­sen vi­ras­tot us­koi­vat, et­tä Kuu­ban hal­li­tus, jo­ka oli tuol­loin USA:n suu­rin vi­hol­li­nen aat­teel­li­ses­sa mie­les­sä, ra­hoit­ti Nixo­nin kans­sa kil­pai­le­van de­mok­raat­ti­sen puo­lu­een toimintaa ja et­tä hal­lin­non ylä­por­taan ih­mi­set oli­vat val­mii­ta tah­raa­maan de­mok­raat­ti­po­lii­tik­ko­jen mai­net­ta ja sa­la­kuun­te­le­maan hei­dän pu­hei­taan ja ha­ke­maan pois ai­em­min asen­net­tu­ja kuun­te­lu­lait­tei­ta. Vaik­ka kaik­ki al­koi yri­tyk­ses­tä es­tää sa­lais­ten asia­kir­jo­jen vuo­ta­mi­nen leh­dis­töl­le, se kas­voi li­kai­sek­si kam­pan­jak­si vas­ta­puo­len po­lii­tik­ko­ja koh­taan ja osoit­tau­tui yh­tä laa­jak­si kuin tai­ta­mat­to­mak­si­kin.

Kai­ken poh­jim­mai­nen mo­tii­vi ei ole kos­kaan pal­jas­tu­nut, ja jo­pa toi­min­taan it­se osal­lis­tu­neet vält­te­le­vät ai­het­ta tai me­ne­vät ky­sy­myk­ses­tä häm­men­nyk­siin. Eh­kä ajan ku­lu­mi­nen ja ha­lu kau­nis­taa to­tuut­ta ja saa­da kun­kin omil­le mo­tii­veil­le oi­keu­tus tai se­lit­tää toimintaa vää­rin­kä­si­tyk­se­nä es­tää saa­mas­ta sel­vil­le USA:n 1900-lu­vun suu­rim­man po­liit­ti­sen skan­daa­lin taus­tal­la ole­via to­del­li­sia syi­tä. Eh­kä van­ha to­tuus eh­dot­to­mas­ta val­las­ta nä­kyy par­hai­ten sii­nä, et­tä ”pre­si­den­tin mie­het” ti­la­si­vat mur­ron ja pre­si­dent­ti hy­väk­syi sa­lai­lun sik­si, et­tä heil­lä oli sii­hen mah­dol­li­suus.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.